Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Korko- ja valuuttariskit

Markkinaosapuolet reagoivat jatkuvasti raportoituun makroekonomiseen dataan, informaatioon rahoitusmarkkinoiden ja liiketoiminnan rahavirroista sekä erilaisiin tapahtumiin sekä markkinahuhuihin. Näin ollen korkoihin ja valuuttakursseihin vaikuttavia riskitekijöitä on useita.

Korko- ja valuuttariskit

Korkoriski

Korkoherkkyys korkosijoitusten keskimääräisellä duraatiolla kuvattuna oli If Vahinkovakuutuksella 1,0 vuotta ja Mandatum Lifella 1,8 vuotta. Nämä duraatiot sisältävät suojaavien johdannaisten vaikutuksen.

Suojaamistarkoituksessa tehtyjen johdannaisten lisäksi johdannaisia käytetään myös markkinanäkemyksen hyödyntämiseksi tai pienentämään koko taseeseen liittyviä riskejä. Näissä molemmissa tapauksissa johdannaiset luokitellaan kirjanpidossa kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi ja ne kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Valuuttariski

Valuuttariski voidaan jakaa transaktioriskiin ja translaatioriskiin. Transaktioriskillä tarkoitetaan valuuttariskiä, joka syntyy liiketoiminnan ja sijoitusten sopimuspohjaisista ulkomaanvaluutan määräisistä kassavirroista ja valuuttakaupoista. Näin ollen transaktioriski koostuu useista tase-eristä. Sampo-konsernissa nettopositiot eri valuutoissa nähdään erillisenä omaisuusluokkana, jota hallitaan osana sijoitustoimintaa. Avoimet transaktiopositiot tunnistetaan ja mitataan erikseen tytäryhtiöittäin. Nettopositio kunkin valuutan osalta koostuu kyseisen valuutan määräisistä varoista, veloista ja valuuttakaupoista.

If Vahinkovakuutus myy vahinkovakuutuksia enimmäkseen pohjoismaisissa valuutoissa ja euroissa. If Vahinkovakuutuksen transaktioriskiä pienennetään vastuuvelan valuuttajakauman mukaisilla sijoituksilla tai valuuttajohdannaisilla.

Koska Mandatum Lifen vastuuvelka on lähes täysin euromääräistä, yhtiön valuuttakurssiriskit johtuvat pääasiassa ulkomaanvaluutan määräisistä sijoituksista. Mandatum Lifen valuuttariskistrategia perustuu valuuttapositioiden aktiiviseen hallintaan. Tavoitteena on saavuttaa tuottoa suhteessa tilanteeseen, jossa valuuttakurssiriskeiltä on täysin suojauduttu.

If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen transaktioriskipositiot perusvaluuttoja vastaan on esitetty taulukossa Transaktioriskipositio, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2014. Taulukossa on esitetty avoimet transaktioriskipositiot valuutoittain sekä niiden arvon muutos olettaen perusvaluutan 10 prosentin yleinen heikentyminen.

Transaktioriskipositio If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2014
Kotivaluutta EUR USD JPY GBP SEK NOK CHF DKK LTL Muut Yhteensä,
netto
If Vahinkovakuutus SEK, miljoonaa
Vakuutustoiminta -405 -146 -0 -13 -12 -2 382 -9 -748 -1 -7 -3 724
Sijoitukset 1 442 1 0 56 2 603 0 150 0 4 3 257
Johdannaiset 356 -268 -0 6 -64 -275 -20 523 0 2 259
Transaktioriskipositio, yhteensä, netto, If Vahinkovakuutus -48 28 1 -7 -20 -54 -29 -75 -1 -1 -208
Herkkyys: SEK -10 % -5 3 0 -1 -2 -5 -3 -7 -0 -0 -21
Mandatum Life EUR, miljoonaa
Vastuuvelka 0 0 0 0 -2 0 0 0 -0 0 -2
Sijoitukset 0 1 326 23 270 51 10 115 324 3 248 2 370
Johdannaiset 0 -952 -31 -239 -32 1 -125 -306 0 -95 -1 779
Transaktioriskipositio, yhteensä, netto, Mandatum Life 0 374 -8 30 17 11 -10 18 3 153 589
Herkkyys: EUR -10 % 0 37 -1 3 2 1 -1 2 0 15 59
If Vahinkovakuutuksen transaktioriskipositio Ruotsin kruunuissa kuvaa yhtiön sellaisten tytäryhtiöiden/sivuliikkeiden positioita, joiden kotivaluutta on muu kuin Ruotsin kruunu.

Sampo Oyj:n transaktioriskipositio liittyy If Vahinkovakuutuksen maksamiin Ruotsin kruunu ‑määräisiin osinkoihin sekä muihin kuin euromääräisiin velkainstrumentteihin.

Transaktioriskin lisäksi Sampo-konserni ja sen vakuutustoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt altistuvat translaatioriskille. Translaatioriskillä tarkoitetaan valuuttariskiä, joka syntyy yhdistettäessä konsernitilinpäätökseen sellaisten tytäryhtiöiden tilinpäätöksiä, joiden perusvaluuttana on muu kuin konsernin käyttämä valuutta. Sampo-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu euroissa. Muutokset valuuttakursseissa aiheuttavat muuntoeroja, jotka kirjataan konsernin muihin laajan tuloksen eriin. Translaatioriskiä syntyy myös If Vahinkovakuutuksessa. Translaatioriski aiheutuu sellaisista omista tytäryhtiöistä, joiden perusvaluutta on eri kuin emoyhtiössä.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano