Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sijoitusallokaatiot ja -tuotot

Sampo-konsernin sijoitusten kokonaismäärä 31.12.2014 oli 19 215 miljoonaa euroa (17 878 miljoonaa euroa vuonna 2013). Mandatum Lifen sijoitusomaisuus ei pidä sisällään sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevaa varallisuutta. Sijoitussalkkujen kehitys, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2014 ja 31.12.2013 -kuvassa esitetään sijoitussalkkujen allokaatiot omaisuuslajeittain If Vahinkovakuutuksessa, Mandatum Lifessa sekä Sampo Oyj:ssä vuosien 2014 ja 2013 lopussa.

Sijoitussalkkujen kehitys If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2014 ja 31.12.2013

Sampo Oyj:llä on maksuvalmiussalkku, joka koostuu pääasiassa rahamarkkinainstrumenteista, sekä pitkäaikainen salkku, joka sisältää tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeeseen laskemia heikomman etuoikeuden lainoja. Mandatum Lifen Baltian tytäryhtiön sijoitukset on sisällytetty Mandatum Lifen sijoituksiin osakeomistuksena kaikissa riskienhallintaosion taulukoissa ja kuvissa.
*)Pääomasijoitukset sisältävät myös suorat sijoitukset listaamattomiin yhtiöihin.

Sijoitussalkun allokaatio Mandatum Lifen eriytetty ryhmäeläkekanta 31.12.2014 -kuvassa esitetään Mandatum Lifen eriytetyn ryhmäeläkekannan sijoitussalkun allokaatiot omaisuuslajeittain.

Sijoitussalkun allokaatio Mandatum Lifen eriytetty ryhmäeläkekanta, 31.12.2014

Eriytetyllä omaisuudella ei ole ollut vaikutusta vuoden 2014 tulokseen.
*)Pääomasijoitukset sisältävät myös suorat sijoitukset listaamattomiin yhtiöihin.

Mandatum Lifen ja If Vahinkovakuutuksen vakuutusvelat ja riskinottohalukkuudet poikkeavat toisistaan, minkä seurauksena yhtiöiden sijoitusomaisuuksien rakenteet ja niihin liittyvät riskit ovat usein erilaiset mikä näkyy myös yhtiöiden sijoitustuotoissa. Mandatum Lifen sijoitustuotot ja tuottojen vaihtelu ovat keskimäärin olleet korkeampia kuin If Vahinkovakuutuksen. Sijoitustuottojen historiallinen kehitys esitetään Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 2004–2014 -kuvassa.

Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin If Vahinkovakuutus, 2004–2014
%
Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin Mandatum Life, 2004–2014
%

Vuonna 2014 Sampo-konsernin painotettu keskimääräinen sijoitustuotto kaikista sijoitussalkuista yhteensä (Sampo Oyj mukaan luettuna) oli 4,3 prosenttia (5,6 prosenttia vuonna 2013).

If Vahinkovakuutuksen, Mandatum Lifen, Sampo Oyj:n ja Sampo-konsernin sijoitusten tarkemmat allokaatiot ja keskimääräinen korkosijoitusten maturiteetti vuoden 2014 lopussa esitetään Sijoitusten allokaatio, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life, Sampo Oyj ja Sampo-konserni, 31.12.2014 -taulukossa. 

Sijoitusten allokaatio If Vahinkovakuutus, Mandatum Life, Sampo Oyj ja Sampo-konserni, 31.12.2014
If Vahinkovakuutus Mandatum Life Sampo Oyj Sampo-konserni
Omaisuuslaji Mark-
kina-
arvo,
milj. €
Osuus Keski-
määräinen
maturi-
teetti,
vuotta
Mark-
kina-
arvo,
milj. €
Osuus Keski-
määräinen
maturi-
teetti,
vuotta
Mark-
kina-
arvo,
milj. €
Osuus Keski-
määräinen
maturi-
teetti,
vuotta
Mark-
kina-
arvo,
milj. €
Osuus Keski-
määräinen
maturi-
teetti,
vuotta
KORKO-
SIJOITUKSET
YHTEENSÄ
10 104 88 % 2,4 4 015 60 % 1,9 920 87 % 0,8 15 040 78 % 2,1
Rahamarkkina-
sijoitukset ja kassavarat
1 472 13 % 0,3 1 676 25 % 0,4 773 73 % 0,1 3 921 20 % 0,3
Valtioiden joukkovelka-
kirjalainat
2 080 18 % 3,1 452 7 % 2,4 0 0 % 0,0 2 532 13 % 3,0
Muut joukkovelkakirja-
lainat, rahastot ja lainat
6 553 57 % 2,6 1 876 28 % 3,1 147 14 % 4,3 8 576 45 % 2,7
Katetut jvk-lainat 2 750 24 % 2,3 93 1 % 2,6 0 0 % 0,0 2 844 15 % 2,3
Investment grade -
jvk-lainat ja lainat
1 863 16 % 2,2 457 7 % 2,1 112 11 % 4,7 2 431 13 % 2,3
High-yield -jvk-lainat
ja lainat
1 701 15 % 3,6 1 118 17 % 3,5 5 0 % 4,7 2 823 15 % 3,6
Heikomman
etuoikeuden lainat /
Tier 2
200 2 % 2,6 39 1 % 3,3 0 0 % 0,0 240 1 % 2,7
Heikomman
etuoikeuden lainat /
Tier 1
39 0 % 0,6 170 3 % 3,3 30 3 % 2,7 240 1 % 2,8
Suojaukset -
Koronvaihto-
sopimukset
-1 0 % - -1 0 % - 0 0 % - -2 0 % -
Vakuutus-
kirjalainat
0 0 % 0,0 11 0 % 1,8 0 0 % 0,0 11 0 % 1,8
LISTATUT OSAKKEET
YHTEENSÄ
1 367 12 % - 1 698 26 % - 41 4 % - 3 105 16 % -
Suomi 0 0 % - 590 9 % - 41 4 % - 631 3 % -
Pohjoismaat 987 9 % - 16 0 % - 0 0 % - 1 003 5 % -
Muut maat 380 3 % - 1 091 16 % - 0 0 % - 1 471 8 % -
VAIHTOEHTOISET
SIJOITUKSET
YHTEENSÄ
45 0 % - 951 14 % - 47 4 % - 1 042 5 % -
Kiinteistöt 23 0 % - 307 5 % - 2 0 % - 332 2 % -
Pääomarahasto-
sijoitukset*
22 0 % - 288 4 % - 45 4 % - 355 2 % -
Biometriset 0 0 % - 18 0 % - 0 0 % - 18 0 % -
Hyödykkeet 0 0 % - 0 0 % - 0 0 % - 0 0 % -
Muut vaihtoehtoiset 0 0 % - 338 5 % - 0 0 % - 338 2 % -
KAUPANKÄYNTI-
TARKOITUKSESSA
TEHDYT
JOHDANNAISET
-2 0 % - -19 0 % - 51 5 % 0,0 29 0 % -
OMAISUUSLAJIT
YHTEENSÄ
11 513 100 % - 6 644 100 % - 1 058 100 % - 19 215 100 % -
Valuuttapositio, brutto 231 - - 669 - - 707 - - 1 608 - -
*)Pääomasijoitukset sisältävät myös suorat sijoitukset listaamattomiin yhtiöihin.

Emoyhtiö Sampo Oyj:n sijoitussalkku on luonteeltaan likviditeettivaranto sisältäen lähinnä lyhytaikaisia rahamarkkinainstrumentteja ja näin ollen siihen liittyvät markkinariskit ovat rajalliset. Emoyhtiön markkinariskeistä merkittävimmät ovat bruttovelasta ja likviditeettivarannosta aiheutuva korkoriski sekä bruttovelan jälleenrahoitusriski. Suurin osa emoyhtiön velasta on sidottu lyhyisiin viitekorkoihin koronvaihtosopimusten käytön seurauksena. Tämä vähentää koko konsernin korkoriskiä, sillä vaikka alhaiset korot pitkällä aikavälillä pienentäisivät tytäryhtiöiden sijoitustuottoja, olisivat emoyhtiön korkokulut myös tällöin alhaisemmat.

Korkosijoitukset ja noteeratut osakesijoitukset muodostavat suurimman osan tytäryhtiöiden sijoitussalkuista. Korkosijoituksiin kuuluvat rahamarkkinasijoitukset, käteinen ja valtioiden velkakirjat toimivat myös likviditeettipuskurina. Korkosijoitusten keskimääräinen maturiteetti oli If Vahinkovakuutuksessa 2,4 vuotta ja Mandatum Lifessa 1,9 vuotta.

Sekä If Vahinkovakuutus että Mandatum Life altistuvat korko- ja valuuttariskeille (yleiset markkinariskit) sekä osake- ja spread-riskeille.

Lisäksi If Vahinkovakuutuksella ja Mandatum Lifella on kiinteistösijoituksia, pääomasijoituksia, biometrisia sijoituksia sekä muita vaihtoehtoisia sijoituksia. Sijoituspolitiikoissa on määritetty maksimiallokaatiot näille omaisuuslajeille ja tuotteille. Vuoden 2014 lopussa näiden sijoitusten yhdistetty osuus Sampo-konsernin yhteenlasketusta sijoitusomaisuudesta oli 5,4 prosenttia. If Vahinkovakuutuksessa vastaava osuus oli 0,4 prosenttia ja Mandatum Lifessa 14,3 prosenttia. Näitä omaisuuslajeja hoitavat pääosin ulkopuoliset omaisuudenhoitajat. Poikkeuksena tästä on konsernin kiinteistösalkku, josta vastaa Sampo-konsernin kiinteistöyksikkö. Kiinteistösalkkuun kuuluu suoria kiinteistösijoituksia, epäsuoria sijoituksia kiinteistörahastoihin sekä kiinteistöyhtiöiden osakkeita ja velkainstrumentteja.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano