Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
1 Liiketoiminnan muut tuotot
Milj. e 2014 2013
Tuotot kiinteistöomaisuudesta 0 0
Muut tuotot 15 15
Yhteensä 15 15
2 Liiketoiminnan muut kulut
Milj. e 2014 2013
Vuokrakulut -1 -1
Kulut kiinteistöomaisuudesta -0 -0
Muut kulut -11 -10
Yhteensä -13 -12
Erä Muut kulut sisältää mm. hallinto- ja IT-kulut sekä palkkiot ulkopuolisista palveluista.
3 Tilintarkastajan palkkiot
Milj. e 2014 2013
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
Tilintarkastuspalkkiot -0,2 -0,2
Muut palkkiot -0,0 -0,0
Yhteensä -0,2 -0,2
4 Rahoitustuotot ja -kulut
Milj. e 2014 2013
Saadut osingot yhteensä 1 068 878
Korkotuotot yhteensä 63 61
Korkokulut yhteensä -87 -97
Myyntivoitot yhteensä 4 6
Myyntitappiot yhteensä -1 -0
Valuuttatulos 22 20
Muut -2 -16
Yhteensä 1 067 852
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
5 Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Milj. e 2014 2013
Hankintameno tilikauden alussa 321 225
Lisäykset 34 101
Vähennykset -30 -5
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 325 321
Saamiset ovat tytäryhtiöiden liikkeeseenlaskemia pääomalainoja. Lisätietoja konsernin liitetiedossa nro 29 Rahoitusvelat.
6 Muut osakkeet ja osuudet
2014 Arvonmuutokset 2013 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Myytävissä olevat osakkeet ja osuudet 85 1 4 28 4 -4
Kiinteistöosakkeiden muutoslaskelma
Milj. e 2014 2013
Hankintameno tilikauden alussa 0 4
Vähennykset 0 -4
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0 0
Jälleenhankintahinnan ja kirjanpitoarvon erotus 0 0
7 Sijoitusten muut saamiset
2014 Arvonmuutokset 2013 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Markkinaraha 0 0 0 350 0 -0
Joukkovelkakirjalainat 35 1 -3 39 0 4
Yhteensä 35 1 -2 388 0 4
8 Muut saamiset
Milj. e 2014 2013
Kauppahintasaamiset 9 7
Johdannaiset 6 6
Muut 4 4
Yhteensä 19 17
9 Siirtosaamiset
Milj. e 2014 2013
Siirtyvät korot 37 36
Johdannaiset 28 35
Yhteensä 65 71
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
10 Emoyhtiön oman pääoman muutoslaskelma
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2013 98 0 1 527 273 4 895 6 793
Osingonjako -756 -756
Osinkojen palautus 7 7
Myytävissä olevat rahoitusvarat
- omaan pääomaan kirjattu määrä -0 -0
- tuloslaskelmaan siirretty määrä 3 3
Tilikauden voitto 829 829
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 98 4 1 527 273 4 976 6 877
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2014 98 4 1 527 273 4 976 6 877
Osingonjako -924 -924
Osinkojen palautus 8 8
Myytävissä olevat rahoitusvarat
- omaan pääomaan kirjattu määrä 2 2
- tuloslaskelmaan siirretty määrä 2 2
Tilikauden voitto 1 050 1 050
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 98 7 1 527 273 5 110 7 014
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista
Milj. e 2014 2013
Emoyhtiö
Tilikauden voitto 1 050 829
Kertyneet voittovarat 4 060 4 146
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527
Muut rahastot 273 273
Yhteensä 6 909 6 775
11 Osakepääoma
Tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitteessä 34 Oma pääoma.
12 Muut velat
Milj. e 2014 2013
Lunastamattomat osingot 30 26
Johdannaiset 5 7
Johdannaisten vakuudet 47 47
Muut 2 0
Yhteensä 84 81
13 Siirtovelat
Milj. e 2014 2013
Siirtyvät korot 34 34
Johdannaiset 6 10
Muut 22 21
Yhteensä 61 66
Tuloveroja koskevat liitetiedot
14 Laskennalliset verosaamiset ja -velat
Milj. e 2014 2013
Laskennalliset verosaamiset
Tappiot 15 15
Laskennalliset verovelat
Käyvän arvon rahasto -2 -1
Yhteensä netto 13 14
Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
15 Eläkevastuut
Sampo Oyj:n henkilöstön perus- ja lisäeläketurva on hoidettu vakuutuksilla Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varmassa ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiössä.
16 Vuokravastuut
Milj. e 2014 2013
Yhden vuoden kuluessa 1 1
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa 1 2
Yhteensä 2 3
17 Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Milj. e 2014 2013
Merkintäsitoumukset 1 1
Annetut sitoumukset yhteensä 1 1
konserniyhtiöille tai niiden puolesta - -
osakkuusyhtiöille tai niiden puolesta - -
Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot
18 Henkilöstön lukumäärä
Milj. e 2014
Tilikautena keskimäärin
2013
Tilikautena keskimäärin
Kokoaikainen henkilöstö 52 51
Osa-aikainen henkilöstö 5 2
Määräaikainen henkilöstö 2 3
Yhteensä 59 56
19 Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot
Tuhatta euroa 2014 2013
Konsernijohtaja Kari Stadigh 3 653 3 530
Hallituksen jäsenet
Björn Wahlroos 160 160
Anne Brunila 80 80
Jannica Fagerholm 80 80
Adine Grate Axén 80 80
Veli-Matti Mattila 80 80
Eira Palin-Lehtonen 80 80
Per Arthur Sørlie 80 80
Matti Vuoria 100 100
Edellä mainitun lisäksi yhtiö on vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti maksanut yhteensä 4 628,24 euron suuruisen yhtiön osakkeiden ostoon liittyneen varainsiirtoveron (1 277,27 euroa puheenjohtajan, 797,86 euroa varapuheenjohtajan ja 2 553,11 euroa muiden hallituksen suomalaisjäsenten osalta).
Eläkesitoumukset
Konsernijohtajan eläkeikä on 60 vuotta, jolloin eläke-etuus on 60 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta.
20 Toimitusjohtajaan, tämän sijaiseen sekä hallituksen jäseniin liittyvät eläkekulut
Tuhatta euroa Lisäeläke-
turva
Lakisääteinen eläke Yhteensä
Tilikauden aikana aiheutuneet eläkekulut
Hallituksen puheenjohtaja - - -
Muut hallituksen jäsenet - - -
Konsernijohtaja1) 1 001 139 1 139
Konsernijohtajan sijainen - - -
Entiset hallituksen puheenjohtajat
Kalevi Keinänen2) 18 - 18
Entiset konsernijohtajat
Harri Hollmen3) 38 - 38
1 057 139 1 196
1) Konsernijohtajalla on voimassa olevan toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti mahdollisuus jäädä eläkkeelle 60 vuotta täytettyään, jolloin eläke-etuus on 60 prosenttia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta. Eläkkeeseen oikeuttavaan palkkaan sisältyvät kiinteä palkka, luontoisetuudet, loma-ajan palkka sekä lyhytaikaiset kannustinpalkkiot, ja se määritellään siten, että neljästä viimeisestä täydestä työvuodesta jätetään paras ja huonoin vuosi pois ja lasketaan jäljelle jääneiden kahden työvuoden keskimääräinen palkka. Nykyisin voimassa olevan toimitusjohtajasopimuksen mukaisen etuusperusteisen lisäeläkesopimuksen tilalle solmitaan 1.1.2016 alkaen maksuperusteinen lisäeläkesopimus, jonka vuosikustannukset Sammolle ovat 400 000 euroa.
2) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 66 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Tilikauden kulu liittyy vuosittaiseen TyEL indeksitarkistukseen.
3) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 60 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Tilikauden kulu liittyy vuosittaiseen TyEL indeksitarkistukseen.
Osakeomistuksia koskevat liitetiedot
21 Osakeomistukset 31.12.2014
Yhtiön nimi Omistus-
osuus-% *)
Osakkeiden kirjanpito-
arvo milj. e
Saman konsernin yritykset
Vahinkovakuutustoiminta
If Skadeförsäkring Holding AB, Tukholma Ruotsi 100,00 1 886
Henkivakuutustoiminta
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Helsinki Suomi 100,00 484
Muu toiminta
Sampo Capital Oy, Helsinki Suomi 100,00 1
Muistiinpano
Lisää muistiinpano