Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sampo Oyj:n rahavirtalaskelma

Sampo Oyj:n rahavirtalaskelma
Milj. e 2014 2013
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 1 050 832
Oikaisut:
Poistot 0 0
Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot 1 0
Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -3 -6
Muut oikaisut -394 -285
Oikaisut yhteensä -396 -290
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Sijoitukset *) 193 -113
Muut varat -1 1
Yhteensä 192 -113
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Rahoitusvelat -7 -1
Muut velat 6 -23
Maksetut korot -23 -52
Maksetut tuloverot -1 -0
Yhteensä -25 -76
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 821 354
Investointien rahavirta
Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin 391 293
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0 -0
Investoinneista kertyneet nettorahavarat 391 293
Rahoitustoiminnan rahavirta
Maksetut osingot -913 -747
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut 1 199 1 214
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset -1 012 -1 307
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat -725 -839
Rahavirrat yhteensä 487 -193
Rahavarat tilikauden alussa 280 473
Rahavarat tilikauden lopussa 768 280
Rahavarojen nettomuutos 487 -193
*) Sijoitukset sisältävät sekä sijoituskiinteistöt että rahoitusvarat.
Lisätietoa rahavirtalaskelmaan:
Milj. e 2014 2013
Saadut korot 61 61
Maksetut korot -87 -95
Saadut osingot 1 068 878
Muistiinpano
Lisää muistiinpano