Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS

Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS
Milj. e Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Vara-rahasto Sij. vapaan pääoman rahasto Voitto-varat Muunto-erot 1) Myytävissä olevat rahoi-tusvarat 2) Rahavirta-suojaus 3) Yht.
Raportoitu oma pääoma 1.1.2013 98 0 4 1 527 7 587 167 760 -29 10 113
Muutokset tilinpäätösperiaatteissa IAS 19 4) -91 -2 -93
Oikaistu oma pääoma 1.1.2013 98 0 4 1 527 7 496 165 760 -29 10 020
Muutokset omassa pääomassa
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus 7 7
Osingonjako -756 -756
Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista -54 -54
Muut oman pääoman muutokset 5) 19 -19 0
Kauden voitto 1 452 1 452
Muut laajan tuloksen erät 10 -253 216 -1 -27
Oma pääoma 31.12.2013 98 0 4 1 527 8 175 -106 976 -30 10 643
Muutokset omassa pääomassa
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus 8 8
Osingonjako -924 -924
Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista 17 17
Kauden voitto 1 540 1 540
Muut laajan tuloksen erät -160 -264 64 - -361
Oma pääoma 31.12.2014 98 0 4 1 527 8 655 -370 1 039 -30 10 924
¹) Muut laajan tuloksen erät sisältävät myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean vastaavista eristä. Voittovarat sisältävät -85 (25) milj. euron osuuden Nordean etuuspohjaisten eläkkeiden vakuutusmatemaattisista voitoista/tappioista. Muuntoerot sisältävät -90 (-99) milj. euron osuuden Nordean muuntoeroista. Myytävissä olevat varat puolestaan sisältävät 7 (5) milj. euron osuuden Nordean myytävissä olevien rahoitusvarojen käypien arvojen muutoksista.
2) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 177 (280) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty -120 (-70) milj. euroa.
3) Rahavirtasuojauksista omaan pääomaan on kirjattu kauden arvostusta - (-0) milj. euroa.
4) IAS 19 Eläkevelvoitteet standardin nettovaikutus voittovaroihin oli -160 (-83) milj. e.
5) Tytäryhtiön muuntoerojen uudelleenluokittelu.
Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä rahavirtasuojaukseen sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano