Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin tunnusluvut

Voitto ennen veroja
Vahinkovakuutuksen voitto ennen veroja + henkivakuutuksen voitto ennen veroja
+ omistusyhteisön voitto ennen veroja ± konsernin tulosvaikutteiset eliminoinnit
Vahinko- ja henkivakuutus
+ vakuutusmaksutulo
+ sijoitustoiminnan nettotuotot
+ liiketoiminnan muut tuotot
- korvaukset
- vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
- henkilöstökulut
- liiketoiminnan muut kulut
- rahoituskulut
+/- osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista
Omistusyhteisö
+ sijoitustoiminnan nettotuotot
+ liiketoiminnan muut tuotot
- henkilöstökulut
- liiketoiminnan muut kulut
- rahoituskulut
+/- osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %
+ kauden laaja tulos
± sijoitusten arvostuserojen muutos laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen x 100 %
+ oma pääoma yhteensä
± sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen
(vuoden alun ja lopun keskiarvo)
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), %
+ liikevoitto
± muut laajan tuloksen erät ennen veroja
+ korkokulut ja muut rahoituskulut
+ vastuuvelan perustekorko
+ sijoitusten arvostuserojen muutos x 100 %
+ taseen loppusumma
- sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka
± sijoitusten arvostuserot
(vuoden alun ja lopun keskiarvo)
Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), %
+ oma pääoma yhteensä
± sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen x 100 %
+ taseen loppusumma
± sijoitusten arvostuserot
Konsernin vakavaraisuus
+ oma pääoma yhteensä
+ toimialakohtaiset erät
- aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset
omat varat yhteensä
- omien varojen vaatimukset yhteensä
konsernin vakavaraisuus
Konsernin vakavaraisuussuhde, %
omat varat x 100 %
omien varojen vaatimukset
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
Keskiarvo kuukausien lopun henkilökuntamääristä oikaistuna osa-aikaisesti palveluksessa
olleiden henkilöiden osalta.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano