Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Vahinkovakuutus

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutuskonserni, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä ja sivukonttoriensa kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia. Tanskalainen vakuutusyhtiö Topdanmark on Ifin osakkuusyhtiö.

Tulos Vahinkovakuutus, 2014
Tulos
Vahinkovakuutus, 2014
Milj. € 2014 2013 Muutos, %
Vakuutusmaksutulo, netto 4 464 4 560 -2
Sijoitustoiminnan nettotuotot 353 368 -4
Liiketoiminnan muut tuotot 27 28 -3
Korvauskulut -2 902 -2 946 -1
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -6 -55 -88
Henkilöstökulut -537 -564 -5
Liiketoiminnan muut kulut -502 -493 2
Rahoituskulut -20 -18 8
Osuus osakkuusyritysten voitosta/tappioista 54 50 8
Tulos ennen veroja 931 929 0
Avainluvut 2014 2013 Muutos
Yhdistetty kulusuhde, % 87,7 88,1 -0,4
Riskisuhde, % 65,1 65,4 -0,3
Toimintakulusuhde, % 22,5 22,8 -0,3
Liikekulusuhde, % 16,7 16,8 -0,1
Oman pääoman tuotto, % 18,1 24,4 -6,3
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) 6 173 6 238 -65

Panostukset riskien arviointiin ja hinnoitteluun sekä kustannustehokkuuteen jatkuivat edelleen vuonna 2014 vahinkovakuutustoiminnassa ja tulos ennen veroja nousi 931 miljoonaan euroon (929). Koko vuoden 2014 yhdistetty kulusuhde oli 87,7 prosenttia (88,1), joka oli Ifin historian kaikkien aikojen paras yhdistetty kulusuhde. Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 2 miljoonalla eurolla (79).

Vuoden 2014 vakuutustekninen tulos aleni 588 miljoonaan euroon (601) Norjan ja Ruotsin kruunun heikkenemisen ja alhaisemman korkotason vuoksi. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos laski 349 miljoonaan euroon (360) ja Yritysasiakkaiden 153 miljoonaan euroon (166). Suurasiakkaat- ja Baltia-liiketoimintojen tekniset tulokset nousivat 51 miljoonaan euroon (43) ja 17 miljoonaan euroon (15). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) pysyi vakaana ja oli 13,2 prosenttia (13,3).

Oman pääoman tuotto laski 18,1 prosenttiin (24,4) ja käyvän arvon rahasto kasvoi 31.12.2014 mennessä 507 miljoonaan euroon (472).

Yhdistetty kulusuhde, %Riskisuhde, %
20142013Muutos20142013Muutos
Henkilöasiakkaat8787-0,46464-0,1
Yritysasiakkaat88,688,60,065,865,10,7
Suurasiakkaat89,091,5-2,568,370,7-2,4
Baltia8688-1,65256-3,8
Ruotsi94,693,51,172,470,71,7
Norja82,083,3-1,359,661,4-1,8
Suomi89,788,51,267,665,52,1
Tanska83,691,3-7,758,364,7-6,4

Henkilöasiakkaat- ja Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alueiden tuloksiin vaikuttivat positiivisesti sekä myönteinen vahinkofrekvenssikehitys että suotuisat sääolosuhteet raportointikaudella. Suurasiakkaat-liiketoiminnan yhdistetty kulusuhde ja riskisuhde paranivat edellisvuoteen verrattuna. Baltian toiminnoissa sekä riskisuhde että yhdistetty kulusuhde paranivat niin ikään merkittävästi alkuvuoden suotuisan vahinkokehityksen ja vertailuvuoden negatiivisen suurvahinkokehityksen ansiosta. Myös Tanskassa sekä riskisuhde että yhdistetty kulusuhde paranivat merkittävästi positiivisen suurvahinkokehityksen ansiosta. Kaiken kaikkiaan suurvahinkojen toteuma oli lähellä odotettua tasoa, ja niistä maksettiin korvauskuluja 7 miljoonaa euroa odotettua enemmän.

Ruotsissa riskisuhde heikkeni 1,7 prosenttiyksikköä. Ruotsin toimintojen tulosta rasitti korvausvastuun diskonttaukseen käytettyjen korkojen jatkunut lasku ja epäsuotuisa suurvahinkokehitys. Diskonttauskorkoa alennettiin Ruotsissa vuoden loppuun mennessä 0,58 prosenttiin. Vuoden 2013 lopussa diskonttauskorko oli 1,19 prosenttia. Suomessa diskonttaukseen käytettyjä korkoja laskettiin 2,5 prosentista 2,0 prosenttiin vuoden 2014 neljännellä vuosineljänneksellä.

Bruttovakuutusmaksutulo aleni 4 634 miljoonaan euroon (4 768) Norjan ja Ruotsin kruunun heikkenemisen vuoksi. Valuuttakurssimuutokset huomioiden maksutulo nousi 1,7 prosenttia. Maksutulo kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa paitsi Suurasiakasliiketoiminnassa. Henkilöasiakkaissa maksutulo kasvoi valuuttakurssimuutokset huomioiden 3,2 prosenttia, Yritysasiakkaissa 0,2 prosenttia ja Baltian toiminnoissa 4,9 prosenttia. Suurasiakkaiden maksutulo laski 2,6 prosenttia.

Toimintakulusuhde parani 22,5 prosenttiin (22,8) ja liikekulusuhde 16,7 prosenttiin (16,8) jatkuvan kustannustehokkuuteen keskittymisen ansiosta.

Sijoitusomaisuuden jakauma If Vahinkovakuutus, 31.12.2014, yhteensä 11,5 miljardia euroa

If Vahinkovakuutuksen sijoitusomaisuuden arvo oli joulukuun 2014 lopussa 11,5 miljardia euroa (11,7).

Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 353 miljoonaan euroon (368). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuonna 2014 oli 4,1 prosenttia (5,0).

Korkosijoitusten duraatio oli 1,0 vuotta (1,3) ja keskimääräinen maturiteetti 2,4 vuotta (2,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) vuoden lopussa oli 2,4 prosenttia (2,9).

If Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky (vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon) oli joulukuun 2014 lopussa 82 prosenttia (81). Vakavaraisuuspääoma oli 3 544 miljoonaa euroa (3 601) huolimatta vuoden neljännellä vuosineljänneksellä emoyhtiö Sampo Oyj:lle maksetusta 5,5 miljardin Ruotsin kruunun (597 miljoonan euron) osingosta. Vastuuvelka säilyi kestävällä tasolla ja oli maksutuloon suhteutettuna 161 prosenttia (160) ja maksettuihin korvauksiin suhteutettuna 237 prosenttia (227).

Osakkuusyhtiö Topdanmark

If omisti 31.12.2014 kaikkiaan 31 476 920 Topdanmarkin osaketta, mikä vastaa yli 30 prosenttia yhtiön osakkeisiin liittyvästä äänimäärästä. Kaikki Sampo-konsernin Topdanmarkin osakkeet ovat If Skadeförsäkring Holding AB (publ):n hallussa. Osakkeiden hankintahinta oli 2,5 miljardia Tanskan kruunua (327 miljoonaa euroa) ja niiden kirjanpitoarvo Sammon taseessa 31.12.2014 yhteensä 371 miljoonaa euroa.

Voitonjakopolitiikkansa mukaisesti Topdanmark ei maksa osinkoja, vaan ostaa markkinoilta omia osakkeitaan. If Vahinkovakuutus ei ole ostanut Topdanmarkin osakkeita toukokuun 2011 jälkeen. Ifin suhteellinen omistusosuus Topdanmarkissa on silti noussut, sillä If ei ole osallistunut osakkeen takaisinostoihin. Ifin omistus ylitti 20 prosentin rajan toukokuussa 2011, josta lähtien Topdanmark on kirjattu Ifin osakkuusyhtiöksi.

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoiminnasta vastaava johtaja Torbjörn Magnusson nimitettiin Topdanmarkin hallituksen jäseneksi yhtiön yhtiökokouksessa 10.4.2014.

Sampo-konsernin segmenttiraportoinnissa Topdanmark-omistus käsitellään vahinkovakuutussegmentissä. Koska Topdanmark julkaisee tuloksensa Sampoa myöhemmin, käytetään Topdanmarkin tuloksesta laskettavan Ifin tulososuuden suuruutta arvioidessa analyytikkojen konsensusennustetta. Käytetyn arvion mahdollinen poikkeama todellisesta tuloksesta oikaistaan seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Topdanmarkin tuloksesta yhdisteltävä tulososuus oli Sammon vuoden 2014 tilinpäätöksessä 53 miljoonaa euroa (52). Ifin vakavaraisuuspääoma 31.12.2014 sisältää Ifin omistusosuutta vastaavan osuuden Topdanmarkin vakavaraisuuspääomasta.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano