Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Segmentti-informaatio

Segmentti-informaatio
Konsernin liiketoimintasegmentit muodostuvat vahinko- ja henkivakuutustoiminnasta sekä omistusyhteisöstä.
Maantieteellisiä alueita koskevina tietoina on esitetty tuotot ulkopuolisilta asiakkailta sekä pitkäaikaiset varat. Raportoitavat alueet ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Baltia ja muut maat.
Segmentti-informaatio on tuotettu konsernin tilinpäätöstä laadittaessa ja esitettäessä noudatettujen laatimisperiaatteiden mukaisesti. Segmenteille on kohdistettu liiketoiminnasta aiheutuvat, joko välittömästi osoitettavissa tai järkevällä perusteella kohdistettavissa olevat, tuotot, kulut, varat ja velat. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin markkinahintoihin. Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat on eliminoitu.
Segmenttien poistot on esitetty liitteissä 11 - 13 ja sijoitukset osakkuusyhtiöihin liitteessä 14.
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2014
Milj. e Vahinko-
vakuutus
Henki-vakuutus Omistus-yhteisö Elimi-
noinnit
Konserni
Vakuutusmaksutulo 4 464 1 105 - -24 5 544
Sijoitustoiminnan nettotuotot 353 540 29 -23 898
Liiketoiminnan muut tuotot 27 5 15 -16 32
Korvaukset -2 902 -876 - 8 -3 771
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -6 -499 - 16 -489
Henkilöstökulut -537 -46 -20 - -603
Liiketoiminnan muut kulut -502 -60 -12 16 -558
Rahoituskulut -20 -7 -23 20 -29
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 54 0 680 - 735
Voitto ennen veroja 931 163 669 -3 1 759
Verot -190 -29 -0 1 -220
Tilikauden voitto 740 133 669 -2 1 540
Kauden muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -174 -0 - - -174
Myytävissä olevat rahoitusvarat 45 20 4 2 72
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä - - -168 - -168
Verot -10 -4 -1 -0 -15
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -138 16 -165 2 -285
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -101 - - - -101
Verot 26 - - - 26
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -76 - - - -76
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 602 149 504 -0 1 179
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2013
Milj. e Vahinko-
vakuutus
Henki-
vakuutus
Omistus-
yhteisö
Elimi-
noinnit
Konserni
Vakuutusmaksutulo 4 560 1 063 - -6 5 618
Sijoitustoiminnan nettotuotot 368 569 26 -22 942
Liiketoiminnan muut tuotot 28 4 15 -16 31
Korvaukset -2 946 -731 - - -3 677
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -55 -648 - 6 -697
Henkilöstökulut -564 -46 -23 - -634
Liiketoiminnan muut kulut -493 -54 -11 16 -543
Rahoituskulut -18 -7 -51 18 -58
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 50 1 635 - 686
Voitto ennen veroja 929 153 589 -3 1 668
Verot -181 -33 -3 2 -216
Tilikauden voitto 748 119 586 -1 1 452
Kauden muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -153 0 - - -153
Myytävissä olevat rahoitusvarat 134 97 4 -2 233
Rahavirtojen suojaus - -0 - - -0
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä - - -70 - -70
Verot -25 4 -1 -0 -22
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -45 101 -67 -2 -13
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -21 - - - -21
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 7 - - - 7
Verot
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -14 - - - -14
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 689 220 520 -3 1 425
Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2014
Milj. e Vahinko- vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elimi-
noinnit
Konserni
Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 5 3 - 24
Sijoituskiinteistöt 20 179 - -4 195
Aineettomat hyödykkeet 555 160 0 - 715
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 381 0 7 065 - 7 447
Rahoitusvarat 11 021 5 665 2 959 -2 715 16 930
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - 5 282 - -23 5 259
Laskennalliset verosaamiset 76 - 13 -4 86
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 237 3 - - 240
Muut varat 1 533 208 50 -11 1 781
Käteiset varat 448 858 768 - 2 074
Varat yhteensä 14 288 12 359 10 859 -2 756 34 750
Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 183 5 065 - - 14 248
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - 5 312 - -23 5 289
Rahoitusvelat 373 186 2 203 -339 2 423
Laskennalliset verovelat 382 123 - -1 504
Varaukset 63 - - - 63
Eläkevelvoitteet 265 - - - 265
Muut velat 702 209 134 -11 1 035
Velat yhteensä 10 969 10 895 2 337 -374 23 827
Oma pääoma
Osakepääoma 98
Rahastot 1 531
Kertyneet voittovarat 8 655
Muut oman pääoman erät 639
Oma pääoma yhteensä 10 924
Oma pääoma ja velat yhteensä 34 750
Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2013
Milj. e Vahinko- vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elimi-
noinnit
Konserni
Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 5 4 - 25
Sijoituskiinteistöt 22 107 0 -4 125
Aineettomat hyödykkeet 590 162 0 - 752
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 374 1 6 906 - 7 282
Rahoitusvarat 11 265 5 122 3 148 -2 712 16 824
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - 4 623 - -7 4 616
Laskennalliset verosaamiset 58 0 14 -4 68
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 420 3 - - 422
Muut varat 1 559 81 47 -10 1 676
Käteiset varat 282 222 280 - 785
Varat yhteensä 14 586 10 327 10 399 -2 736 32 576
Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 500 3 927 - - 13 427
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - 4 617 - -7 4 610
Rahoitusvelat 373 111 2 045 -336 2 193
Laskennalliset verovelat 381 128 - -1 508
Varaukset 58 - - - 58
Eläkevelvoitteet 195 - - - 195
Muut velat 694 129 129 -11 941
Velat yhteensä 11 202 8 912 2 174 -355 21 933
Oma pääoma
Osakepääoma 98
Rahastot 1 531
Kertyneet voittovarat 8 175
Muut oman pääoman erät 840
Oma pääoma yhteensä 10 643
Oma pääoma ja velat yhteensä 32 576
Maantieteellinen informaatio
Milj. e Suomi Ruotsi Norja Tanska Baltia Yhteensä
2014
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta
Vahinkovakuutustoiminta 1 041 1 372 1 524 402 118 4 457
Henkivakuutustoiminta 1 065 - - - 40 1 105
Omistusyhteisö 43 - - - - 43
Yhteensä 2 149 1 372 1 524 402 158 5 606
Pitkäaikaiset varat
Vahinkovakuutustoiminta 106 488 19 358 1 972
Henkivakuutustoiminta 343 - - - 1 344
Omistusyhteisö 4 7 133 - - - 7 136
Yhteensä 453 7 621 19 358 1 8 452
2013
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta
Vahinkovakuutustoiminta 1 005 1 371 1 616 399 114 4 505
Henkivakuutustoiminta 1 031 - - - 32 1 063
Omistusyhteisö 41 - - - - 41
Yhteensä 2 077 1 371 1 616 399 146 5 608
Pitkäaikaiset varat
Vahinkovakuutustoiminta 109 515 22 350 6 1 002
Henkivakuutustoiminta 274 - - - 1 275
Omistusyhteisö 4 6 906 - - - 6 910
Yhteensä 388 7 421 22 350 7 8 187
Tuotot sisältävät vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot, henkivakuutuksen vakuutusmaksutulon vakuutuksen myöntämismaan mukaan sekä omistusyhteisösegmentin sijoitustoiminnan nettotuotot sekä liiketoiminnan muut tuotot.
Pitkäaikaiset varat sisältävät aineettomat hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyhtiöihin, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet sekä sijoituskiinteistöt.
Liiketoimintojen yhdistäminen
Vuosi 2014
Keväällä julkaistun suunnitelman mukaisesti ja Finanssivalvonnan hyväksyttyä siirron Suomi-yhtiö luovutti 30.12.2014 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiölle laskuperustekorkoisen ryhmäeläkekannan, joka käsitti noin 2 300 vakuutusta ja 34 000 vakuutettua.
Kannanluovutuksen yhteydessä Suomi-yhtiöstä siirtyi omaisuutta määrä, joka vastaa ryhmäeläkekannan osuutta Suomi-yhtiön koko varallisuudesta.
Järjestelyn toteuttamisesta aiheutuneet kulut yhteensä 1,4 milj. euroa sisältyvät tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut.
Kannansiirron vaikutus siirtohetkellä 30.12.2014 henkivakuutustoiminnan taseeseen oli seuraava:
Vastaavaa
Sijoituskiinteistöt 49
Rahoitusvarat 1 188
Muut varat 1
Käteiset varat 100
1 337
Vastattavaa
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 1 337
Muistiinpano
Lisää muistiinpano