Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin vakavaraisuus

Nordea Bank AB (publ):ia on käsitelty Sampo Oyj:n osakkuusyhtiönä 31.12.2009 lähtien. Sampo-konserni on luokiteltu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi.

Konsernin vakavaraisuus lasketaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain kolmannen luvun mukaan. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta.

Sampo-konsernin vakavaraisuus
Sampo-konsernin vakavaraisuus
Milj. € 31.12.2014 31.12.2013
Konsernitaseen oma pääoma 10 924 10 643
Toimialakohtaiset erät 1 684 1 274
Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset -3 426 -3 319
Ryhmittymän omat varat, yhteensä 9 183 8 598
Omien varojen vaatimukset, yhteensä 4 901 4 663
Ryhmittymän vakavaraisuus 4 282 3 935
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde
(Omat varat suhteessa minimivaatimuksiin, %)
187,4 184,4

Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) vahvistui vuonna 2014 ja oli joulukuun 2014 lopussa 187,4 prosenttia (184,4).

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymää koskevien vakavaraisuussäädösten ohella Sampo-konsernissa pääomitusta arvioidaan sisäisesti vertaamalla riskeihin vaadittavaa pääomaa käytettävissä oleviin pääomiin. Riskeihin vaadittavan pääoman arviointi perustuu taloudelliseen pääomaan, jonka konserniyhtiöt määrittävät mitattavissa oleville riskeille 99,5 prosentin luottamustasolla ja yhden vuoden horisontilla. Tämän lisäksi yhtiöt arvioivat pääomatarpeensa sellaisien riskien varalta, jotka eivät ole mitattavissa.

Käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) sisältää vakavaraisuuspääoman ja lisäksi muita vahinkojen kattamiseen käytettävissä olevia eriä kuten vastuuvelan diskonttausvaikutuksen ja muita nykyisellään vakavaraisuuspääomaan kuulumattomia eriä.

Taloudellisen pääoman vaatimus Sampo-konsernin toiminnalle 31.12.2014 oli 5 510 miljoonaa euroa (5 361) ja käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) oli 9 100 miljoonaa euroa (9 417).

Muistiinpano
Lisää muistiinpano