Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Liiketoimintamalli ja riskienhallinta

Sampo-konsernin yhtiöt toimivat liiketoiminta-alueilla, joissa arvonluonnin erityispiirteinä hyvän asiakaspalvelun ohella ovat riskien hinnoittelu ja riskiportfolioiden aktiivinen hallinta.

Luodakseen arvoa sidosryhmille, Sampo-konsernilla tulee olla taloudellisen joustavuuden (riittävä pääomitus ja likviditeetti) lisäksi myös aineetonta tietopääomaa (kattava yhtiön oma vakuutusmatemaattinen tilastoaineisto ja tarvittavat työkalut datan muuntamiseksi informaatioksi), inhimillistä pääomaa (osaavat ja motivoituneet työntekijät) ja yhteiskuntasuhdepääomaa (hyvät suhteet yhteiskuntaan ja asiakkaisiin sekä ymmärrys heidän muuttuvista tarpeistaan).

Johto hyödyntää näitä pääomia toteuttaessaan yhtiötasolla seuraavia riskien hinnoitteluun, riskien ottamiseen ja aktiiviseen riskienhallintaan liittyviä ydintehtäviä.

Vakuutusriskien asianmukainen valinta ja hinnoittelu

  • Vakuutusriskien huolellinen valinta ja hinnoittelu riskitason mukaisesti
  • Vakuutustuotteiden aktiivinen kehitys muutostarpeet ennakoiden

Vakuutusriskiaseman tehokas hallinta

  • Hajautuksen aktiivinen tavoittelu
  • Jälleenvakuutuksen tehokas käyttö suurimpien riskiasemien pienentämisessä

Sijoitustransaktioiden huolellinen valinta ja toteutus

  • Yksittäisten sijoitusten riski-tuottosuhteiden huolellinen analysointi
  • Transaktioiden tehokas toteutus

Seuraamusriskien tehokas hallinta

  • Vastapuolten luottotappioriskien hallinta valitsemalla sopimusvastapuolet huolellisesti, käyttämällä vakuuksia ja varmistamalla riittävä hajautus
  • Liiketoimintaprosessien korkean laadun ja kustannustehokkuuden ylläpito, jatkuvuussuunnitelmien asianmukainen laadinta ja toimintojen toipumisen varmistamin

Sijoitussalkkujen ja taseen tehokas hallinta

  • Odotettujen tuottojen ja riskien tasapaino sijoitussalkuissa ja tase optimoidaan huomioiden vakuutusvelkojen ominaisuudet, sisäisesti arvioitu pääoman tarve, viranomaisten pääoman riittävyyttä koskeva sääntely ja luottoluokitusvaatimukset.
  • Likviditeettiriskejä hallitaan kohdentamalla riittävä osuus sijoituksista likvideihin sijoitusinstrumentteihin. Osuus on pääosin riippuvainen velkojen ominaisuuksista.

Konsernitasolla riskienhallinnan pääpaino on konsernitasoisessa pääomituksessa ja likviditeetissä. On tärkeää osata tunnistaa mahdolliset riskikeskittymät ja ymmärtää kuinka yhtiöiden raportoidut voitot käyttäytyisivät eri skenaarioissa. Nämä keskittymät ja korrelaatiot voivat vaikuttavat konsernitason pääomitukseen ja likviditeettisalkkuihin ja johdon toimenpiteisiin konsernitasolla.

Kun yllämainitut ydintehtävät toteutetaan menestyksekkäästi, kannattavuuden, riskien ja pääomituksen tasapaino voidaan saavuttaa yhtiö- ja konsernitasolla ja samalla luoda arvoa osakkeenomistajille.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano