Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Yritysvastuu Mandatum Lifessa

Mandatum Lifen vaikutukset yhteiskuntaan ovat merkittäviä: taloudellisen turvan parantaminen ja menestyksellisen liiketoiminnan varmistaminen rakentavat kestävää yhteiskuntaa. Vuoden 2014 aikana Mandatum Life on aloittanut strategisen yritysvastuutyön, jonka tavoitteena on arvioida ja mitata yrityksen yhteiskunnallisia vaikutuksia taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Yritysvastuutyö tukee Mandatum Lifen liiketoimintastrategiaa, jonka mukaan Mandatum Life luo asiakkailleen taloudellista turvaa yhdistämällä innovatiivisesti varojen hoidon ja vakuuttamisen.

Taloudellinen vastuu luo perustan Mandatum Lifen liiketoiminnalle

Taloudellinen vastuu Mandatum Lifessa tarkoittaa huolehtimista toiminnan jatkuvuudesta, kannattavuudesta, tuloksentekokyvystä sekä vakavaraisuudesta kaikissa markkinatilanteissa. Taloudellisen vastuun keskiössä on asiakkaiden vakuutuksiin liittyvien vastuiden sekä asiakkaiden sijoitusten hoitaminen kestävästi ja vastuullisesti. Keskeinen osa taloudellista vastuuta on myös huolellinen riskienhallinta.

Mandatum Lifen vakavaraisuus on hyvä ja lähes seitsenkertainen toimintapääoman vähimmäismäärään nähden. Hyvä vakavaraisuus ja kannattavuus tarkoittavat, että Mandatum Life huolehtii asiakkaan eläkkeistä ja korvauksista kaikissa tilanteissa taloussuhdanteesta riippumatta.

Vuonna 2014 Mandatum Life maksoi eläkettä 61 000 eläkeläiselle yhteensä 320 miljoonaa euroa ja muita korvauksia kuoleman, tapaturman, vakavan sairauden ja työkyvyttömyyden varalta noin 90 miljoonaa euroa. Vastuu osakkeenomistajille näkyy pyrkimyksenä tasaiseen osinkovirtaan.

Finanssiyhtiönä Mandatum Life on merkittävä yhteiskunnallinen toimija ja työllistäjä. Vuonna 2013 Mandatum Life oli 12. suurin yhteisöveron maksaja Suomessa yli 53,5 miljoonalla eurolla. Mandatum Life vaikuttaa näin liiketoimintansa tuotoista maksamilla veroilla suoraan suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin. Yhtiö työllistää kaikkiaan yli 500 henkilöä Suomessa ja Baltiassa.

Vastuullinen sijoittaminen

Mandatum Lifen asiakkailleen tarjoama varainhoito perustuu asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden ja riskinsietokyvyn huomioimiseen, huolelliseen sijoituskohteiden valintaan sekä monipuoliseen hajauttamiseen. Mandatum Lifen Varainhoito on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2011 ja asiakkaiden varoihin liittyvää sijoitustoimintaa hoidetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Periaatteisiin sitoutuminen tarkoittaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien asioiden sisällyttämistä sijoitusprosessiin sekä niiden edistämistä ja huomioimista sijoitustoiminnan raportoinnissa. Yhtiön näkemys on, että pitkällä aikavälillä menestyvät yhtiöt, jotka toimivat vastuullisesti.

Mandatum Lifen sosiaalinen vastuu perustuu sen tarjoamiin palveluihin

Mandatum Lifen tarjoamien palveluiden keskiössä on yksilöiden ja yritysten taloudellisen turvan varmistaminen: omaehtoinen varautuminen riskivakuutuksilla, varallisuuden kasvattaminen sijoittamalla, yrittäjyyden turvaaminen, eläketurvan täydentäminen, suomalaisten yritysten kilpailukyvyn varmistaminen sekä työelämän laadun parantaminen.

Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu luonnollisesti myös työntekijöistä huolehtiminen. Vastuu henkilöstöstä perustuu Mandatum Lifen liiketoiminnan ytimeen: työntekijöiden taloudellisen turvan parantamiseen ja terveyteen ja talouteen kohdistuvilta riskeiltä varautumiseen – niin työpaikalla kuin sen ulkopuolella.

Yhä useampi haluaa täydentää lakisääteistä sosiaaliturvaa

Finanssialan keskusliiton vuonna 2014 tekemässä Vakuutustutkimuksessa havaittiin, että entistä useampi suomalainen pitää vapaaehtoisia vakuutuksia välttämättöminä sosiaaliturvan täydentämiseksi. Vaikka Suomessa yhteiskunnan tarjoama turvaverkko on hyvä, voivat vakava sairastuminen, työkyvyttömyys tai kuolema olla merkittävä riski yksilön omalle tai hänen perheensä taloudelle. Mandatum Lifen riskivakuutukset lisäävät asiakkaiden taloudellista turvaa vakavan sairauden, työkyvyttömyyden tai kuolemantapauksen varalta. Omaehtoinen varautuminen on tärkeää, sillä sosiaaliturva ei riitä kattamaan esimerkiksi sairastumisesta aiheutuvia tulonmenetyksiä.

Myös eläketurvan täydentäminen on tärkeä osa taloudellisen hyvinvoinnin parantamista ja tulevaisuuteen varautumista. Vuoden 2013 lopussa vanhuuseläkkeensaajien osuus yli 16-vuotiaasta väestöstä oli jo 25 prosenttia. Työikäisen väestön osuus pienenee seuraavina vuosikymmeninä ja eläkeikäisen väestön määrä kasvaa. Väestörakenteen muuttuessa myös Suomen eläkejärjestelmä on muutoksen alla. Vuoden 2017 eläkeuudistuksen tavoitteena on muun muassa työurien pidentäminen, minkä seurauksena eläkeikää halutaan nostaa. Omaehtoisesta varautumisesta eläkeaikaan tulee jatkossa entistä tärkeämpää. Mandatum Life haluaa tarjota suomalaisille mahdollisuuden vaikuttaa oman toimeentulonsa riittävyyteen eläkeajalla tarjoamalla järkeviä ja kustannustehokkaita tapoja säästää ja sijoittaa tulevaisuuden varalle. Säästämällä omaa eläkeaikaa varten voi parantaa omaa elintasoaan tai halutessaan aikaistaa eläkkeelle jäämistä ennen lakisääteistä eläkeikää. Yrityksille Mandatum Life tarjoaa ryhmäeläkevakuutuksia.

Yrittäjän turvaaminen kehittää yrittäjyyttä

Mandatum Lifen palvelut yrittäjille turvaavat yritystoiminnan jatkuvuutta sekä täydentävät yrittäjän ja hänen perheensä lakisääteistä turvaa. Vakavan sairauden tai lyhyen työkyvyttömyyden kohdatessa yrittäjä voi keskittyä kuntoutumiseen, kun taas kuolemantapauksessa tai pysyvän työkyvyttömyyden kohdatessa yrittäjä itse, hänen perheensä tai mahdollinen toinen omistaja saa taloudellista helpotusta vaikeaan tilanteeseen.

Yrittäjän taloudellisten riskien kartoittamiseksi tarvitaan koko elämäntilanteen huomioiva suunnitelma, jossa huomioidaan mahdolliset liiketoimintaan liittyvien riskien lisäksi myös yrittäjän itsensä ja hänen läheisten taloudellinen turva äkillisissä tilanteissa ja eläkeajalla.

Tärkeä osa yrittäjän tulevaisuuden turvaamista on yrittäjän eläketurvasta huolehtiminen. Tilastokeskuksen mukaan tällä hetkellä noin kolmannes kaikista yrittäjistä on yli 55-vuotiaita. Tämä tarkoittaa, että eläkkeelle on jäämässä 10 vuoden sisällä yli 100 000 yrittäjää. Koska yrittäjä vastaa itse omasta eläkeajan tulostaan, on yrittäjän eläkelain YEL-työtulon määrällä merkittävä vaikutus yrittäjän eläkeajan toimeentuloon. Monet yrittäjät määrittävät YEL-työtulonsa liian alhaiselle tasolle, mikä voi tarkoittaa liian pientä eläkettä ja merkittävää riskiä yhteiskunnalle.

Yritysten kilpailukyvyn parantaminen tehokkailla palkitsemisen keinoilla

Yritykset voivat vaikuttaa kilpailukykyynsä investoimalla omaan henkilöstöönsä. Henkilöstö koetaan edelleen suurimpana kulueränä, vaikka sillä on usein keskeisin vaikutus yrityksen tuottavuuteen ja menestykseen. Kun työntekijät tietävät omat tavoitteensa ja heitä palkitaan niiden saavuttamisesta motivoivasti ja oikeudenmukaisesti, niin yritys kuin sen henkilöstö voivat hyvin.

Hyville työnantajille lisäeläkkeet eivät ole pelkästään ylimääräinen kulu vaan tapa varmistaa työntekijöidensä hyvinvointi myös työuran päättymisen jälkeen. Ryhmäeläkevakuutukset ovat paras tapa täydentää henkilöstön eläketurvaa. Lisäeläke on myös tehokas ja motivoiva osa kokonaiskompensaatiota.

Työeläkelain muutosten myötä monet yritykset ovat halunneet laajentaa eläkevakuuttamisen koskemaan myös yritysten avainhenkilöitä, asiantuntijoita ja koko henkilöstöä. Näin voidaan merkittävästi parantaa suomalaisten palkansaajien eläketurvaa.

Mandatum Life tarjoaa yrityksille myös työvälineitä henkilöriskien hallintaan. Henkilöstöön liittyvät riskit ajoittuvat koko työsuhteen elinkaarelle rekrytoinnista eläkkeelle siirtymiseen saakka. Henkilöstöriskeihin varautumalla yritys saa selviä kustannussäästöjä, kun esimerkiksi kustannukset sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä tai uusien työntekijöiden rekrytoinnista eivät toteudu.

Henkilöstöriskien turvaaminen tarkoittaa esimerkiksi henkilöriskivakuutusten tarjoamista henkilöstölle, joilla työnantaja voi merkittävästi parantaa työntekijöidensä taloudellista turvaa esimerkiksi sairauden, työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta. Näin vakuutus turvaa myös vakuutetun perheen toimeentuloa pahimman varalta.

Mandatum Lifen vastuu omasta henkilöstöstään varmistaa menestyvän liiketoiminnan

Henkilöstön hyvinvointi on yksi Mandatum Lifen seurattavista strategisista tavoitteista. Yhtiö on valittu Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon neljänä vuotena peräkkäin. Huolehtimalla henkilöstöstä taataan asiakkaiden tyytyväisyys ja luodaan yhtiölle entistä paremmat toimintamahdollisuudet tulevaisuudessa. Mandatum Lifen vastuu henkilöstöstä tarkoittaa myös työntekijöiden ja heidän perheiden turvaamista taloudellisten riskien varalta. Mandatum Life haluaa myös tarjota henkilöstölleen motivoivan työympäristön.

Mandatum Life vaikuttaa työntekijöidensä taloudelliseen hyvinvointiin täydentämällä heidän eläketurvaansa sekä tarjoamalla järkeviä tapoja säästää ja kasvattaa varallisuutta.

  • Ryhmäeläkevakuutuksen edut työntekijälle ovat konkreettiset: eläketurvan täydentäminen takaa paremman tulotason eläkeaikana. 
  • Koko henkilöstö on vakuutettu tapaturman, työkyvyttömyyden tai kuolemantapauksen sattuessa.
  • Palkkiorahasto tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden kasvattaa pääomaansa ammattimaisen sijoitustoiminnan turvin. Palkkiorahasto on avoin, läpinäkyvä ja reilu ratkaisu, jossa tähdätään pitkän aikavälin hyötyihin. Jopa 87 prosenttia henkilöstöstä päätti rahastoida palkkionsa vuonna 2014.

Toimiva yrityskulttuuri pohjaa avoimuuteen, esimiestyöhön ja monipuoliseen viestintään

Mandatum Lifessa yrityskulttuuriin panostaminen on strateginen päätös ja investointi. Työhyvinvoinnin systemaattinen johtaminen lähtee henkilöstöeduista, tehokkaasta sisäisestä viestinnästä ja sitoutuneesta johdosta. Mandatumlifelaiset osallistuvat aktiivisesti työympäristön ja yhteisten työskentelytapojen kehittämiseen sekä toimintamallien tehostamiseen. Näin luodaan uusia innovaatioita ja rakennetaan arvostavaa, viihtyisää ja matalahierarkkista ilmapiiriä. Matalahierarkkisuus organisaatiossa näkyy myös yhtiön Great Place to Work -tuloksissa: jopa 85 prosenttia mandatumlifelaisista sanoo, että johto on helposti lähestyttävissä.

Monipuolisia toimia henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi

Mandatum Life on kiinnittänyt viime vuosina erityistä huomiota työterveyteen ja henkilökunnan hyvinvointiin liittyviin etuihin. Tämä on tuottanut tulosta: sairauspoissaoloprosentti on Mandatum Lifessä matala 2,7 % (2014).

Yhtiössä on käytössä laaja työterveyshuolto, joka sisältää muun muassa työpsykologin konsultaatiot, säännölliset ergonomiakäynnit työpaikalla, erikoislääkärin palvelut, naisten/miesten sairauksiin liittyvät tutkimukset, sekä pitkien sairauslomien paluun tuki. Yhteistyö työterveyspalveluiden tuottajan kanssa on tiivistä ja lähellä työntekijän arkea.

Lisäksi Mandatum Lifessa tuetaan erilaisia työnteon muotoja ja arkea helpottavia käytäntöjä tarjoamalla esimerkiksi etätyömahdollisuuksia ja sairaan lapsen hoitoapua.

Henkilöstön moninaisuus on rikkaus

Mandatum Lifella henkilöstön moninaisuus on perusasia, johon panostetaan. Yhtiö seuraa Great Place to Work -tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan 87 prosenttia vastaajista tuntee, että ihmisiä kohdellaan Mandatum Lifessa tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta. Mandatum Lifen henkilöstörakenne on viimeisinä vuosina muodostunut tasavertaisesti miehistä ja naisista. Vuonna 2014 yhtiö osallistui sosiaalisessa mediassa myös kansainväliseen UN Womenin HeForShe-kampanjaan, joka pyrkii edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano