Sivu lisätty omaan raporttiin ()

32 Muut velat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Velat ensivakuutustoiminnasta 155 148
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 37 49
Potilasvakuutuksiin liittyvät velat 115 68
Verovelat 85 113
Siirtovelat 27 197
Muut 284 119
Vahinkovakuutustoiminnan muut velat yhteensä 702 694
Muista veloista pitkäaikaisten osuus on 102 milj. euroa (57).
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätysvelat sekä velat tapaturmavakuutuksen ja eläke-etuuksien perusteella maksettavista sosiaalikuluista, vakuutusmaksuverot sekä muut siirtovelat.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Korot 8 7
Verot 23 18
Velat ensivakuutustoiminnasta 7 6
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 4 5
Kauppahintavelat 90 26
Saadut vakuudet 35 31
Muut 43 37
Henkivakuutustoiminnan muut velat yhteensä 209 129
Erä Saadut vakuudet sisältää johdannaiskaupasta ja osakelainauksesta syntyvän vakuusvaatimuksen vakuudeksi hyväksyttävät varat.
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat, ostovelat sekä velat yhteistoimintayhtiöille.
Omistusyhteisö
Milj. e 2014 2013
Korot 34 34
Johdannaiskaupan vakuudet 47 47
Osingonjakovelka 30 26
Muut 24 21
Omistusyhteisön muut velat yhteensä 134 129
Erä Muut sisältää mm. kannustinjärjestelmiin ja suoritepalkkioihin liittyvät varaukset.
Segmenttien väliset eliminoinnit -11 -11
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä 1 035 941
Muistiinpano
Lisää muistiinpano