Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
15 Eläkevastuut
Sampo Oyj:n henkilöstön perus- ja lisäeläketurva on hoidettu vakuutuksilla Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varmassa ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiössä.
16 Vuokravastuut
Milj. e 2014 2013
Yhden vuoden kuluessa 1 1
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa 1 2
Yhteensä 2 3
17 Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Milj. e 2014 2013
Merkintäsitoumukset 1 1
Annetut sitoumukset yhteensä 1 1
konserniyhtiöille tai niiden puolesta - -
osakkuusyhtiöille tai niiden puolesta - -
Muistiinpano
Lisää muistiinpano