Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot
18 Henkilöstön lukumäärä
Milj. e 2014
Tilikautena keskimäärin
2013
Tilikautena keskimäärin
Kokoaikainen henkilöstö 52 51
Osa-aikainen henkilöstö 5 2
Määräaikainen henkilöstö 2 3
Yhteensä 59 56
19 Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot
Tuhatta euroa 2014 2013
Konsernijohtaja Kari Stadigh 3 653 3 530
Hallituksen jäsenet
Björn Wahlroos 160 160
Anne Brunila 80 80
Jannica Fagerholm 80 80
Adine Grate Axén 80 80
Veli-Matti Mattila 80 80
Eira Palin-Lehtonen 80 80
Per Arthur Sørlie 80 80
Matti Vuoria 100 100
Edellä mainitun lisäksi yhtiö on vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti maksanut yhteensä 4 628,24 euron suuruisen yhtiön osakkeiden ostoon liittyneen varainsiirtoveron (1 277,27 euroa puheenjohtajan, 797,86 euroa varapuheenjohtajan ja 2 553,11 euroa muiden hallituksen suomalaisjäsenten osalta).
Eläkesitoumukset
Konsernijohtajan eläkeikä on 60 vuotta, jolloin eläke-etuus on 60 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta.
20 Toimitusjohtajaan, tämän sijaiseen sekä hallituksen jäseniin liittyvät eläkekulut
Tuhatta euroa Lisäeläke-
turva
Lakisääteinen eläke Yhteensä
Tilikauden aikana aiheutuneet eläkekulut
Hallituksen puheenjohtaja - - -
Muut hallituksen jäsenet - - -
Konsernijohtaja1) 1 001 139 1 139
Konsernijohtajan sijainen - - -
Entiset hallituksen puheenjohtajat
Kalevi Keinänen2) 18 - 18
Entiset konsernijohtajat
Harri Hollmen3) 38 - 38
1 057 139 1 196
1) Konsernijohtajalla on voimassa olevan toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti mahdollisuus jäädä eläkkeelle 60 vuotta täytettyään, jolloin eläke-etuus on 60 prosenttia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta. Eläkkeeseen oikeuttavaan palkkaan sisältyvät kiinteä palkka, luontoisetuudet, loma-ajan palkka sekä lyhytaikaiset kannustinpalkkiot, ja se määritellään siten, että neljästä viimeisestä täydestä työvuodesta jätetään paras ja huonoin vuosi pois ja lasketaan jäljelle jääneiden kahden työvuoden keskimääräinen palkka. Nykyisin voimassa olevan toimitusjohtajasopimuksen mukaisen etuusperusteisen lisäeläkesopimuksen tilalle solmitaan 1.1.2016 alkaen maksuperusteinen lisäeläkesopimus, jonka vuosikustannukset Sammolle ovat 400 000 euroa.
2) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 66 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Tilikauden kulu liittyy vuosittaiseen TyEL indeksitarkistukseen.
3) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 60 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Tilikauden kulu liittyy vuosittaiseen TyEL indeksitarkistukseen.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano