Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Henkivakuutusriskit

Henkivakuutustoiminnan riskit sisältävät vastuunvalintariskit sekä vastuuvelan diskonttauskorkoon liittyvän riskin. Vastuunvalintariskit sisältävät biometriset riskit, vakuutuksenottajien käyttäytymiseen liittyvät riskit sekä kustannusriskit.

Mandatum Life vastaanotti Suomi-yhtiöstä sen laskuperustekorollisen ryhmäeläkekannan 30.12.2014. Kanta sisältää noin 2 300 sopimusta ja 34 000 jäsentä. Siirtyneet saamiset ja vastuut olivat yhteensä 1 337 miljoonaa euroa. Vastuuvelka sisältää kuolevuustäydennyksen (87 miljoonaa euroa) ja liikekulutäydennyksen (22 miljoonaa euroa). Vastaanotetun kannan erityispiirteistä johtuen loput vastuuvelasta (1 228 miljoonaa euroa) ja siihen liittyvät saamiset on eriytetty (eriytetty ryhmäeläkekanta tai eriytetty omaisuus) Mandatum Lifen muusta taseesta. Esitetyt vastuuvelkatiedot ja vakuutusriskien kuvaukset vuoden 2014 lopussa pitävät sisällään eriytetyn ryhmäeläkekannan ellei toisin ole mainittu. Vuoden 2014 riskiliikkeen tulokseen eriytetyllä ryhmäeläkekannalla ei ollut vaikutusta.

Henkivakuutustoiminnan riskit

Biometriset riskit

Biometriset riskit ovat riski siitä, että yhtiön olisi maksettava enemmän kuolemantapaus-, työkyvyttömyys- tai sairauskulukorvauksia kuin odotettiin, tai että eläkevakuutuksissa eläkkeitä on maksettava vakuutetuille pidempään (pitkäikäisyysriski) kuin yhtiö ennakoi vakuutusten hinnoitteluhetkellä.

Henkivakuutustoiminnassa, kuten vahinkovakuutustoiminnassakin, katastrofitapahtumat sisältävät sekä harvinaisia yksittäisiä tapahtumia tai tapahtumaketjuja, yleensä lyhyen ajanjakson aikana, että vieläkin harvemmin pitkäkestoisia tapahtumia. Katastrofiriski, eli toisin sanoen biometrisen riskin ääritapaus toteutuu, kun yksittäinen suuren kokoluokan tapahtuma johtaa merkittävään eroavaisuuteen korvausten määrässä verrattuna odotettuun.

Sopimusten pitkä duraatio ja se, että Mandatum Lifen oikeus korottaa vakuutusmaksuja on rajoitettu, kasvattaa biometrisiä riskejä. Mikäli vakuutusmaksut osoittautuvat riittämättömiksi eikä niitä ole mahdollista korottaa, vastuuvelkaa täydennetään odotettavissa olevaa tappiota vastaavalla kasvun määrällä.

Omalla vastuulla olevan liikkeen korvaussuhteita, Mandatum Life, 2014 ja 2013 -taulukossa esitetään Mandatum Lifen Suomen toiminnan riskiliikkeen tulos. Toteutuneen korvausmenon suhde laskuperusteiden mukaiseen korvausmenoon oli 79 prosenttia vuonna 2014 (79 prosenttia vuonna 2013). Taulukosta voi myös arvioida riskiliikkeen herkkyyttä. Esimerkiksi henkivakuutuksen osalta kuolevuuden kaksinkertaistuminen nostaisi maksetut korvaukset 16,5 miljoonasta eurosta 33 miljoonaan euroon.

Omalla vastuulla olevan liikkeen korvaussuhteita Mandatum Life, 2014 ja 2013
2014 2013
Milj. € Riskitulo Korvausmenot Korvaussuhde Riskitulo Korvausmenot Korvaussuhde
Henkivakuutus 45,3 27,5 61 % 47,4 27,1 57 %
Kuolevuus 27,2 16,5 61 % 29,8 16,1 54 %
Sairastavuus ja työkyvyttömyys 18,1 11,0 61 % 17,6 11,0 62 %
Eläkevakuutus 63,1 58,5 93 % 57,5 55,5 97 %
Yksilöllinen eläke 9,6 10,2 107 % 9,1 9,8 108 %
Ryhmäeläke 53,5 48,3 90 % 48,4 45,7 94 %
Kuolevuus (pitkäikäisyys) 49,4 45,6 92 % 43,9 43,3 99 %
Työkyvyttömyys 4,1 2,7 66 % 4,5 2,4 52 %
Mandatum Life 108,4 86,0 79 % 104,8 82,6 79 %

Pitkäikäisyysriski on Mandatum Lifen biometrisistä riskeistä merkittävin. Laskuperustekorollinen ryhmäeläkekanta muodostaa suurimman osan pitkäikäisyysriskistä. Laskuperustekorolliset ryhmäeläkkeet ovat olleet uusilta jäseniltä pääosin suljettuja useiden vuosien ajan ja tämän vuoksi jäsenten keski-ikä on suhteellisen korkea, eriytetyn ryhmäeläkekannan osalta noin 67 vuotta ja muun kannan osalta noin 69 vuotta. Sijoitussidonnaisten ryhmäeläkkeiden ja yksilöllisten eläkevakuutusten kannassa pitkäikäisyysriski ei ole niin merkittävä, sillä vakuutukset ovat pääsääntöisesti määräaikaisia ja niihin liittyvät henkivakuutukset kompensoivat pitkäikäisyysriskin.

Pitkäikäisyysriskin osalta vuotuista riskiliikkeen tulosta ja kuolleisuustrendiä analysoidaan säännöllisesti. Eriytetyn ryhmäeläkekannan osalta vastuuvelan laskennassa käytettyä elinajan odotetta tarkistettiin vuonna 2014 ja muun ryhmäeläkekannan osalta vuosina 2002 ja 2007. Yhteensä muutokset kasvattivat vuoden 2014 vastuuvelkaa 108 miljoonalla eurolla (23 miljoonaa euroa 2013) sisältäen eriytetyn ryhmäeläkekannan 87 miljoonan euron kuolevuustäydennyksen. Näiden muutosten jälkeen ryhmäeläkkeen kumulatiivinen kuolleisuus on ollut ylijäämäinen. Vuoden 2014 pitkäikäisyyden riskiliike oli ryhmäeläkkeen osalta 3,8 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa vuonna 2013). Eriytetyllä ryhmäeläkekannalla ei ollut vielä vaikutusta vuoden 2014 riskiliikkeen tulokseen.

Henkivakuutuksen kuolevuusliike on voitollista. Merkittävimpänä kuolevuusliikkeen heikkenemiseen vaikuttavana riskinä nähdään mahdollinen pandemia.

Muiden biometristen riskien osalta riskiliike on ollut kokonaisuutena voitollista, vaikka eri riskien välillä on voimakasta vaihtelua. Työkyvyttömyys- ja sairauskuluvakuutuksissa riskiä pienentää pitkällä aikavälillä se, että yhtiöllä on oikeus korottaa vakuutusmaksuja olemassa olevien sopimusten osalta, mikäli vakuutuskorvausten määrässä tapahtuu epäsuotuisaa kehitystä.

Mandatum Lifen vakuutuskanta on suhteellisen hyvin hajautunut, eikä sisällä merkittäviä riskikeskittymiä. Yhtiön ottamalla katastrofijälleenvakuutuksella pienennetään mahdollisten riskikeskittymien merkitystä entisestään.

Vakuutuksenottajien käyttäytymiseen liittyvät riskit ja kustannusriski

Käyttäytymisriskit syntyvät vakuutuksenottajien käyttäytymiseen liittyvästä epävarmuudesta. Vakuutuksenottajilla on oikeus lopettaa vakuutusmaksujen maksaminen (raukeamisriski) ja heillä saattaa olla mahdollisuus lopettaa vakuutussopimus ennenaikaisesti (takaisinostoriski).

Vakuutuksenottajien käyttäytymiseen liittyvä riski on merkittävä ja raukeamis- ja takaisinostomäärien pitäminen alhaisella tasolla on keskeinen menestystekijä erityisesti sijoitussidonnaisen liiketoiminnan kustannusliikkeen kannalta.

ALM-riskin kannalta takaisinostoriski ja raukeamisriski ovat vähemmän merkittäviä, koska Mandatum Lifessa noin 90 prosenttia laskuperustekorollisesta vastuuvelasta muodostuu eläkevakuutuksista, joissa takaisinosto on mahdollinen ainoastaan poikkeustapauksissa. ALM-riskin kannalta takaisinostoriski on näin ollen olennainen vain yksilöllisissä henkivakuutuksissa ja kapitalisaatiosopimuksissa, joiden vastuuvelan yhteismäärä on kuitenkin vain 4 prosenttia (222 miljoonaa euroa) laskuperustekorollisesta vastuuvelasta. Vastuuvelan täydennyksiä ei myöskään makseta takaisinoston yhteydessä, mikä osaltaan pienentää laskuperustekorolliseen kantaan liittyvää takaisinostoriskiä. Takaisinosto- ja raukeamisriskit otetaan huomioon yhtiön ALM-riskianalyyseissä.

Yhtiö on altistunut lisäksi kustannusriskille, joka syntyy silloin, kun aiheutuneiden kustannusten ajoitus ja/tai määrä eroavat hinnoittelun hetkellä odotetusta. Tämän seurauksena alun perin oletetut kuormitukset eivät välttämättä riitä kattamaan toteutuneita kuluja.

Kustannusriskiä lisää se, että vakuutusten ehtoja ja vakuutusmaksuja ei useimmiten voida muuttaa merkittävästi vakuutuksen elinkaaren aikana. Keskeisenä haasteena on vakuutusten hoitamiseen liittyvien prosessien kustannusten ja moninaiseen IT-arkkitehtuuriin liittyvien kustannusten pitäminen kilpailukykyisellä tasolla. Vuonna 2014 kustannusliikkeen tulos oli 19 miljoonaa euroa (14 miljoonaa euroa vuonna 2013). Mandatum Life ei jaksota vakuutusten hankintakuluja.

Vastuuvelan diskonttauskorkoon liittyvä riski

Vastuuvelan diskonttauskorkoon liittyvä riski on merkittävin vastuuvelan riittävyyteen liittyvä riski. Sopimuksiin sisältyvä laskuperustekorko on päätetty koko sopimusajalle. Tämän johdosta markkinakorkojen ja odotettujen sijoitustuottojen laskiessa saatetaan joutua tilanteeseen, jossa vastuuvelkaa on täydennettävä.

Eriytetyn ryhmäeläkekannan vakuutussopimusten laskuperustekorko on pääosin 3,5 prosenttia. Tätä kantaa vastaavaa vastuuvelkaa on täydennetty 241 miljoonan euron korkotäydennyksellä, jonka seurauksena vastuuvelan diskonttauskorko on 1,0 prosenttia. Tulevien lisäetujen täydennyksellä on merkittävä rooli eriytetyn kannan riskienhallinnassa. Tämä täydennys on yhteensä 181 miljoonaa euroa ja siitä noin 150 miljoonaa euroa voidaan käyttää kattamaan mahdollisia sijoitustappioita tai rahoittamaan mahdollisia muutoksia eriytetyn vastuuvelan diskonttauskorossa.

Muun laskuperustekorkoon pohjautuvan vakuutuskannan osalta laskuperustekorko on suurimmassa osassa sopimuksista 3,5 prosenttia. Suomessa ennen vuotta 1999 myydyissä yksilöllisissä vakuutuksissa laskuperustekorko on 4,5 prosenttia, joka on myös määräysten mukainen korkein sallittu diskonttauskorko. Näiden vakuutusten vastuuvelan diskonttauskorko on alennettu 3,5 prosenttiin. Tästä johtuen vastuuvelkaa on täydennetty 69 miljoonalla eurolla vuonna 2014 (75 miljoonaa euroa vuonna 2013). Lisäksi 50 miljoonaa euroa on varattu vuoden 2015 osalta vastuuvelan laskuperustekorkovaatimuksen alentamiseksi 2,0 prosenttiin ja 17 miljoonaa euroa on varattu vuoden 2016 osalta vastuuvelan laskuperustekorkovaatimuksen alentamiseksi 3,0 prosenttiin, eli Mandatum Life on täydentänyt vastuuvelkaa 135 miljoonan euron suuruisella korkotäydennyksellä.

Vastuuvelan muutoksen analyysi ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 2014 ‑taulukossa esitetään kuhunkin vakuutuslajiin ja laskuperustekorkoon liittyvät vastuuvelat ja kunkin luokan vastuuvelan muutos vuonna 2014.

Vastuuvelan muutoksen analyysi ennen jälleenvakuuttajien osuutta Mandatum Life, 2014
Milj. € Velka
2013
Maksut Korvaukset Kuormitus-
tulo
Takuu-
tuotot
Asiakas-
hyvitykset
Muut Velka
2014
Osuus %
Mandatum Life, emoyhtiö
Sijoitussidonnainen yhteensä 4 475 923 -459 -57 0 0 277 5 159 50
Yksilöllinen eläkevakuutus 1 014 76 -10 -14 0 0 83 1 149 11
Henkivakuutus 1 530 346 -159 -16 0 0 125 1 826 18
Kapitalisaatiosopimukset 1 489 437 -287 -21 0 0 58 1 677 16
Ryhmäeläkevakuutus 442 65 -4 -7 0 0 10 507 5
Laskuperustekorollinen ja muut yhteensä 3 910 146 -395 -35 131 0 1 205 5 047 49
Ryhmäeläkevakuutus 2 311 57 -188 -7 77 0 -3 2 248 22
Laskuperustekorko 3,5% 2 190 36 -175 -5 74 0 -11 2 109 20
Laskuperustekorko 2,5% tai 0,0% 121 21 -13 -2 3 0 8 139 1
Eriytetty ryhmäeläkekanta 0 0 0 0 0 0 1 228 1 228 12
Laskuperustekorko 3,5% 0 0 0 0 0 0 805 805 8
Korkotäydennys (3,5% -> 1,0%) 0 0 0 0 0 0 241 241 2
Tulevien lisäetujen vastuu 0 0 0 0 0 0 181 181 2
Yksilöllinen eläkevakuutus 1 141 17 -162 -6 45 0 3 1 038 10
Laskuperustekorko 4,5% 945 11 -134 -5 40 0 -21 836 8
Laskuperustekorko 3,5% 153 4 -18 -1 5 0 7 150 1
Laskuperustekorko 2,5% tai 0,0% 43 2 -11 0 1 0 17 52 1
Yksilöllinen henkivakuutus 233 32 -29 -10 8 0 -16 218 2
Laskuperustekorko 4,5% 68 5 -6 -1 3 0 -3 67 1
Laskuperustekorko 3,5% 109 12 -13 -3 4 0 -8 100 1
Laskuperustekorko 2,5% tai 0,0% 56 15 -11 -6 1 0 -5 51 0
Kapitalisaatiosopimukset 4 1 0 0 0 0 0 4 0
Laskuperustekorko 3,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laskuperustekorko 2,5% tai 0,0% 4 1 0 0 0 0 0 4 0
Tulevien lisäetujen vastuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkotäydennys 146 0 0 0 0 0 -11 135 1
Kuolevuustäydennys 23 0 0 0 0 0 85 108 1
Tuleva jälleenvakuutus 6 4 -1 0 0 0 -6 2 0
Muu velka 45 35 -14 -12 0 0 11 66 1
Mandatum Life, emoyhtiö yhteensä 8 385 1 070 -854 -92 131 0 1 567 10 207 98
Tytäryhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE 159 41 -28 -3 1 0 1 170 2
Sijoitussidonnainen 142 37 -26 -2 0 0 2 153 1
Muut 18 3 -2 -1 1 0 -1 17 0
Mandatum Life, konserni yhteensä 8 544 1 110 -882 -95 131 0 1 568 10 377 100

Sijoitussidonnaisiin sopimuksiin perustuva liiketoiminta on ollut Mandatum Lifen painopistealueena vuodesta 2001 alkaen. Siitä lähtien sijoitussidonnainen vastuuvelan trendi on ollut nouseva ja keskimääräinen vastuuvelan vuosittainen kasvu on ollut 25 prosenttia. Liiketoiminnan luonteen vuoksi vuosittainen vaihtelu on suhteellisen suurta.

Laskuperustekorollisen vastuuvelan trendi on sen sijaan ollut aleneva vuodesta 2005, jos ei huomioida eriytetyn ryhmäeläkekannan vaikutusta vuoden 2014 vastuuvelkaan. Erityisesti ne vastuuvelan osat ovat pienentyneet, joissa laskuperustekorko on korkein eli 4,5 prosenttia tai 3,5 prosenttia. Korkeimpien laskuperustekorkojen omaavien vakuutuskantojen vastuuvelka aleni 203 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon kaikki Suomi-yhtiöstä siirtyneet ryhmäeläkevastuut (1 337 miljoonaa euroa), laskuperustekorollinen vastuuvelka kasvoi 5 065 miljoonaan euroon (3 927 miljoonaa euroa vuonna 2013).

Laskuperustekorollisen ja sijoitussidonnaisen vastuuvelan kehitys, Mandatum Life, 2005–2014 –kuvassa esitetään Mandatum Lifen vastuuvelan rakenteen ja määrän kehitys. 

Laskuperustekorollisen ja sijoitussidonnaisen vastuuvelan kehitys Mandatum Life, 2005–2014
Milj. €

Vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 31.12.2014 -taulukossa esitetään henkivakuutuksen vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ja duraatio. Vastuuvelan herkkyys erilaisten diskonttauskorkojen muutoksille on arvioitavissa taulukon duraatioiden avulla.

 
Vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ennen jälleenvakuuttajien osuutta Mandatum Life, 31.12.2014
Milj. € Duraatio 2015-2016 2017-2018 2019-2023 2024-2028 2029-2033 2034-2038 2039-
Mandatum Life, emoyhtiö
Sijoitussidonnaiset velat yhteensä 8,8 902 804 1 405 921 742 325 388
Yksilöllinen eläkevakuutus 11,8 88 134 280 236 191 139 166
Henkivakuutus 8,1 365 295 502 323 272 105 88
Kapitalisaatiosopimukset *) 6,8 417 325 496 268 212 33 55
Ryhmäeläkevakuutus 12,0 33 50 127 95 69 49 80
Laskuperustekorolliset ja muut velat yhteensä 10,0 1 032 832 1 585 1 115 787 541 805
Ryhmäeläkevakuutus 11,2 371 347 728 551 411 300 472
Laskuperustekorko 3,5% 11,2 349 333 701 530 394 287 448
Laskuperustekorko 2,5% tai 0,0% 11,3 22 15 27 20 16 13 24
Eriytetty ryhmäeläkekanta 11,1 175 164 358 287 218 155 210
Yksilöllinen eläkevakuutus 7,1 274 245 385 201 103 48 66
Laskuperustekorko 4,5% 7,2 221 195 320 171 84 37 56
Laskuperustekorko 3,5% 6,9 39 38 49 25 16 8 7
Laskuperustekorko 2,5% tai 0,0% 5,9 14 13 16 5 3 2 2
Henkivakuutus 9,3 58 49 68 46 33 24 36
Laskuperustekorko 4,5% 8,6 22 15 22 14 11 8 9
Laskuperustekorko 3,5% 10,8 21 19 33 23 17 13 24
Laskuperustekorko 2,5% tai 0,0% 6,8 15 15 13 8 5 3 3
Kapitalisaatiosopimukset *) 8,7 0 0 2 1 0 0 0
Laskuperustekorko 3,5% 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Laskuperustekorko 2,5% tai 0,0% 8,7 0 0 2 1 0 0 0
Tulevien lisäetujen vastuu 1,0 0 0 0 0 0 0 0
Korkotäydennys 3,9 81 12 20 11 6 2 3
Kuolevuustäydennys 11,8 11 10 23 19 16 12 17
Tuleva jälleenvakuutus 0,5 2 0 0 0 0 0 0
Muut velat 0,9 60 3 2 0 0 0 0
Mandatum Life, emoyhtiö yhteensä 9,4 1 934 1 635 2 991 2 036 1 530 866 1 193
Tytäryhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE 16 22 35 20 35 17 49
Sijoitussidonnaiset velat 12 18 28 18 34 16 49
Muut velat 3 4 6 2 1 0 0
Mandatum Life, konserni yhteensä 1 950 1 658 3 025 2 056 1 565 883 1 243
* Sijoitussopimukset

Henkivakuutustoiminnan riskien hallinta

Yleisesti henkivakuutuksien biometrisiä riskejä rajoitetaan huolellisella vastuunvalinnalla, riskejä ja kustannuksia vastaavalla hinnoittelulla, myönnettävien turvien suuruuden rajoituksilla sekä jälleenvakuutuksella. Mandatum Lifen vastuunvalintapolitiikassa on määritetty periaatteet riskin valinnalle ja limiitit vakuutettaville summille ja jälleenvakuutuspolitiikka ohjaa jälleenvakuutuksen käyttöä. Hallitus hyväksyy vastuunvalintapolitiikan, vakuutussopimusten hinnoittelun ja vastuuvelan laskennan keskeisimmät periaatteet.

Vakuutusriskien komitea on vastuussa vastuunvalintapolitiikan ylläpitämisestä sekä vastuunvalintaprosessin ja korvausprosessin toimivuuden valvonnasta. Komitea myös raportoi vastuunvalintapolitiikkaan liittyvistä poikkeamista riskienhallintakomitealle. Vakuutusriskien komitean puheenjohtajana on yhtiön pääaktuaari, jonka vastuulla on varmistaa, että vakuutusten hinnoittelussa ja vastuuvelan laskennassa käytettävät periaatteet ovat riittävät ja yhteensopivat vastuunvalintaprosessin ja korvausprosessin kanssa.

Jälleenvakuutuksella rajoitetaan yksittäisiä kuolevuus- ja pysyvän työkyvyttömyyden riskejä. Hallitus päättää vuosittain suurimmista omalla vastuulla pidettävistä korvausmääristä. Mandatum Lifessa tämä määrä on 1,5 miljoonaa euroa vakuutettua kohden. Mahdollisten katastrofien vaikutusten pienentämiseksi Mandatum Life osallistuu suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden yhdessä ottamaan katastrofijälleenvakuutukseen.

Riskiliikkeen tulosta seurataan tiiviisti ja arvioidaan vuosittain perusteellisesti. Yhtiö mittaa riskinvalinnan tehokkuutta ja hinnoittelun riittävyyttä keräämällä tietoa toteutuneesta korvausmenosta kultakin tuote- ja riskialueelta. Toteutunutta korvausmenoa verrataan vakuutusmaksuja asetettaessa oletettuihin ennusteisiin kunkin eri riskiturvan osalta.

Vastuuvelkaa analysoidaan ja mahdollisia täydennystarpeita arvioidaan säännöllisesti. Vastuuvelkaan liittyvät oletukset tarkistetaan vuosittain. Vastuiden riittävyyttä testataan neljännesvuosittain. Näihin vastuuvelan riittävyystesteihin ja riskiliikkeen analyyseihin perustuen asetetaan hinnat uusille vakuutussopimuksille sekä päivitetään vastuunvalintapolitiikka ja vastuuvelan laskennassa käytettävät oletukset. Mandatum Lifen hallitus arvioi ja hyväksyy vuosittain tariffit ja hinnat, jälleenvakuuttamista koskevat periaatteet sekä vastuuvelan määräytymisperiaatteet.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano