Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna Euroopan kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa. Pankilla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordeaa käsitellään Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä ja se on kirjattu Omistusyhteisö-segmenttiin.

Sampo Oyj omisti joulukuun 2014 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 8,21 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi 30.12.2014 oli 9,68 euroa.

Nordean hallitus esittää vuoden 2015 yhtiökokoukselle, että osinkoa jaettaisiin
0,62 euroa osakkeelta (0,43). Hallituksen tavoitteena on kasvattaa osinkosuhdetta edelleen vuonna 2015 yhtiön vahva pääomitus säilyttäen. Yhtiökokouksen hyväksyessä hallituksen osinkoehdotuksen Sampo Oyj saa Nordealta 30.3.2015 osinkoa 533 miljoonaa euroa.

Tulos Nordea Bank AB, 2014
Tulos
Nordea Bank Ab, 2014
Milj. € 2014 2013 Muutos, %
Rahoituskate 5 482 5 525 -1
Liiketoiminnan tuotot *) 9 847 9 891 0
Tulos ennen luottotappioita 5 015 4 851 3
Luottotappiot, netto -543 -735 -27
Luottotappiotaso (vuositasolla), korkopistettä 15 21 -
Liikevoitto 4 324 4 116 5
Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa 0,83 0,77 -
Oman pääoman tuotto, % 11,5 11,0 -
*Raportoiduissa valuutoissa pois lukien toisen ja kolmannen vuosineljänneksen kertaluonteiset erät – 378 miljoonan euron suuruinen myyntivoitto ja 344 miljoonan euron suuruinen aineettoman omaisuuden arvonalennuskirjaus vuoden 2014 kolmannelta neljännekseltä sekä 190 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut vuoden 2014 toiselta neljännekseltä.

Alla oleva teksti perustuu Nordean 28.1.2015 julkaisemaan vuoden 2014 tulostiedotteeseen.

Nordean tuotot pysyivät vakaina, kulut pienenivät ja luottojen laatu parani. Tulos oli vahva, vaikka toimintaympäristö oli haasteellinen: kasvu oli hidasta, korot olivat matalat ja geopoliittiset jännitteet kasvoivat.

Liiketoiminnan tuotot nousivat paikallisissa valuutoissa laskettuna 2 prosenttia ja euroissa laskettuna säilyivät ennallaan, kun ei oteta huomioon kertaluonteisia eriä. Liikevoitto kasvoi kertaluonteiset erät pois lukien paikallisissa valuutoissa 12 prosenttia ja euroissa 9 prosenttia.

Rahoituskate kasvoi paikallisissa valuutoissa laskettuna 2 prosenttia ja euroissa laskettuna aleni prosentin vuodentakaisesta. Luotonannon volyymit kasvoivat 4 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna, kun käänteisiä takaisinostosopimuksia ei oteta huomioon. Yritys- ja henkilöasiakkaille annettujen luottojen marginaalit olivat vuodentakaista korkeammat, kun taas talletusmarginaalit olivat matalammat kuin vuotta aiemmin.

Nettomääräiset palkkiotuotot ja -kulut kasvoivat paikallisissa valuutoissa 10 prosenttia ja euroissa 8 prosenttia. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski vuodentakaisesta paikallisissa valuutoissa laskettuna 6 prosenttia ja euroissa 7 prosenttia.

Kulut yhteensä laskivat vuodesta 2013 paikallisissa valuutoissa laskettuna 1 prosentin ja euroissa 4 prosenttia, kun huomioon ei oteta arvonalennuskirjausta ja uudelleenjärjestelykuluja. Uudelleenjärjestelykulut pois lukien henkilöstökulut kasvoivat paikallisissa valuutoissa laskettuna 3 prosenttia. Euroissa laskettuna ne säilyivät lähes ennallaan. Kertaluonteiset erät ja muuttuva palkitseminen huomioiden kulut laskivat paikallisissa valuutoissa 2,2 prosenttia. Vuonna 2014 kulut olivat arvonalennuskirjaus ja uudelleenjärjestelykulut pois lukien yhteensä 4 832 miljoonaa euroa.

Luottotappiovaraukset laskivat 534 miljoonaan euroon. Luottotappiotaso oli 15 korkopistettä, kun se vuonna 2013 oli 21 korkopistettä.

Kertaluonteiset erät mukaan lukien nettotulos kohosi 3 332 miljoonaan euroon kasvaen paikallisissa valuutoissa 9 prosenttia ja euroissa 7 prosenttia. Voitonjaon perusteena oleva nettotulos nousi 3 593 miljoonaan euroon. Kasvu oli paikallisissa valuutoissa 17 prosenttia ja euroissa 15 prosenttia.

Valuuttakurssimuutokset alensivat tuloja ja kuluja vuodentakaisesta 3 prosenttiyksikköä ja laina- ja talletusvolyymeja noin 3 prosenttiyksikköä.

Basel III -säännösten mukaan laskettu konsernin ydinvakavaraisuussuhde (CET1) nousi kolmannen vuosineljänneksen lopun 15,6 prosentista 15,7 prosenttiin neljännen vuosineljänneksen lopulle tultaessa. Ydinvakavaraisuussuhdetta paransivat vahvat tulokset ja riskipainotettujen saamisten käytön tehostaminen. Sen sijaan valuuttakurssimuutokset painoivat sitä 0,1 prosenttiyksikköä.
Ydinvakavaraisuus kohosi 17,6 prosenttiin ja kokonaisvakavaraisuussuhde kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä 20,7 prosenttiin.

Riskipainotetut saamiset (REA) olivat 145,5 miljardia euroa. Ne alenivat edellisestä vuosineljänneksestä 7,1 miljardia euroa, josta 4,4 miljardia euroa oli peräisin pääoman käytön tehostamisesta kuluneella vuosineljänneksellä.

Nordean tehostamisohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti. Sen nettokustannusvaikutusten odotetaan alkavan näkyä entistä selvemmin vuonna 2015. Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä toimeenpantiin vuositasolle muuntaen bruttomääräisesti 65 miljoonan euron kustannussäästöt ja vuoden 2013 alusta alkaen kokonaiskuluja on alennettu 415 miljoonalla eurolla. Pääoman käytön tehostaminen säilyy edelleen keskeisenä painopisteenä.

Lisätietoja Nordea Bank AB:n vuoden 2014 tuloksesta on saatavilla osoitteessa www.nordea.com.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano