Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
10 Emoyhtiön oman pääoman muutoslaskelma
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2013 98 0 1 527 273 4 895 6 793
Osingonjako -756 -756
Osinkojen palautus 7 7
Myytävissä olevat rahoitusvarat
- omaan pääomaan kirjattu määrä -0 -0
- tuloslaskelmaan siirretty määrä 3 3
Tilikauden voitto 829 829
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 98 4 1 527 273 4 976 6 877
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2014 98 4 1 527 273 4 976 6 877
Osingonjako -924 -924
Osinkojen palautus 8 8
Myytävissä olevat rahoitusvarat
- omaan pääomaan kirjattu määrä 2 2
- tuloslaskelmaan siirretty määrä 2 2
Tilikauden voitto 1 050 1 050
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 98 7 1 527 273 5 110 7 014
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista
Milj. e 2014 2013
Emoyhtiö
Tilikauden voitto 1 050 829
Kertyneet voittovarat 4 060 4 146
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527
Muut rahastot 273 273
Yhteensä 6 909 6 775
11 Osakepääoma
Tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitteessä 34 Oma pääoma.
12 Muut velat
Milj. e 2014 2013
Lunastamattomat osingot 30 26
Johdannaiset 5 7
Johdannaisten vakuudet 47 47
Muut 2 0
Yhteensä 84 81
13 Siirtovelat
Milj. e 2014 2013
Siirtyvät korot 34 34
Johdannaiset 6 10
Muut 22 21
Yhteensä 61 66
Muistiinpano
Lisää muistiinpano