Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
Milj. e 2014 2013
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 1 759 1 668
Oikaisut:
Poistot 21 18
Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot -64 -133
Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -280 -231
Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos 874 730
Muut oikaisut -661 -715
Oikaisut yhteensä -110 -331
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Sijoitukset *) 389 -553
Muut varat -146 -11
Yhteensä 243 -564
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Rahoitusvelat -6 -14
Muut velat 53 -276
Maksetut korot ja tuloverot -279 -253
Yhteensä -232 -543
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 1 660 230
Investointien rahavirta
Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin 391 371
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -15 -11
Investoinneista kertyneet nettorahavarat 377 360
Rahoitustoiminnan rahavirta
Maksetut osingot -913 -747
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut 1 199 1 214
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset -1 012 -1 307
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat -725 -839
Rahavirrat yhteensä 1 311 -249
Rahavarat tilikauden alussa 785 1 031
Muuntoerot -22 3
Rahavarat tilikauden lopussa 2 074 785
Rahavarojen nettomuutos 1 311 -249
Lisätietoa rahavirtalaskelmaan: 2014 2013
Saadut korot 538 574
Maksetut korot -109 -120
Saadut osingot 102 82
*) Sijoitukset sisältävät sijoituskiinteistöt, rahoitusvarat sekä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset.
Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. vuoden aikana hankittujen ja myytyjen tytäryhtiöiden ja valuuttakurssien muutosten takia.
Tilikauden rahavaroihin sisältyy kassa sekä muita lyhytaikaisia enintään 3 kk:n talletuksia.
Konsernin rahavirtalaskelman liite
Yrityshankinnat 2014
Suomi-yhtiö luovutti 30.12.2014 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiölle laskuperustekorkoisen ryhmäeläkekantansa. Käteisvaroja siirtyi järjestelyn seuruksena 100 milj. euroa.
Yrityshankinnat 2013
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy hankki Trygin Suomen liiketoiminnan 1.5.2013. Kauppahinta oli 15 milj. euroa. Käteisvaroja siirtyi 93 milj. euroa. Siirtynyt nettovarallisuus oli noin 15 milj. euroa. Veloista suurin osa koostui vakuutusveloista.
Ostetuilla varoilla ja veloilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tulokseen, taseeseen tai rahavirtalaskelmaan.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano