Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Yritysvastuu Ifissä

If Vahinkovakuutus
Ympäristöraportti 2014 (englanniksi)

Lataa

Ifin toiminnan perusajatuksena on edistää yhteiskunnan yleistä turvallisuutta. Vahinkovakuutusyhtiöiden tehtävänä on poliisin, pelastustoimen ja oikeuslaitoksen sekä muiden viranomaisten kanssa turvata ihmisten ja yritysten arkea.

Pelkästään vuonna 2014 If käsitteli yli 1,8 miljoonaa vahinkoa. Lukuun sisältyy kaikenlaisia vahinkoja liikenneonnettomuuksien aiheuttamista yksityishenkilöiden vammoista yritysten tuotannonkeskeytyksiin esimerkiksi tulipalon vuoksi. Kaiken kaikkiaan If maksoi vuoden aikana korvauksia yli 3 miljardia euroa.


If ottaa kantaakseen laajemman yritysvastuun kuin sen liiketoiminta edellyttää. Yhtiön tavoitteena on aina täyttää tai ylittää toiminnan eettiset, oikeudelliset ja kaupalliset vaatimukset. If on Pohjoismaissa merkittävä veronmaksaja, sillä yhtiö maksoi esimerkiksi vuodelta 2013 yritysveroa hieman yli 200 miljoonaa euroa.

Yritysverot vuodelta 2013 If Vahinkovakuutus, yhteensä yli 200 milj. e

Ympäristökysymykset ovat erittäin tärkeitä kaikille ja niillä on usein välitön vaikutus vahinkovakuutusyhtiöiden toimintaan. Sääilmiöt, kuten rankkasateet ja tulvat, ovat lisääntymässä. Rannikkoalueiden tulva-alttiilla asutetuilla seuduilla on nykyisin usein tulvia.

Ifin toimintaa ohjaa tiukka ympäristöpolitiikka. If pyrkii aina löytämään ympäristöystävällisimmän ratkaisun itselleen, asiakkaille, toimittajille ja yhteistyökumppaneille.

Ifin keskeiset ympäristökysymykset

Korvausten käsittelyn ympäristövaikutukset: Vuonna 2014 If käsitteli noin 950 000 auto- ja omaisuusvahinkoa. Materiaalivahinkojen asianmukainen käsittely on keskeinen ympäristökysymys. Ifin tavoitteena on käyttää ehjiä osia uudelleen ja lisätä kierrätystä. Tämän edistämiseksi If on asettanut toimittajilleen tiukat ympäristövaatimukset.

Korvaushakemusten tekeminen verkossa yleistyy, ja se on ympäristöystävällisempi tapa kuin perinteiset hakemusmenetelmät. Vuonna 2014 verkossa tehtyjen korvaushakemusten osuus kasvoi 5 prosenttia. Nykyään jo yli 35 prosenttia korvaushakemuksista tehdään verkossa.

Henkilöasiakkaiden verkossa tekemien korvaushakemusten osuus Pohjoismaissa If Vahinkovakuutus, 2010–2014
%
E-laskujen osuus ajoneuvovahinkojen käsittelyssä Pohjoismaissa If Vahinkovakuutus, 2010–2014
%

E-laskujen määrä jatkoi kasvuaan myös vuonna 2014. Tämä vähentää paperin kulutusta ja pienentää postitustarvetta.

Ilmastovaikutukset: Ifin hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet entisestään vuoden 2014 aikana. If käynnisti vuonna 2013 hiilijalanjälkihankkeen, jossa se kompensoi toiminnastaan aiheutuvat hiilidioksidipäästöt Pohjoismaissa toimittamalla energiatehokkaita puuliesiä intialaisiin kyliin. Tämä hanke on niin sanottu Gold Standard -projekti, joka on yhteistyössä WWF:n ja muiden järjestöjen kanssa kehitetty kansainvälisesti tunnustettu sertifiointistandardi. Puuliedet eivät vähennä vain hiilidioksidipäästöjä, vaan säästävät myös ihmishenkiä. Maailmanpankin julkaisema raportti osoittaa, että noin neljä miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain tehottomien puuliesien päästöihin. If jatkaa tätä hanketta myös vuonna 2015.

Matkustaminen ja kokoukset: If on vähentänyt työntekijöidensä lentomatkustamista kolmanneksella vuodesta 2007 lähtien. Monet kokoukset pidetään nyt video- ja verkkoneuvotteluina perinteisten fyysistä läsnäoloa vaativien kokousten sijaan.

Lentomatkustamisen ja videoneuvottelujen määrän kehitys vuosittain If Vahinkovakuutus, 2007–2014

Ympäristötyön keskeiset vaiheet vuonna 2014

 • Norjan Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alue toi markkinoille kolme uutta ympäristövakuutustuotetta.
 • Norjan moottoriajoneuvovakuutusosasto järjesti kokeilun, jossa asiakkaalle annettiin vahinkotapauksessa sijaisauton asemesta polkupyörä. Kokeilu oli menestys, ja vahinkoasiakkaille toimitettiin seitsemän viikon aikana kaikkiaan 650 pyörää.
 • Ilmastonmuutosta käsittelevä Ifin vuosikirja, The Heat is On, julkaistiin. Vuosikirja perustuu YK:n ilmastopaneelin IPCC:n raporttiin.
 • Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja vakuutuksiin liittyvässä yhteishankkeessa kehitettiin omakotiasujille suunnattu VisAdapt-verkkoratkaisu.
 • Ifin toimitiloissa on siirrytty entistä ympäristöystävällisempien monitoimilaitteiden käyttöön, ja laitteiden määrää on vähennetty 20 prosenttia.
 
Ifin ympäristötoimintaohje

Ifin tavoitteena on joka päivä toteuttaa ympäristön tilaa parantavia konkreettisia toimenpiteitä.

 • Pyrimme aina löytämään yrityksemme, asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme kannalta parhaat mahdolliset ympäristöratkaisut.
 • Annamme henkilökunnallemme mahdollisuuden toimia ympäristöystävällisesti tarjoamalla ohjeita ja tukea.
 • Kehitämme tuotteita, prosesseja ja vahingontorjuntapalveluja auttaaksemme asiakkaitamme toimimaan entistä ympäristöystävällisemmin.
 • Kannustamme ja tuemme toimittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme heidän pyrkimyksissään toimia aiempaa ympäristöystävällisemmällä tavalla.
 • Tiedotamme aina ympäristöriskeistä ja osallistumme aktiivisesti yleiseen ilmastokeskusteluun. 
Ympäristöohjelman rakenne

Ifin ympäristöohjelmassa on kolme tasoa:

 • Ohjausryhmä, jota johtaa Ifin johtoryhmän jäsen ja joka asettaa Ifin ympäristöstrategian, toimintaohjeen ja yleistavoitteet ja ylläpitää niitä.
 • Pohjoismaiden ympäristöryhmä vastaa kaikkien kiinteistöihin ja hankintoihin liittyvien ympäristöhankkeiden hallinnoinnista ja valvonnasta.
 • Paikallinen ympäristöryhmä laatii paikalliset toimintasuunnitelmat ja järjestää aktiviteetteja, jotka lisäävät ympäristökysymysten näkyvyyttä. Näitä ryhmiä on kaikissa suurissa toimistoissa.
Ympäristöä koskevat toimintaohjeet ja työkalut

Ifin ympäristöhankkeiden tukemiseksi ja niiden johtamiseksi luodaan tarkkaan määritellyt ympäristöä koskevat toimintaohjeet ja työkalut. Joitakin tärkeimpiä toimintaohjeita ovat:

 • Ympäristöpolitiikka
 • Hankintojen pohjoismaisten suuntaviivojen mukainen toimintaohje
 • Toimittajien arviointia koskevat periaatteet
 • Greenhouse Gas Protocol -standardiin perustuva ilmastovaikutusten laskentatyökalu
 • ClimateWise-alusta parhaiden käytäntöjen soveltamista ja ajatustenvaihtoa varten
 • Korvauspalvelun ympäristösäännöt.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano

If Vahinkovakuutus
Ympäristöraportti 2014 (englanniksi)

Lataa