Sivu lisätty omaan raporttiin ()

12 Sijoituskiinteistöt
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
1.1.
Hankintameno 29 34
Kertyneet poistot -7 -7
Kertyneet arvonalentumiset -0 -0
Kirjanpitoarvo 1.1. 22 27
Kirjanpitoarvo 1.1. 22 27
Vähennykset 0 -5
Poistot -1 -1
Arvonalentumistappiot -1 -1
Arvonalentumistappioiden peruutukset 0 1
Valuuttakurssierot -1 -1
Muut muutokset 0 2
Kirjanpitoarvo 31.12. 20 20
31.12.
Hankintameno 29 29
Kertyneet poistot -8 -7
Kertyneet arvonalentumiset -1 -0
Kirjanpitoarvo 31.12. 20 22
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 2 3
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 1 1
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 1
- yli viiden vuoden kuluttua - 0
Yhteensä 2 2
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -2
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -1
Yhteensä -2 -2
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 22 23
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
1.1.
Hankintameno 172 157
Kertyneet poistot -48 -45
Kertyneet arvonalentumiset -17 -16
Kirjanpitoarvo 1.1. 107 95
Kirjanpitoarvo 1.1. 107 95
Lisäykset 74 17
Vähennykset -0 -2
Poistot -3 -3
Arvonalentumistappiot -0 -1
Kirjanpitoarvo 31.12. 179 107
31.12.
Hankintameno 247 172
Kertyneet poistot -51 -48
Kertyneet arvonalentumiset -17 -17
Kirjanpitoarvo 31.12. 179 107
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 17 13
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 10 6
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 6 14
- yli viiden vuoden kuluttua 0 2
Yhteensä 17 22
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -8 -7
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -2
Yhteensä -10 -9
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 196 125
Segmenttien väliset eliminoinnit -4 -4
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä 195 125
Konsernin sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioitu kokonaisuudessaan itse markkinoilta saadun vertailuaineiston perusteella. Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Tämän määrityksen mukaan sijoituskiinteistöt kuuluvat tasolle 2.
Segmenttien sijoituskiinteistöjen tilat vuokrataan markkinaehtoisilla, peruuttamattomilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat toistaiseksi voimassa olevista monivuotisiin sopimuksiin.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano