Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sampo Oyj:n tase

Sampo Oyj:n tase
Milj. e Liite 2014 2013
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 0 0
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat 1 1
Koneet ja kalusto 0 0
Muut aineelliset hyödykkeet 2 2
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 2 370 2 370
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 5 325 321
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 5 557 5 557
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 110 -
Muut osakkeet ja osuudet 6 85 28
Muut saamiset 7 35 388
Lyhytaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset 14 13 14
Muut saamiset 8 19 17
Siirtosaamiset 9 65 71
Rahat ja pankkisaamiset 768 280
VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 351 9 051
VASTATTAVAA
Oma pääoma 10
Osakepääoma 98 98
Käyvän arvon rahasto 7 4
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527
Muut rahastot 273 273
Edellisten tilikausien voitto / tappio 4 060 4 146
Tilikauden voitto 1 050 829
7 014 6 877
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Joukkovelkakirjalainat 1 888 1 720
Lyhytaikainen vieras pääoma
Yritystodistukset 305 308
Muut velat 12 84 81
Siirtovelat 13 61 66
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 351 9 051
Muistiinpano
Lisää muistiinpano