Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Tasearvoriskit

Sampo-konsernin yhtiöt laskevat vakuutusvelkojen markkinaehtoisen arvon käyttäen markkinakorkoja ja korjaavat pääomituslukujaan sisäisessä taloudellisen pääoman mallissa vastaavasti, jotta niillä olisi kokonaisvaltainen taloudellinen näkemys riskeistä ja pääomituksesta.

Vastuuvelan ja vakuutusvelkojen markkinaehtoisen arvon välinen erotus on merkittävä tekijä velkojen oikaisuerässä ja se raportoidaan osana muokattua vakavaraisuuspääomaa.

Pääomituksen herkkyysanalyysi markkinariskien suhteen, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2014 -taulukko kuvaa herkkyysanalyysin vaikutuksia pääomitukseen.

Pääomituksen herkkyysanalyysi markkinariskien suhteen If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2014
Korko Osake Muut sijoitukset
Milj. € 1 % tasoliike alas 1 % tasoliike ylös 20 % alas 20 % alas
If Vahinkovakuutus 94 -90 -274 -9
Mandatum Life 9 -34 -340 -186
Sampo Oyj 5 -5 -12 -6
Kokonaisvaikutus omaan pääomaan 109 -129 -625 -201
Vaikutus markkinaehtoiseen vastuuvelkaan -1 285 1 036 25 27
Vaikutus muokattuun vakavaraisuuspääomaan -1 176 907 -600 -174
Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta rahoitusinstrumenttien käypään arvoon 31.12.2014. Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja. Sampo-konsernin yhtiöiden velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin.

Laskevalla korkotasolla on negatiivinen vaikutus Sampo-konsernille, sillä yhtiöiden velkojen duraatiot ovat varojen duraatioita huomattavasti pidempiä. Vastaavasti korkojen nousu vähentäisi rahoitusinstrumenttien arvoa, mikä johtaisi Sampo-konsernin oman pääoman pienentymiseen. Vaikutus muokattuun vakavaraisuuspääomaan olisi kuitenkin positiivinen, sillä vakuutusvelkojen markkinaehtoinen arvo laskisi diskonttauksessa käytettävien korkeampien markkinakorkojen takia.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano