Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Tunnusluvut

Konsernin yhteiset tunnusluvut 2014 2013 2012 2011 2010
Voitto ennen veroja Milj. e 1 759 1 668 1 622 1 228 1 320
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin) % 10,9 13,8 19,9 7,7 21,8
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) % 5,6 7,0 9,3 3,7 10,0
Omavaraisuusaste % 31,5 32,7 31,3 29,7 29,8
Konsernin vakavaraisuus ¹) Milj. e 4 282 3 934 3 379 1 892 3 038
Konsernin vakavaraisuussuhde ¹) % 187,4 184,4 170,9 138,6 167,1
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 6 739 6 832 6 823 6 874 6 914
Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e 4 634 4 768 4 698 4 414 4 189
Vakuutusmaksutuotot Milj. e 4 457 4 505 4 363 4 094 3 894
Voitto ennen veroja Milj. e 931 929 864 636 707
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 18,1 24,4 36,9 12,4 39,8
Riskisuhde ²) % 65,1 65,4 65,9 68,4 69,1
Toimintakulusuhde ²) % 22,5 22,8 23,0 23,5 23,7
Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua ²) % 70,9 71,4 72,0 74,7 75,6
Liikekulusuhde ²) % 16,7 16,8 16,9 17,3 17,2
Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua % 87,7 88,1 88,9 92,0 92,8
Vakavaraisuuspääoma (IFRS) *) Milj. e 3 544 3 601 3 359 3 080 3 373
Vastuuvelasta (IFRS) *) % 38,6 37,9 34,1 34,2 38,2
Vastuunkantokyky *) % 81,9 80,8 74,6 72,4 79,5
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 6 173 6 238 6 225 6 299 6 392
*) Perustuvat If-alakonsernin tilinpäätökseen.
Henkivakuutustoiminnan tunnusluvut
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e 1 110 1 068 983 854 1 117
Voitto ennen veroja Milj. e 163 153 136 137 142
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 11,4 18,3 28,5 -11,7 36,2
Liikekustannussuhde % 104,1 106,6 113,9 109,1 112,1
Vakavaraisuuspääoma (IFRS) Milj. e 1 461 1 401 1 389 1 046 1 335
Vastuuvelasta (IFRS) % 22,9 27,6 27,6 20,9 25,7
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 509 541 545 521 470
Omistusyhteisön tunnusluvut
Voitto ennen veroja Milj. e 669 589 623 456 474
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 57 53 53 54 52
Osakekohtaiset tunnusluvut 2014 2013 2012 2011 2010
Osakekohtainen tulos euro 2,75 2,59 2,51 1,85 1,97
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät euro 2,11 2,54 3,37 1,22 3,22
Osakekohtainen oma pääoma euro 19,51 19,01 17,89 15,93 15,83
Osakekohtainen substanssi euro 22,63 22,15 17,38 14,05 17,79
Osakekohtainen osinko ³) euro 1,95 1,65 1,35 1,20 1,15
Osinko/tulos % 70,9 63,7 53,8 64,9 58,4
Efektiivinen osinkotuotto % 5,0 4,6 5,5 6,3 5,7
Hinta/voitto -suhde (PE-luku) 14,1 13,8 9,7 10,4 10,2
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 560 000 560 000 560 000 560 000 561 282
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 560 000 560 000 560 000 560 863 561 321
Osakkeiden painotettu keskim. lkm laimentavat osakkeet huomioituna 1 000 kpl 560 000 560 000 560 000 560 863 561 321
Osakekannan markkina-arvo Milj. e 21 739 20 003 13 630 10 735 11 254
A-sarja:
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 558 800 558 800 558 800 558 800 560 082
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 558 800 558 800 558 800 559 663 560 121
Osakkeiden painotettu keskim. lkm laimentavat osakkeet huomioituna 1 000 kpl 558 800 558 800 558 800 559 663 560 121
Painotettu keskim. kaupantekokurssi euro 36,88 31,05 21,43 20,63 18,46
Antioikaistu ylin kurssi euro 39,98 35,92 25,04 23,90 20,71
Antioikaistu alin kurssi euro 33,71 25,00 17,91 16,85 16,13
Antioikaistu viimeinen kaupantekokurssi euro 38,82 35,72 24,34 19,17 20,05
Osakkeen pörssivaihto tilikaudella 1 000 kpl 194 492 188 402 252 821 399 759 381 863
Osakkeen suhteellinen pörssivaihto % 34,8 33,7 45,2 71,4 68,2
B-sarja:
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
¹) Nordean tultua Sammon osakkuusyhtiöksi 31.12.2009 muuttui Sampo-konserni rahoitus- ja vakuutusyritysryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) mukaiseksi rahoitus- ja vakuutusyritysryhmittymäksi. Konsernin vakavaraisuus lasketaan lain kolmannen luvun mukaisesti. Vakavaraisuus on Finanssivalvonnan suostumuksella määrätty konsernitilinpäätöksen perusteella.
²) Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta, eikä niitä siksi voida johtaa suoraan sulautetusta tuloslaskelmakaavasta.
³) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle tilikaudelta 2014.
Tunnuslukuja laskettaessa veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero. Kiinteistöjen arvostuserot laskennallisella verovelalla vähennettynä on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Lisäksi kokonaispääoman tuottoa sekä oman pääoman tuottoa laskettaessa on otettu huomioon muut laajan tuloksen erät. Osakekohtaista substanssia laskettaessa on huomioon otettu myös konsernin arvostuserot osakkuusyhtiöt Nordeasta ja Topdanmarkista.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano