Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Velkarahoitus

Sampo Oyj:llä oli 31.12.2014 velkarahoitusta 2 192 miljoonaa euroa (2 027) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 1 233 miljoonaa euroa (980). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, rahamarkkinainstrumentit sekä 465 miljoonaa euroa tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja. Vuonna 2014 nettovelka aleni 88 miljoonaa euroa 960 miljoonaan euroon (1 048). Sampo Oyj:n bruttovelka oli 31 prosenttia (29) yhtiön omasta pääomasta.

Sampo Oyj:n taseessa 31.12.2014 olleet rahoitusvelat koostuivat 1 888 miljoonan euron (1 720) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 305 miljoonan euron (308) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko 31.12.2014 oli 1,74 prosenttia (2,26).

Sampo Oyj laski osana Euro Medium Term Note -ohjelmaansa syyskuussa 2014 liikkeelle 7-vuotisen, senioriehtoisen 500 miljoonan euron joukkovelkakirjan 1,50 prosentin korolla. Osa velkakirjalla kerätystä summasta käytettiin lokakuun alussa erääntyneen 300 miljoonan euron suuruisen senioriehtoisen joukkovelkakirjan maksuun.

Liikkeelle lasketut velkainstrumentit Sampo Oyj, 31.12.2014
Velkainstrumentti Korkokuponki Swap Kokonaiskorko Eräpäivä
Senior Bond 2 000 milj. SEK (EMTN) Stibor3M + 0,75 % - 1,0210 % 28.5.2015
Senior Bond 300 milj. euroa (EMTN) 4,2500 % Euribor3M + 1,4727 % 1,5537 % 22.2.2016
Senior Bond 500 milj. euroa (EMTN) 4,2500 % Euribor3M + 2,7910 % 2,8720 % 27.2.2017
Senior Bond 2 000 milj. SEK (EMTN) Stibor3M + 1,45 % - 1,7210 % 29.5.2018
Senior Bond 500 milj. euroa (EMTN) 1,50 % - 1,5920 % 16.9.2021
Yritystodistukset 305 milj. euroa Euribor + marginaali 0,5900 % Keskimäärin 3M
Julkinen velka 2 023 milj. euroa 1,7042 %
Private placements 169 milj. euroa 2,1053 %
Yhteensä 2 192 milj. euroa 1,7351 %

Tasapainottaakseen konsernitason riskejä Sampo Oyj sitoo velkarahoituksensa lyhyisiin korkoihin ja laskee liikkeeseen velkansa euromääräisenä tai Ruotsin kruunumääräisenä. Tavoitellun velkarakenteen saavuttamiseksi käytetään koronvaihtosopimuksia. Nämä johdannaiset arvostetaan tuloslaskelmassa käypään arvoon, vaikka ne taloudellisesti vastaavat velkojen maturiteetteja. Tämän seurauksena Sampo Oyj säilyttää joustavuuden tarpeen vaatiessa säätää johdannaispositiotaan, mutta hintana on Omistusyhteisö-segmentin rahoituskulujen lisääntynyt heilahtelu.

Sampo Oyj:n pääasiallisena tavoitteena on ylläpitää hajautettua velkarakennetta, suhteellisen matalaa velkaantumisastetta ja vahvaa likviditeettiä, jotta yhtiö kykenee järjestämään rahoitusta strategisiin hankkeisiin tarpeen mukaan. Vahva likviditeetti ja kyky hankkia rahoitusta ovat keskeisiä tekijöitä Sampo-konsernin strategisen joustavuuden ylläpidossa.

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano