Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Henkivakuutus

Mandatum Life -konserni koostuu Sampo Oyj:n sataprosenttisesti omistamasta tytäryhtiöstä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöstä ja sen viidestä tytäryhtiöstä. Emoyhtiö Mandatum Life on vastuussa myynnistä ja kaikista vakuutusyhtiölain määräämistä toiminnoista. Tytäryhtiöt ovat Mandatum Life Palvelut Oy, Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy, Mandatum Life Fund Management S.A., Innova Henkilöstörahasto ja Eläkepalvelut Oy sekä Mandatum Life Insurance Baltic SE.

Tulos Henkivakuutus, 2014
Tulos
Henkivakuutus, 2014
Milj. € 2014 2013 Muutos, %
Vakuutusmaksutulo, netto 1 105 1 063 4
Sijoitustoiminnan nettotuotot 540 569 -5
Muut tuotot 5 4 26
Korvauskulut -876 -731 20
Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos -499 -648 -23
Henkilöstökulut -46 -46 1
Muut kulut -60 -54 10
Rahoituskulut -7 -7 5
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 0 1 -67
Tulos ennen veroja 163 153 7
Avainluvut 2014 2013 Muutos
Liikekustannussuhde, % 104,1 106,6 -2,5
Oman pääoman tuotto, % 11,4 18,3 -6,9
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) 509 541 -32

Mandatum Lifeen siirrettiin Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön Suomen laskuperustekorkoinen ryhmäeläkevakuutuskanta 30.12.2014. Kanta käsittää noin 2 300 vakuutussopimusta ja 34 000 vakuutettua. Siirrettyjä varoja ja velkoja oli 1 337 miljoonaa euroa. Vastuuvelkaan sisältyy yhteensä 108 miljoonan euron suuruiset kuolevuus- ja liikekulutäydennykset. Siirretyn vakuutuskannan erityispiirteiden vuoksi Mandatum Lifen muusta taseesta on eriytetty siirrettyyn kantaan liittyvä vastuuvelka pois lukien kuolevuus- ja liikekulutäydennys sekä niiden katteena olevat varat. Mikäli toisin ei ole ilmoitettu, sisältyy eriytetty ryhmäeläkekanta vuoden 2014 lopussa vastuuvelkaan ja sitä kattavaan varallisuuteen. Eriytetty kanta ei vaikuttanut tuloslaskelmaan vuonna 2014.

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja vuodelta 2014 oli 163 miljoonaa euroa (153). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos oli 149 miljoonaa euroa (220). Oman pääoman tuotto (RoE) oli 11,4 prosenttia (18,3).

Mandatum Life -konsernilla oli 31.12.2014 sijoitusomaisuutta markkina-arvoin mitattuna 6,6 miljardia euroa (5,5), kun huomioon ei oteta 5,3 miljardin euron (4,6) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia.

Sijoitusvarallisuus (pois lukien eriytetty kanta) Mandatum Life, 31.12.2014, yhteensä 5,3 miljardia euroa
Eriytetyn kannan katteena oleva varallisuus 31.12.2014, yhteensä 1,3 miljardia euroa

Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuonna 2014 oli 4,6 prosenttia (7,1). Joulukuun 2014 lopussa korkosijoitusten (eriytetty kanta pois lukien) duraatio oli 1,6 vuotta (1,8) ja keskimääräinen maturiteetti 1,9 vuotta (2,2). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 3,1 prosenttia (3,7). Eriytetyn kannan duraatio oli 2,4 vuotta ja keskimääräinen maturiteetti 1,9 vuotta.

Sijoitusomaisuuden nettotuotot ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja alenivat 273 miljoonaan euroon (298). Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 267 miljoonaa euroa (270). Käyvän arvon rahasto säilyi vuonna 2014 lähes entisellään ja oli 508 miljoonaa euroa (492).

Mandatum Life -konsernin toimintapääoma oli selvästi Solvenssi I:n vaatimuksia korkeampi. Vakavaraisuuspääoma oli vuoden 2014 lopussa 1 463 miljoonaa euroa (1 403). Vakavaraisuusaste oli 22,9 prosenttia (27,6). Solvenssi I:n periaatteiden mukaisesti lasketun vakavaraisuusasteen aleneminen johtuu Suomi-yhtiön kannansiirrosta.

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka kasvoi 10,4 miljardiin euroon (8,5). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka kasvoi vuoden 2014 loppuun mennessä 5,3 miljardiin euroon (4,6) ja oli 51 prosenttia (54) koko vastuuvelasta. Suomi-yhtiön kannansiirron seurauksena laskuperustekorkoinen vastuuvelka kasvoi vuonna 2014 ja oli vuoden 2014 lopulla 5,1 miljardia euroa (3,9). Jos siirrettyä vakuutuskantaa ei lasketa mukaan, laskuperusteinen kanta aleni 199 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Koko laskuperustekorkoisen kannan, lukuun ottamatta eriytettyä kantaa, diskonttokorko on alennettu 2,0 prosenttiin vuodelle 2015 ja 3,0 prosenttiin vuodelle 2016. Tätä varten on vastuuvelkaa täydennetty 135 miljoonalla eurolla.

Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 3,5 prosenttia. Vastuuvelan diskonttokorko on alennettu 1,0 prosenttiin täydentämällä vastuuvelkaa 241 miljoonalla eurolla.

Henkivakuutusliiketoiminnan kustannusliikkeen tulos jatkoi suotuisaa kehitystään nousten 19 miljoonaan euroon (14). Riskiliikkeen tulos säilyi lähes entisellään ja oli 23 miljoonaa euroa (24).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi 4 prosenttia 1 105 miljoonaan euroon (1 063). Päämyyntikanavat Danske Bank ja Mandatum Lifen varainhoitoyksikkö ylsivät hyviin myyntisuorituksiin ja sijoitussidonnainen maksutulo ylsi kaikkien aikojen ennätykseen 961 miljoonaan euroon (909). Baltiassa maksutulo oli 40 miljoonaa euroa (32). Mandatum Lifen markkinaosuus Suomessa oli 17,9 prosenttia sekä koko markkinasta että sijoitussidonnaisista vakuutuksista. Vuotta aiemmin vastaavat osuudet olivat 19,3 ja 19,2. Baltiassa yhtiön markkinaosuus oli 11 prosenttia (10).

Muistiinpano
Lisää muistiinpano