Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Mandatum Life – rahan ja hengen asiantuntija

Mandatum Life on johtava henkilöriskien turvaaja ja arvostettu asiakasvarojen hoitaja Suomessa ja Baltiassa. Mandatum Life tarjoaa asiakkailleen kattavat palvelut, joihin kuuluvat räätälöidyt sijoitussidonnaiset vakuutukset ja varainhoito, yksityisasiakkaiden henkilöriskivakuutukset, yritysten eläke- ja palkitsemispalvelut sekä niihin liittyvä konsultointi. 

Mandatum Lifen uusmyynnin pääpaino on sijoitussidonnaisissa säästötuotteissa sekä ryhmäeläkevakuutuksissa ja henkilöriskejä turvaavissa riskivakuutuksissa. Näiden osalta Mandatum Lifella on Suomessa kolme myyntikanavaa: omat yritysmyyntiin erikoistuneet myyntiryhmät, varakkaaseen asiakaskuntaan keskittyneet varainhoitajat sekä Danske Bankin jakeluverkosto. Neljäs myyntikanava on asiakaspalvelu, jonka tehtävänä on vastata erityisesti olemassa olevalle asiakaskannalle tarjottavista lisäpalveluista.

Mandatum Life on tarjonnut omia varainhoidon palveluita vuodesta 2008. Varainhoidon toiminta on keskittynyt pääosin varakkaaseen asiakaskuntaan, mutta varainhoidon hallinnoima kattava valikoima sijoituskoreja on tarjolla sijoitussidonnaisten eläkevakuutusten kautta myös laajalle joukolle henkilöasiakkaita. Instituutiot ovat keskeinen osa varainhoitopalveluiden asiakaskuntaa. Mandatum Life aloitti rahastoliiketoiminnan erityisesti instituutioasiakkaiden tarpeisiin.

Mandatum Life -konsernin emoyhtiö on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, jonka tytäryhtiöitä ovat vuonna 2014 tehdyn yhtiörakenteen muutoksen myötä Mandatum Life Palvelut Oy, Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy, Mandatum Life Fund Management S.A. sekä Innova Palvelut Oy ja Baltian toiminnot, jotka jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan. Osana yhtiörakenteen muutosta Mandatum Life laajensi varainhoidon palveluitaan.

Mandatum Life palvelee henkilöasiakkaitaan pääosin Danske Bankin jakelukanavan avulla. Yhteistyö Danske Bankin kanssa on ollut menestyksellistä jo useiden vuosien ajan.

Yritysten ja yrittäjien vakuuttaminen vahva painopistealue

Mandatum Lifen tavoitteena on säilyttää asemansa Suomen suurimpana henkivakuuttajana yritysasiakassegmentissä. Mandatum Life arvioi, että suomalaisten tarve varautua eläkeajan toimeentuloon sekä henkilöriskeihin on edelleen kasvussa. Yhtiö uskookin, että yritysten ottamien ryhmäeläkevakuutusten rooli lakisääteisen työeläkkeen täydentäjänä on jatkossa entistä merkittävämpi. Myös erilaiset yritysten henkilöstölle suunnatut palvelut, kuten palkkiorahastoiksi kutsutut henkilöstörahastot, ovat keskeinen osa Mandatum Lifen yrityksille kohdistettuja palveluita.

Mandatum Life lopetti kiinteän laskuperustekoron omaavien sopimusten aktiivisen myynnin yli kymmenen vuotta sitten. Päätöksen taustalla oli aleneva korkotaso sekä epävarmuus pitkien korkotakuiden aiheuttamista pääomavaateista. Solvenssi II:n lopullisen muodon selvittyä epävarmuus pääomavaateiden osalta on poistunut. Tämä antaa yhtiölle jatkossa mahdollisuuden arvioida myös uusien laskuperustekorollisten sopimusten myöntämistä, jos sopimusehdot mahdollistavat pääomavaateisiin nähden riittävän tuoton sekä omistajalle että vakuutuksenottajille.

Vuoden 2014 lopussa Suomi-yhtiöstä siirtynyt ryhmäeläkevakuutuskanta vahvistaa Mandatum Lifen asemaa yritysten henkivakuuttajana. Suomi-yhtiön ryhmäeläkekanta käsittää noin 2 300 vakuutusta ja 34 000 vakuutettua. Olemassa olevan korkean laskuperustekorollisen vakuutuskannan osalta strategia on ennallaan ja kannan alenevaa trendiä pyritään vauhdittamaan. Solvenssi II:n siirtymäsäännökset yhdessä tämän vakuutuskannan alenevan trendin kanssa mahdollistavat yhtiölle tehokkaan pääomahallinnan tulevaisuudessa.

Mandatum Lifen tulos muodostuu kolmesta osa-alueesta: sijoitustoiminnan, riskiliikkeen ja kustannusliikkeen tuloksista. Sijoitustoiminnassa Mandatum Lifen strategiana on pitää yhtiö riittävän vakavaraisena taseen markkinariskeihin nähden, mikä mahdollistaa pitkällä aikavälillä laskuperustekorkoisen vastuuvelan tuottovaadetta korkeamman tuoton tavoittelemisen. Kustannus- ja riskiliikkeen tuloksien osalta yhtiö tavoittelee kasvua sekä toimintaa tehostamalla että volyymejä kasvattamalla. Yhtiön taloudelliseksi tavoitteeksi on asetettu vähintään 17,5 prosentin oman pääoman tuotto (RoE).

Muistiinpano
Lisää muistiinpano