Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Yritysvastuu

Pörssinoteerattuna yhtiönä Sampo Oyj on velvollinen toimimaan osakkeenomistajiensa edut huomioon ottaen, lakeja noudattaen ja järkevien liiketoimintatapojen mukaisesti. Sampo-konserniin kuuluvat yhtiöt noudattavat kaikissa liiketoimissaan ja yhteyksissään kaikkien sidosryhmiensä kanssa yhteisiä arvoja, jotka ovat eettisyys, lojaalisuus, avoimuus ja yrittäjyys. Vakuuttaminen on liiketoimintaa, jossa vastuullisuus ja luottamus ovat keskeisiä tekijöitä päivittäisissä asiakaskontakteissa.

Sampo-konsernin yritysvastuutoiminta keskittyy tytäryhtiöihin Ifiin ja Mandatum Lifeen, jotka vastaavat asiakassuhteista ja joissa työskentelee 99 prosenttia henkilöstöstä. Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan erotessa toisistaan merkittävästi tytäryhtiöt ovat itsenäisesti huolehtineet Sampo-konsernissa yritysvastuuta edistävistä toimenpiteistä ja yritysvastuuraportoinnista. Uusien raportointivaatimusten voimaantuloon valmistautuessa Sampo on kuitenkin käynnistänyt ei-taloudellisten seikkojen raportointia koskevan konsernitasoisen hankkeen.

If pyrkii ottamaan laajemman yhteiskuntavastuun kuin sen pelkkä liiketoiminta edellyttää. If hyödyntää riskienhallintaosaamistaan turvallisen kehityksen edistämiseksi ja yhtiön tavoitteena on toimia aina tavalla, joka täyttää tai jopa ylittää toiminnan eettiset, oikeudelliset ja kaupalliset vaatimukset.

Ifin toimintaa ohjaa tiukka ympäristöpolitiikka. If pyrkii aina löytämään ympäristöystävällisimmän ratkaisun itselleen, asiakkaille, toimittajille ja yhteistyökumppaneille. Lisätietoja Ifin ympäristövastuutoiminnasta on luettavissa Sammon vuosikertomuksen yritysvastuuosiosta ja vuosikertomuksen yhteydessä julkaistavasta Ifin englanninkielisestä ympäristöraportista (The If Environmental Report 2014), joka on saatavilla myös osoitteessa www.sampo.com/ymparistoraportti.

Mandatum Lifen tavoitteena on asiakkaidensa arjen turvaaminen sekä taloudellisen turvan parantaminen ja menestyksellisen liiketoiminnan varmistaminen. Yritysvastuutyö tukee Mandatum Lifen liiketoimintastrategiaa, jonka mukaan Mandatum Life luo asiakkailleen taloudellista turvaa yhdistämällä innovatiivisesti varojen hoidon ja vakuuttamisen. Yhtiön taloudellisen vastuun keskiössä on asiakkaiden vakuutuksiin liittyvien vastuiden sekä asiakkaiden sijoitusten hoitaminen kestävästi ja vastuullisesti.

Osana taloudellista vastuutaan Sampo-konsernin yhtiöt huolehtivat toimintansa jatkuvuudesta, kannattavuudesta, tuloksentekokyvystä sekä vakavaraisuudesta kaikissa markkinatilanteissa. Keskeinen osa taloudellista vastuuta on huolellinen riskienhallinta. Sampo-konsernin riskienhallinnasta on lisätietoja saatavilla vuosikertomuksen riskienhallintaosiossa.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano