Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Osake- ja spread-riskit

Sampo-konserni altistuu osakkeiden hintojen ja luottomarginaalien muutoksista aiheutuville hintariskeille korko- ja osakesijoitustensa kautta. Osakkeiden hintojen ja luottomarginaalien muutoksiin vaikuttavat yleiset markkinatrendit sekä yksittäiseen liikkeeseenlaskijaan tai liikkeeseenlaskuun liittyvät riskitekijät.

Osake- ja spread-riskit

Kun liikkeeseenlaskijan taloudellinen asema tai tulevaisuuden näkymät heikkenevät tai vakuuksien arvo laskee, osake- ja spread-riskit toteutuvat sijoitusten arvon laskuna.

Sijoitusten arvot alenevat, kun velkainstrumenttien luottomarginaalit muuttuvat epäedullisesti tai osakkeiden hinnat laskevat. Suurin osa Sampo-konsernin sijoituksista on aktiivisen kaupankäynnin kohteena ja ne arvostetaan päivittäin markkinanoteerausten perusteella. Lisäksi niiden instrumenttien, jotka eivät ole aktiivisen kaupankäynnin kohteena, käyvät arvot muuttuvat epäedullisesti, kun liikkeeseenlaskijan taloudellinen asema tai tulevaisuuden näkymät heikkenevät tai vakuuksien arvo laskee. Viime kädessä liikkeeseenlaskija saattaa laiminlyödä taloudelliset velvoitteensa ja riski toteutuu luottotappioina.

Osake- ja spread-riskien hallinta

Sampo-konsernissa suorat korko- ja osakesijoitukset perustuvat ensisijaisesti yksittäisten osakkeiden ja joukkovelkakirjojen valintaan ja toissijaisesti toimiala- ja sijoitusluokkakohtaisiin allokaatiopäätöksiin. Tällä sijoitustyylillä varmistetaan, että sijoitussalkku sisältää riski-tuottosuhteen näkökulmasta perusteellisesti analysoituja sijoituksia, vaikka se saattaa johtaa tilanteisiin, joissa sijoitussalkku ei ole välttämättä niin hajautettu kuin rahoitus- tai portfolioteoriassa esitetään.

Päätöksenteko, limiittijärjestelmä ja seuranta
  1. Mahdolliset sijoitukset analysoidaan perusteellisesti. Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus ja tulevaisuuden näkymät arvioidaan yhdessä instrumentteihin liittyvien vakuuksien ja rakenteellisten, ehtoihin liittyvien yksityiskohtien kanssa. Vaikka ulkopuolisia luottoluokituslaitosten antamia luottoluokituksia ja analyytikkojen näkemyksiä käytetään sisäisen arvioinnin tukena, Sampo-konsernissa sisäisesti tehty arvio on aina tärkein päätöksentekoon vaikuttava tekijä.
  2. Sijoitustransaktioiden tulee olla toteutettavissa lyhyellä varoitusajalla tilaisuuden ilmaannuttua. Tämä luo painetta toimivaltuuksiin, luottolimiittirakenteisiin ja toimintatapoihin, joiden tulee olla samanaikaisesti (i) tarpeeksi joustavia nopean päätöksenteon mahdollistamiseksi instrumenttityypistä riippumatta, (ii) hyvin rakennettuja, jotta voidaan varmistua siitä, että sijoitusvaihtoehtojen arviointi suoritetaan huolellisesti huomioiden kaikki sijoitustyypille ominaiset piirteet ja riskit, ja (iii) näiden tulee rajoittaa yksittäisiä yhtiöitä koskevien riskien enimmäismäärä siten, että se on tasapainossa riskinottohalukkuuden kanssa.
  3. Yksittäisiä yhtiöitä ja tuotteita koskevia luottoriskien kokonaismääriä seurataan säännöllisesti tytäryhtiö- ja konsernitasolla ei-toivottujen keskittymien tunnistamiseksi. Luottoriskiasemat raportoidaan esimerkiksi toimialoittain ja omaisuuslajeittain ja korkosijoitusten osalta luottoluokituksittain.

Sijoitukset korko- ja osakeinstrumentteihin

Sijoitukset korko- ja osakeinstrumentteihin on esitetty Positiot toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo-konserni, 31.12.2014 -taulukoissa. Taulukoissa esitetään myös jälleenvakuutus- ja johdannaisvastapuoliin liittyvät riskipositiot. Luottotappioriskejä käsitellään tarkemmin Vastapuoliriskit-osiossa. Johdannaisten käsittelyyn liittyvien eroavaisuuksien vuoksi tämän taulukon luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia muiden vuosikertomuksen taulukoiden kanssa.

 
Positiot toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain If Vahinkovakuutus, 31.12.2014
Milj. € AAA AA+
- AA-
A+
- A-
BBB+
- BBB-
BB+
- C
D Luokitte-
lematon
Korko-
sijoitukset yhteensä
Listatut osakkeet Muut Vasta-
puoliriski
Yhteensä Muutos 31.12.2013
Perusteollisuus 0 0 0 101 83 0 62 246 34 0 0 280 13
Pääomahyödykkeet 0 0 0 49 0 0 30 79 418 0 0 497 62
Kulutustavarat 0 0 35 37 46 0 94 212 367 0 0 579 -83
Energia 0 6 0 4 99 0 270 380 0 0 0 380 -122
Rahoitus 0 1 233 1 145 362 114 0 10 2 865 29 0 22 2 917 193
Valtiot 693 222 0 2 0 0 0 918 0 0 0 918 -46
Valtioiden takaamat jvk-lainat 105 76 0 0 0 0 0 181 0 0 0 181 -34
Terveydenhuolto 0 0 0 5 0 0 49 54 45 0 0 99 35
Vakuutus 0 0 10 41 0 0 0 51 0 0 111 162 -134
Media 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 18 -1
Julkinen sektori, muut 857 127 0 0 0 0 0 984 0 0 0 984 303
Kiinteistöala 0 9 0 0 0 0 482 490 0 23 0 513 57
Palvelut 0 0 0 5 42 0 17 64 0 0 0 64 45
Teknologia ja elektroniikka 0 0 0 0 0 0 35 35 5 0 0 40 6
Telekommunikaatio 0 0 94 14 0 0 27 135 79 0 0 214 -62
Liikenne 0 97 7 23 13 0 168 307 9 0 0 317 -12
Yhdyskuntapalvelut 0 0 143 107 0 0 79 329 0 0 0 329 -27
Muut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 -35
Arvopaperistetut jvk-lainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuudelliset jvk-lainat 2 608 142 0 0 0 0 0 2 750 0 0 0 2 750 -487
Sijoitusrahastot 0 0 0 0 0 0 7 7 380 20 0 407 16
Yhteensä 4 263 1 911 1 434 751 397 0 1 348 10 105 1 367 45 133 11 650 -316
Muutos 31.12.2013 -37 94 7 -204 -5 0 -24 -168 83 -69 -162 -316
 
Positiot toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain Mandatum Life, 31.12.2014
Milj. € AAA AA+
- AA-
A+
- A-
BBB+
-BBB-
BB+
- C
D Luokitte-lematon Korko-
sijoitukset yhteensä
Listatut osakkeet Muut Vasta-
puoliriski
Yhteensä Muutos 31.12.2013
Perusteollisuus 0 0 0 1 157 0 62 220 199 0 0 420 -49
Pääomahyödykkeet 0 0 1 1 30 0 42 75 141 0 0 215 -2
Kulutustavarat 0 0 6 4 108 0 56 175 117 0 0 292 27
Energia 0 1 0 16 0 0 50 67 2 0 0 68 -12
Rahoitus 2 967 902 22 228 0 0 2 121 28 23 0 2 172 1 033
Valtiot 334 32 0 21 0 0 0 387 0 0 0 387 -340
Valtioiden takaamat jvk-lainat 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4
Terveydenhuolto 0 0 1 0 47 0 25 73 17 0 0 91 36
Vakuutus 0 0 1 25 0 0 11 37 5 23 0 65 8
Media 0 0 0 0 13 0 28 40 0 0 0 40 1
Julkinen sektori, muut 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
Kiinteistöala 0 0 0 1 0 0 55 55 0 255 0 311 110
Palvelut 0 0 0 1 88 0 16 105 39 0 0 144 21
Teknologia ja elektroniikka 1 0 0 1 2 0 1 4 88 1 0 93 -6
Telekommunikaatio 0 0 8 12 52 0 15 88 1 0 0 89 -56
Liikenne 0 0 0 0 11 0 7 18 1 0 0 19 -25
Yhdyskuntapalvelut 0 0 54 56 1 0 0 111 0 0 0 111 -87
Muut 0 0 0 0 6 0 10 16 0 15 0 31 6
Arvopaperistetut jvk-lainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuudelliset jvk-lainat 23 58 13 0 0 0 0 93 0 0 0 93 -32
Sijoitusrahastot 7 0 95 50 24 0 147 323 1 061 632 0 2 017 582
Yhteensä 367 1 065 1 082 212 767 0 523 4 016 1 698 951 0 6 664 1 222
Muutos 31.12.2013 156 83 517 -131 118 0 43 787 276 164 -5 1 222
 
Positiot toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain Sampo-konserni, 31.12.2014
Milj. € AAA AA+
- AA-
A+
- A-
BBB+ -
BBB-
BB+
- C
D Luokitte-
lematon
Korko-
sijoitukset yhteensä
Listatut osakkeet Muut Vasta-
puoliriski
Yhteensä Muutos 31.12.2013
Perusteollisuus 0 0 0 102 240 0 124 466 233 0 0 700 -56
Pääomahyödykkeet 0 0 1 50 30 0 77 158 562 0 0 720 57
Kulutustavarat 0 0 41 41 154 0 150 387 484 0 0 871 -56
Energia 0 7 0 21 99 0 320 446 2 0 0 448 -134
Rahoitus 2 2 658 2 363 497 342 0 10 5 871 95 23 29 6 018 1 510
Valtiot 1 027 254 0 23 0 0 0 1 304 0 0 0 1 304 -386
Valtioiden takaamat jvk-lainat 105 80 0 0 0 0 0 185 0 0 0 185 -30
Terveydenhuolto 0 0 1 5 47 0 74 128 62 0 0 238 72
Vakuutus 0 0 11 65 0 0 41 118 5 40 111 226 -126
Media 0 0 0 0 13 0 46 59 0 0 0 59 -0
Julkinen sektori, muut 857 130 0 0 0 0 0 987 0 0 0 987 305
Kiinteistöala 0 9 0 1 0 0 536 546 0 280 0 826 167
Palvelut 0 0 0 5 130 0 33 169 39 0 0 208 66
Teknologia ja elektroniikka 1 0 0 1 2 0 36 40 92 2 0 134 1
Telekommunikaatio 0 0 102 26 52 0 42 223 80 0 0 303 -118
Liikenne 0 97 7 23 24 0 175 325 10 0 0 335 -37
Yhdyskuntapalvelut 0 0 197 163 1 0 79 440 0 0 0 440 -114
Muut 0 0 0 0 6 0 10 16 0 17 0 33 -29
Arvopaperistetut jvk-lainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuudelliset jvk-lainat 2 631 200 13 0 0 0 0 2 844 0 0 0 2 844 -519
Sijoitusrahastot 7 0 95 50 24 0 154 331 1 441 678 0 2 450 613
Yhteensä 4 630 3 434 2 832 1 075 1 164 0 1 907 15 042 3 105 1 042 140 19 329 1 185
Muutos 31.12.2013 119 286 553 -223 113 0 -5 843 383 129 -169 1 185

Suurimmat omistukset ovat rahoitussektorin yhtiöissä ja vakuudellisissa joukkovelkakirjalainoissa. Kuten Korkosijoitukset rahoitussektorille, Sampo-konserni 31.12.2014 -taulukosta voidaan nähdä, suurin osa sijoituksista on tehty Pohjoismaihin. Näiden sijoitusten määrä kasvoi 0,9 miljardia euroa vuonna 2014.

 
Korkosijoitukset rahoitussektorille Sampo-konserni, 31.12.2014
Katetut jvk-lainat Rahamarkkina-
sijoitukset
Pitkäaikaiset senior-lainat Pitkäaikaiset heikomman etuoikeuden lainat Yhteensä, milj. € %
Ruotsi 1 666 1 286 690 241 3 883 44,6 %
Suomi 223 2 403 118 11 2 754 31,6 %
Norja 684 413 77 1 174 13,5 %
Tanska 183 45 183 74 486 5,6 %
Yhdysvallat 78 25 1 104 1,2 %
Sveitsi 48 12 60 0,7 %
Ranska 36 0 2 20 59 0,7 %
Alankomaat 2 0 44 46 0,5 %
Itävalta 32 32 0,4 %
Islanti 32 32 0,4 %
Saksa 0 25 0 26 0,3 %
Viro 23 23 0,3 %
Iso-Britannia 4 4 4 13 0,1 %
Luxemburg 12 12 0,1 %
Jersey 5 5 0,1 %
Venäjä 4 4 0,0 %
Italia 1 1 2 0,0 %
Espanja 1 1 0,0 %
Australia 1 1 0,0 %
Yhteensä 2 844 3 842 1 584 445 8 715 100,0 %

Sijoitukset julkiselle sektorille sisältävät valtionlainoja, valtioiden takaamia joukkovelkakirjalainoja sekä muita sijoituksia julkiselle sektorille. Julkisen sektorin osuus on ollut kohtalaisen pieni Sampo-konsernin sijoitussalkuissa ja sijoitukset ovat olleet lähinnä Pohjoismaihin.

Korkosijoitukset julkiselle sektorille Sampo-konserni, 31.12.2014
Valtiot Valtioiden takaamat Julkinen sektori, muut Markkina-arvo yhteensä, milj. €
Ruotsi 244 726 970
Alankomaat 422 422
Saksa 347 71 419
Norja 242 242
Ranska 224 4 228
Suomi 28 76 19 123
Muut 39 33 0 72
Yhteensä 1 304 185 987 2 476

Luottoluokittelemattomien ja korkeamman riskin (high yield) korkosijoitusten osuus sijoituksista on merkittävä, koska suhteellisen pienellä osalla Pohjoismaisista yhtiöistä on luottoluokitus. Suurimmat korkeamman riskin (high yield) ja luottoluokittelemattomat korkosijoitukset eritellään Kymmenen suurinta suoraa high yield -korkosijoitusta ja luottoluokittelematonta korkosijoitusta, Sampo-konserni, 31.12.2014 -taulukossa.

Kymmenen suurinta suoraa high yield -korkosijoitusta ja luottoluokittelematonta korkosijoitusta Sampo-konserni, 31.12.2014
Suurimmat suorat sijoitukset high yield ja luottoluokittelemattomiin korkoinstrumentteihin Luokitus Käypä arvo yhteensä, milj. € % kaikista suorista korkosijoituksista
ICA Gruppen AB NR 166 1,2 %
Eksportfinans ASA BB- 158 1,1 %
Stora Enso BB 157 1,1 %
High Street Shop AS NR 128 0,9 %
PBA Karlskrona NR 80 0,6 %
Neste Oil Oyj NR 78 0,5 %
Sponda Oyj NR 68 0,5 %
Storebrand ASA BB+ 63 0,4 %
Sor Boligkreditt AS NR 44 0,3 %
Nassa Midco AS B 42 0,3 %
10 suurinta keskittymää yhteensä 983 6,8 %
Muut suorat korkosijoitukset 13 446 93,2 %
Suorat korkosijoitukset yhteensä 14 430 100,0 %

Sampo-konsernin listatut osakesijoitukset olivat vuoden 2014 lopussa 3 105 miljoonaa euroa (2 749 miljoonaa euroa vuonna 2013). Vuoden 2014 lopussa If Vahinkovakuutuksen listattujen osakkeiden arvo oli 1 367 miljoonaa euroa (1 283 miljoonaa euroa vuonna 2013). Listattujen osakkeiden osuus oli 11,9 prosenttia If Vahinkovakuutuksen sijoitusomaisuudesta. Mandatum Lifessa listattujen osakkeiden arvo oli 1 698 miljoonaa euroa vuoden 2014 lopussa (1 422 miljoonaa euroa vuonna 2013) ja listattujen osakkeiden osuus sijoitusomaisuudesta oli 25,6 prosenttia.

Listattujen osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti, Sampo-konserni, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2014 -kuvassa esitetään Sampo-konsernin listattujen osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti.

 
Listattujen osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti If Vahinkovakuutus, 31.12.2014, yht. 1 367 milj. euroa
Listattujen osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti Mandatum Life, 31.12.2014, yht.1 678 milj. euroa
Listattujen osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti Sampo-konserni, 31.12.2014, yht. 3 105 milj. euroa
 

Maantieteellisesti Sampo-konsernin sijoitukset ovat painottuneet pohjoismaisiin yrityksiin. Pohjoismaisten yritysten osakkeiden osuus oli 53 prosenttia kaikista osakkeista. Tämä on linjassa konsernin sijoitusstrategian kanssa, jonka mukaan sijoituksissa keskitytään pohjoismaisiin yhtiöihin. Toisaalta vakuutusvelka on pääosin sidottu euroon tai pohjoismaisiin valuuttoihin. Koska pohjoismaisten arvopapereita liikkeelle laskevien yritysten määrä on rajallinen ja muut maantieteelliset alueet ovat tarjonneet taktisesta näkökulmasta kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia, ovat sijoitukset Pohjoismaiden ulkopuolelle pitkällä aikavälillä lisääntyneet vähitellen.

Positio toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo-konserni, 31.12.2014 -taulukoissa kuvataan Sampo-konsernin suorien listattujen osakesijoitusten jakauma toimialasektoreittain. Merkittävimmät toimialasektorit olivat pääomahyödykkeet, kulutustavarat ja perusteollisuus. Sijoitusrahasto- ja ETF-sijoitusten kautta tehdyt osakesijoitukset olivat 46 prosenttia kaikista osakesijoituksista.

Lisäksi suurimmat suorat sijoitukset listattuihin osakkeisiin eritellään Kymmenen suurinta suoraa listattua osakesijoitusta, Sampo-konserni, 31.12.2014 ‑taulukossa.

Kymmenen suurinta suoraa listattua osakesijoitusta Sampo-konserni, 31.12.2014
10 suurinta osakesijoitusta Käypä arvo yhteensä, milj. € % kaikista suorista osakesijoituksista
Nobia 156 9,4 %
UPM-Kymmene 130 7,8 %
Veidekke 100 6,0 %
Hennes & Mauritz 94 5,7 %
Amer Sports 82 4,9 %
TeliaSonera 80 4,8 %
Volvo 77 4,6 %
ABB Ltd 74 4,4 %
Husqvarna Ab 50 3,0 %
Sectra Ab 45 2,7 %
10 suurinta keskittymää yhteensä 889 53,3 %
Muut suorat osakesijoitukset 777 46,7 %
Suorat osakesijoitukset yhteensä 1 666 100,0 %

Lisäksi Sampo-konsernin suurimmat listatut osakesijoitukset on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa (liitetieto 40).

Suurimmat keskittymät yksittäisten liikkeeseenlaskijoiden osalta omaisuuslajeittain, Sampo-konserni, 31.12.2014 -taulukossa kuvataan suurimmat keskittymät yksittäisiin liikkeeseenlaskijoihin ja vastapuoliin konsernitasolla.

 
Suurimmat keskittymät yksittäisten liikkeeseenlaskijoiden osalta omaisuuslajeittain Sampo-konserni, 31.12.2014
Milj. €
Vastapuoli
Käypä arvo yhteensä % sijoitus-
omai-
suudesta
Kassa-
varat ja lyhyt-
aikaiset korko-
sijoitukset
Pitkä-
aikaiset korko-
sijoitukset, yhteensä
Pitkä-
aikaiset korko-
sijoitukset: Valtioiden takaamat
Pitkä-
aikaiset korko-
sijoitukset: Katetut jvk-lainat
Pitkä-
aikaiset korko-
sijoitukset: Senior-jvk-lainat
Pitkä-
aikaiset korko-
sijoitukset: Tier 1 ja Tier 2
Osake-
sijoi-
tukset
Vakuu-
deton johdan-
naisten vasta-
puoli-
riski
Nordea Bank 1 600 8 % 926 674 0 387 172 115 0 0
Svenska Handelsbanken 1 490 8 % 908 582 0 509 69 4 0 0
Danske Bank 1 002 5 % 631 371 0 130 167 74 0 0
Skandinaviska Enskilda Banken 945 5 % 590 355 0 124 129 102 0 0
Ruotsi 665 3 % 0 665 0 0 665 0 0 0
Swedbank 484 3 % 59 425 0 275 150 0 0 0
DnB 440 2 % 0 440 0 232 165 43 0 0
OP Pohjola 436 2 % 383 52 0 0 42 10 0 0
Alankomaat 424 2 % 0 424 0 0 424 0 0 0
Saksa 347 2 % 0 347 0 0 347 0 0 0
10 suurinta keskittymää yhteensä 7 833 41 % 3 499 4 334 0 1 656 2 329 348 0 0
Muut vastapuolet 11 385 59%
Sijoitusomaisuus yhteensä 19 218 100 %
Muistiinpano
Lisää muistiinpano