Sivu lisätty omaan raporttiin ()

1 Vakuutusmaksutulo
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus 4 550 4 674
Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus 84 94
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 4 634 4 768
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta -170 -208
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 4 464 4 560
Vakuutusmaksuvastuun muutos -3 -46
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta -3 -10
Vakuutusmaksuvastuun muutos, netto -6 -55
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä, netto 4 457 4 505
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Vakuutussopimuksista
Vakuutussopimukset 658 624
Jälleenvakuutussopimukset 4 4
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 661 628
Jälleenvakuuttajien osuus -5 -5
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 656 623
Sijoitussopimukset 449 440
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulo yhteensä 1) 1 105 1 063
Segmenttien väliset eliminoinnit -24 -6
Konserni yhteensä 5 544 5 618
¹) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä no 4, "Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos".
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulon jakautuminen
Milj. e 2014 2013
Vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 143 153
Vakuutusmaksutulo unit-linked vakuutussopimuksista 513 469
Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista 2 1
Yhteensä 658 624
Jälleenvakuutussopimukset 4 4
Sijoitussopimuksista
Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 1 0
Maksutulo unit-linked sopimuksista 448 440
Yhteensä 449 440
Vakuutus- ja sijoitussopimukset yhteensä 1 110 1 068
Jälleenvakuuttajien osuus -5 -5
Vakuutusmaksutulo yhteensä 1 105 1 063
Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta
Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset 282 291
Kertamaksut, vakuutussopimukset 375 333
Kertamaksut, sijoitussopimukset 449 440
Yhteensä 1 106 1 064
2 Sijoitustoiminnan nettotuotot
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot -28 -5
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista
Osakkeet
Voitot/tappiot 0 6
Osinkotuotot 0 0
Yhteensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista 0 7
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 21 22
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 247 317
Arvonalentumistappiot -14 -0
Voitot/tappiot 18 13
Osakkeet
Voitot/tappiot 134 57
Arvonalentumistappiot -5 -4
Osinkotuotot 44 37
Yhteensä 424 419
Yhteensä rahoitusvaroista 417 443
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot -0 -0
Muut -0 -1
Yhteensä muista varoista -1 -1
Kulut muista kuin rahoitusveloista -4 -4
Diskonttauksen purkuvaikutus -45 -55
Palkkiokulut
Omaisuudenhoito -14 -15
Vahinkovakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 353 368
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät -133 milj. euroa (-63) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Henkivakuutustoiminta
Milj.e 2014 2013
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot -97 6
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 1 1
Voitot/tappiot 1 0
Osakkeet
Voitot/tappiot 0 0
Osinkotuotot 0 0
Yhteensä 2 2
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista
Saamistodistukset
Korkotuotot 58 46
Voitot/tappiot -10 -27
Osakkeet
Voitot/tappiot 213 210
Osinkotuotot 19 13
Lainat ja muut saamiset
Korkotuotot 3 -1
Muut rahoitusvarat
Voitot/tappiot -16 29
Yhteensä 267 270
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 2 1
Voitot/tappiot 42 -5
Yhteensä 44 -4
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 98 115
Voitot/tappiot 49 2
Osakkeet
Voitot/tappiot 107 111
Arvonalentumistappiot -41 -33
Osinkotuotot 89 87
Yhteensä 302 282
Yhteensä rahoitusvaroista 518 555
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot 3 1
Muut 5 2
Yhteensä muista varoista 8 2
Palkkiotuotot, netto
Omaisuudenhoito -14 -13
Palkkiotuotot 27 25
Yhteensä 13 11
Henkivakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 540 569
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 10 milj. euroa (70) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Omistusyhteisö
Milj. e 2014 2013
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot 1 8
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 0 1
Voitot/tappiot -4 -6
Yhteensä -4 -5
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 22 16
Voitot/tappiot 7 -
Osakkeet
Voitot/tappiot 2 5
Arvonalentumistappiot -1 -0
Osinkotuotot 2 1
Yhteensä 32 22
Yhteensä rahoitusvaroista 29 25
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot - 1
Muut -0 -0
Yhteensä muista varoista -0 1
Omistusyhteisön sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 29 26
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 2 milj. euroa (4) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Segmenttien väliset eliminoinnit -23 -18
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä 898 945
Muut tuotot ja kulut muodostuvat kiinteistösijoitusten vuokrista, hoitovastikkeista ja poistoista. Kaikki sijoituksista aiheutuvat tuotot ja kulut sisältyvät sijoitustoiminnan nettotuottoihin. Voitot/tappiot sisältävät myyntivoitot ja -tappiot sekä realisoituneet että realisoitumattomat arvostuserot sekä kurssivoitot ja -tappiot. Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumattomat arvostuserot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa omassa pääomassa. Käyvän arvon rahaston muutokset on eritelty oman pääoman muutoslaskelmassa. Vahinkovakuutustoiminnassa eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkuvaikutus on omana eränään. Eläkemuotoisten korvausten vastuu lasketaan käytössä olevien vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti siten, että oletettu inflaatio ja kuolevuus on huomioitu. Lisäksi vastuuta diskontattaessa on otettu huomioon sijoitustoiminnan oletettu nettotuotto. Diskonttauksen asteittaisen purkamisen seurauksena syntyvien eläkemuotoisten korvauskulujen lisäyksen kattamiseksi kohdistetaan eläkemuotoisiin korvauksiin laskennallinen sijoitustoiminnan nettotuotto.
3 Korvauskulut
Vahinkovakuutustoiminta
2014 2013
Milj. e Brutto Jälleenva-
kuuttajien
osuus
Netto Brutto Jälleenva-
kuuttajien
osuus
Netto
Vahinkovakuutus
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut
Maksetut korvaukset -1 643 14 -1 629 -1 718 21 -1 697
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -695 15 -680 -715 19 -696
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -594 11 -583 -633 13 -620
Korvausten selvittelykulut -8 - -8 -4 0 -4
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos -10 - -10 -7 0 -7
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut
yhteensä
-2 951 41 -2 910 -3 078 53 -3 025
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut
Maksetut korvaukset -1 199 181 -1 019 -1 274 165 -1 108
Eläkemuotoiset korvaukset -255 0 -255 -77 0 -77
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 798 -183 615 915 -140 775
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos 687 -21 666 508 -18 489
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä 32 -24 8 71 7 79
Maksetut korvaukset
Maksetut korvaukset -2 843 195 -2 648 -2 991 186 -2 805
Maksetut eläkemuotoiset korvaukset -127 - -127 -129 - -129
Maksetut korvaukset yhteensä -2 969 195 -2 774 -3 120 186 -2 935
Korvausvastuun muutos
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 103 -168 -65 199 -121 79
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -88 -10 -98 -126 -5 -131
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos 43 0 43 45 0 45
Korvausten selvittelykulut -8 - -8 -4 - -4
Korvausvastuun muutos yhteensä 50 -178 -128 114 -126 -11
Vahinkovakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -2 919 17 -2 902 -3 006 60 -2 946
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelka arvostetaan yleisten vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti. Huomioon otetaan odotettu inflaatio sekä kuolevuus. Vastaiset eläkesuoritukset diskontataan korolla, joka vastaa odotettavissa olevia sijoitustuottoja. Eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkautumisen johdosta vakuutustekniseen tulokseen lisätään vastaava sijoitustuotto. Suomen vahinkovakuutuksen piiriin kuuluvien tuntemattomien eläkevahinkojen korvausvastuu diskontataan. Vuonna 2014 korvausvastuu oli 257 milj. euroa (282). Diskonttaamaton määrä oli 388 milj. euroa (453). Valuuttakurssimuutokset kasvattivat diskontattua korvausvastuuta noin 16 milj. euroa. Todellista laskua 26 milj. euroa aiheutui mm. liikennevakuutuksen sekä tapaturmavakuutusten vastuuvelan määrittämisen mallimuutoksista.
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetyt korkokannat maittain (%):
2014 2013
Ruotsi 1,75 % 1,19 %
Suomi 2,00 % 2,50 %
Tanska 1,47 % 2,00 %
Henkivakuutustoiminta
Maksetut
korvaukset
Korvausvastuun
muutos
Korvauskulut
Milj. e 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -45 -50 1 -0 -44 -50
Muut vakuutukset -0 -0 -12 -0 -12 -0
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -177 -160 0 0 -177 -160
Yhteensä -223 -211 -11 0 -233 -210
Eläkevakuutus
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -350 -344 35 24 -316 -320
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -13 -12 -23 -16 -36 -29
Yhteensä -364 -357 12 8 -351 -349
Jälleenvakuutus -1 -1 1 -1 0 -2
Vakuutussopimukset yhteensä -587 -568 3 7 -585 -560
Jälleenvakuuttajien osuus 3 3 -0 -1 3 2
Vakuutussopimukset yhteensä -585 -565 3 7 -582 -559
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -0 -1 - - -0 -1
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -294 -172 - - -294 -172
Sijoitussopimukset yhteensä -294 -173 - - -294 -173
Henkivakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -879 -738 3 7 -876 -731
Maksetut korvaukset korvauslajeittain
Milj. e 2014 2013
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Takaisinostot -8 -10
Kuolemantapauskorvaukset -21 -21
Säästösummien takaisinmaksut -5 -9
Vahingonselvittelykulut -0 -0
Muut -10 -10
Yhteensä -45 -50
Sijoitussidonnainen henkivakuutus
Takaisinostot -114 -115
Kuolemantapauskorvaukset -50 -34
Säästösummien takaisinmaksut -13 -12
Vahingonselvittelykulut -0 0
Yhteensä -177 -160
Eläkevakuutus
Maksetut eläkkeet -319 -319
Takaisinostot -25 -20
Kuolemantapauskorvaukset -6 -5
Vahingonselvittelykulut -0 -0
Yhteensä -350 -344
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus
Takaisinostot -10 -9
Kuolemantapauskorvaukset -3 -4
Muut -0 -0
Yhteensä -13 -12
Jälleenvakuutussopimukset -1 -1
Vakuutussopimukset yhteensä -587 -569
Jälleenvakuuttajien osuus 3 3
Vakuutussopimukset yhteensä -585 -565
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Takaisinostot -0 -0
Säästösummien takaisinmaksut - -0
Yhteensä -0 -1
Sijoitussopimukset
Sijoitussidonnaiset kapitalisaatiosopimukset
Takaisinostot -316 -170
Säästösummien takaisinmaksut 22 -2
Yhteensä -294 -172
Sijoitussopimukset yhteensä -295 -173
Maksetut korvaukset, brutto -882 -741
Maksetut korvaukset, netto -879 -738
Segmenttien väliset eliminoinnit 8 -
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä -3 771 -3 677
4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Vakuutusmaksuvastuun muutos -3 -46
Jälleenvakuuttajien osuus -3 -10
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksuvastuun muutos, netto -6 -55
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 17 19
Sijoitussidonnaiset sopimukset -292 -232
Yhteensä -275 -213
Eläkevakuutus
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 144 102
Sijoitussidonnaiset sopimukset -177 -183
Yhteensä -34 -80
Jälleenvakuutussopimukset 2 -3
Vakuutussopimukset yhteensä -306 -296
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon -4 2
Sijoitussidonnaiset sopimukset -188 -353
Sijoitussopimukset yhteensä -192 -352
Henkivakuutustoiminnan vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos yhteensä -499 -648
Segmenttien väliset eliminoinnit 16 6
Konserni yhteensä -489 -697
5 Henkilöstökulut
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -374 -390
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -18 -22
Eläkekulut
- maksupohjaiset järjestelyt -47 -51
- etuuspohjaiset järjestelyt (liitetieto 31) -24 -22
Muut henkilösivukulut -75 -79
Vahinkovakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä -537 -564
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -33 -33
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -4 -5
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -5 -5
Muut henkilösivukulut -4 -3
Henkivakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä -46 -46
Omistusyhteisö
Milj. e 2014 2013
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -8 -8
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -9 -12
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -2 -3
Muut henkilösivukulut -0 -1
Omistusyhteisön henkilöstökulut yhteensä -20 -23
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä -603 -634
Lisätiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetiedossa 36 Kannustinjärjestelmät.
6 Liiketoiminnan muut kulut
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Tietohallintokulut -101 -100
Muut henkilöstökulut -15 -16
Markkinointikulut -42 -44
Poistot -15 -11
Vuokrat -48 -53
Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos -14 3
Ensivakuutuksen palkkiot -171 -180
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 14 18
Muut -111 -108
Vahinkovakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -502 -493
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Tietohallintokulut -14 -12
Muut henkilöstökulut -2 -2
Markkinointikulut -3 -3
Poistot -2 -3
Vuokrat -3 -3
Ensivakuutuksen palkkiot -10 -10
Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot -2 0
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 2 2
Muut -25 -23
Henkivakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -60 -54
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan erä Muut sisältää mm. kulut viestinnästä, ulkopuolisista palveluista sekä muista hallintokuluista.
Omistusyhteisö
Milj. e 2014 2013
Tietohallintokulut -1 -0
Markkinointikulut -1 -2
Vuokrat -1 -1
Muut -9 -8
Omistusyhteisön liiketoiminnan muut kulut yhteensä -12 -11
Omistusyhteisön erä Muut muodostuu mm. konsulttipalkkioista sekä vuokra- ja muista hallintokuluista.
Segmenttien väliset eliminoinnit 16 16
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä -558 -543
7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi
Milj. e 2014 2013
Vakuutusmaksutuotot 4 457 4 505
Korvauskulut -3 162 -3 215
Liikekulut -745 -755
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 0 2
Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto 37 65
Vakuutustekninen kate 588 601
Sijoitustoiminnan nettotuotto 378 405
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto -82 -120
Muut tuotot ja kulut 47 43
Liikevoitto 931 929
Erittely tuloslaskelmaeriin sisältyvistä toimintokohtaisista liikekuluista
Milj. e 2014 2013
Korvausten hoitokulut (korvauskulut) -260 -269
Vakuutusten hankintamenot (liikekulut) -499 -525
Vakuutustoiminnan hallintokulut (liikekulut) -246 -245
Muuhun vakuutustekniseen toimintaan liittyvät hallintokulut (muut vakuutustekniset kulut) -27 -26
Sijoitusten hoitokulut (sijoitustoiminnan kulut) -14 -15
Yhteensä -1 046 -1 081
8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos
Milj. e Tapaturma ja sairaus Moottoriajo-neuvovastuu Moottori-
ajoneuvot, muut luokat
Meri, lento ja tavaran-
kuljetus
Palo- ja muu omaisuus-vahinko Vastuu Luotto ja takaus
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2014 774 657 1 309 130 1 317 212 2
2013 772 689 1 334 148 1 367 216 3
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2014 769 664 1 288 130 1 330 211 3
2013 757 695 1 308 147 1 359 211 2
Korvauskulut, brutto 1)
2014 -554 -523 -885 -86 -881 -84 -0
2013 -560 -508 -918 -93 -966 -105 -1
Liikekulut, brutto 2)
2014 -133 -140 -192 -22 -213 -34 -0
2013 -135 -144 -195 -26 -207 -31 -0
Jälleenvakuutustoiminnan tulos
2014 -13 2 -2 -9 -83 -31 0
2013 -2 -2 -2 -10 -81 -32 0
Vakuutustekninen tulos
2014 69 3 209 14 152 62 2
2013 60 41 193 18 105 42 1
Milj. e Oikeusturva Muut Ensivakuutus yhteensä Jälleen-
vakuutus
Eliminoinnit Yhteensä
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2014 41 112 4 555 84 -5 4 634
2013 40 112 4 680 94 -6 4 768
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2014 41 111 4 547 89 -5 4 631
2013 39 113 4 631 97 -6 4 723
Korvauskulut, brutto 1)
2014 -29 -72 -3 115 -71 6 -3 180
2013 -26 -48 -3 226 -56 6 -3 276
Liikekulut, brutto 2)
2014 -7 -16 -756 -15 13 -758
2013 -7 -14 -760 -24 11 -773
Jälleenvakuutustoiminnan tulos
2014 0 -8 -144 -4 5 -143
2013 -0 -14 -144 -2 6 -140
Vakuutustekninen tulos
2014 6 15 533 -1 19 551
2013 6 37 501 16 17 534
1) Korvauskuluihin kohdistettu toimintokohtaisia liikekuluja 260 milj. euroa (269).
2) Liikekuluihin sisältyy muita vakuutusteknisiä tuottoja 27 milj. euroa (28) ja muita vakuutusteknisiä kuluja 27 milj. euroa (26).
9 Osakekohtainen tulos
Milj. e 2014 2013
Osakekohtainen tulos
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 1 540 1 452
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 560 560
Osakekohtainen tulos (EUR/osake) 2,75 2,59
10 Rahoitusvarat ja -velat
Rahoitusvarat ja -velat on luokiteltu IAS 39.9 mukaisiin kategorioihin. Taulukossa on esitetty myös rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät korkotuotot ja -kulut, tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot sekä osinkotuotot. Taulukon rahoitusvarat sisältää tase-erät Rahoitusvarat sekä Käteiset varat.
2014
Milj. e Kp-arvo Korkotuot/
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 79 -2 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 48 1 1 - 0
Lainat ja muut saamiset 2 340 23 38 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 537 345 317 -62 135
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 19 004 366 356 -62 135
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 120 - -
Muut rahoitusvelat 2 302 -53 24
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 423 -53 24
2013
Milj. e Kp-arvo Korkotuot/
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 78 1 37 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 50 1 7 - 0
Lainat ja muut saamiset 1 051 23 -11 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 430 427 187 -38 125
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 17 609 453 221 -38 125
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 53 - -
Muut rahoitusvelat 2 140 -73 16
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 193 -73 16
11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014
Koneet ja kalusto
2013
Koneet ja kalusto
1.1.
Hankintameno 64 90
Kertyneet poistot -48 -74
Kirjanpitoarvo 1.1. 16 16
31.12.
Hankintameno 63 64
Kertyneet poistot -46 -48
Kirjanpitoarvo 31.12. 16 16
Henkivakuutustoiminta
2014 2013
Milj. e Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 4 8 12 4 8 12
Kertyneet poistot -1 -6 -6 -1 -6 -6
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 2 5 4 2 5
31.12.
Hankintameno 4 8 12 4 8 12
Kertyneet poistot -1 -6 -7 -1 -6 -6
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 1 5 4 2 5
Omistusyhteisö
2014 2013
Milj. e Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 2 5 7 2 5 7
Kertyneet poistot -1 -2 -3 -1 -2 -3
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 3 4 1 3 4
31.12.
Hankintameno 2 5 7 2 5 7
Kertyneet poistot -1 -3 -4 -1 -2 -3
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 2 3 1 3 4
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä 24 25
Segmenttien tase-erä koneet ja kalusto sisältää atk-laitteet ja toimistokalusteet.
12 Sijoituskiinteistöt
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
1.1.
Hankintameno 29 34
Kertyneet poistot -7 -7
Kertyneet arvonalentumiset -0 -0
Kirjanpitoarvo 1.1. 22 27
Kirjanpitoarvo 1.1. 22 27
Vähennykset 0 -5
Poistot -1 -1
Arvonalentumistappiot -1 -1
Arvonalentumistappioiden peruutukset 0 1
Valuuttakurssierot -1 -1
Muut muutokset 0 2
Kirjanpitoarvo 31.12. 20 20
31.12.
Hankintameno 29 29
Kertyneet poistot -8 -7
Kertyneet arvonalentumiset -1 -0
Kirjanpitoarvo 31.12. 20 22
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 2 3
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 1 1
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 1
- yli viiden vuoden kuluttua - 0
Yhteensä 2 2
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -2
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -1
Yhteensä -2 -2
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 22 23
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
1.1.
Hankintameno 172 157
Kertyneet poistot -48 -45
Kertyneet arvonalentumiset -17 -16
Kirjanpitoarvo 1.1. 107 95
Kirjanpitoarvo 1.1. 107 95
Lisäykset 74 17
Vähennykset -0 -2
Poistot -3 -3
Arvonalentumistappiot -0 -1
Kirjanpitoarvo 31.12. 179 107
31.12.
Hankintameno 247 172
Kertyneet poistot -51 -48
Kertyneet arvonalentumiset -17 -17
Kirjanpitoarvo 31.12. 179 107
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 17 13
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 10 6
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 6 14
- yli viiden vuoden kuluttua 0 2
Yhteensä 17 22
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -8 -7
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -2
Yhteensä -10 -9
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 196 125
Segmenttien väliset eliminoinnit -4 -4
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä 195 125
Konsernin sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioitu kokonaisuudessaan itse markkinoilta saadun vertailuaineiston perusteella. Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Tämän määrityksen mukaan sijoituskiinteistöt kuuluvat tasolle 2.
Segmenttien sijoituskiinteistöjen tilat vuokrataan markkinaehtoisilla, peruuttamattomilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat toistaiseksi voimassa olevista monivuotisiin sopimuksiin.
13 Aineettomat hyödykkeet
Vahinkovakuutustoiminta
2014
Milj. e Liikearvo *) Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 567 31 598
Kertyneet poistot - -8 -8
Kirjanpitoarvo 1.1. 567 23 590
31.12.
Hankintameno 535 24 559
Kertyneet poistot - -5 -5
Kirjanpitoarvo 31.12. 535 20 554
2013
Milj. e Liikearvo *) Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 585 27 612
Kertyneet poistot - -6 -6
Kirjanpitoarvo 1.1. 585 13 606
31.12.
Hankintameno 567 31 598
Kertyneet poistot - -8 -8
Kirjanpitoarvo 31.12. 567 23 590
*) Hankintamenomuutos johtuu valuuttakurssimuutoksista.
Henkivakuutustoiminta
2014 2013
Milj. e Liikearvo Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä Liikearvo Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 153 43 196 153 42 195
Kertyneet poistot - -34 -34 - -31 -31
Kirjanpitoarvo 1.1. 153 9 162 153 11 164
31.12.
Hankintameno 153 43 196 153 43 196
Kertyneet poistot - -36 -36 - -34 -34
Kirjanpitoarvo 31.12. 153 7 160 153 9 162
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä 714 751
Segmenttien muut aineettomat hyödykkeet koostuvat pääosin atk-ohjelmistojen hankinnoista.
Poistot ja arvonalentumiset sisältyvät tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut.
Liikearvon arvonalentumistestaus
Liikearvojen osalta on suoritettu IAS 36 Omaisuuden arvonalentuminen -standardin tarkoittama arvonalentumistestaus. Testauksien perusteella ei ole kirjattu arvonalentumisia.
Arvonalentumistestausta varten Sampo määrittelee kerrytettävissä olevan rahamäärän käyttöarvoon perustuen niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, joille liikearvoa on kohdistettu. Sampo on määritellyt tällaisiksi yksiköiksi If-alakonsernin sekä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (jäljempänä Mandatum Life).
Yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttäen diskontattua rahavirtamallia. Malli pohjautuu historiatietojen lisäksi Sammon johdon parhaisiin arvioihin taloudellisista olosuhteista kuten myyntimääristä, koroista, marginaaleista, pääomarakenteesta sekä tuotto- ja kustannuskehityksestä. Mandatum Lifen osalta käyttöarvomalliin vaikuttaa merkittävästi vastuuvelkojen pitkän aikavälin kehitys, jonka ennustetaan vaikuttavan muun muassa vaadittavaan vakavaraisuuspääomaan ja siten kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Tämän vuoksi myös Mandatum Lifen ennusteperiodi on pidempi eli 10 vuotta. Saadut rahavirrat on diskontattu ennen veroja määritetyllä pääoman painotetulla keskimääräisellä kustannuksella (weighted average cost of capital), joka Ifin osalta on 7,7 % ja Mandatum Lifen osalta 8,3 %. Luvut ovat laskeneet edellisvuodesta johtuen korkojen laskusta pohjoismaisissa valtionobligaatioissa.
Johdon hyväksymät If-konsernin rahavirtoja koskevat ennusteet kattavat vuodet 2015 – 2016. Tämän ajanjakson jälkeiset kassavirrat on ekstrapoloitu käyttäen 2 %:n kasvuvauhtia. Myös Mandatum Lifelle on vuoden 2024 jälkeisille kausille käytetty 2 %:n kasvuvauhtia, jonka molemmissa tapauksissa uskotaan olevan lähellä odotettua inflaatiota.
Mandatum Lifen osalta kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon noin 450 miljoonalla eurolla. Käytetyllä laskentatekniikalla esimerkiksi noin 2,7 %:n nousu pääoman painotetussa keskimääräisessä kustannuksessa johtaisi tilanteeseen, jossa kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi sama kuin yksikön kirjanpitoarvo.
If-konsernin osalta johto katsoo, että mikään jokseenkin mahdollinen muutos käytettyihin keskeisiin oletuksiin ei saisi aikaan sitä, että yksikköjen kirjanpitoarvot ylittäisivät niiden kerrytettävissä olevat rahamäärät.
14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2014
Milj. e

Nimi
Kotipaikka Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Nordea Bank Abp Ruotsi 7 065 8 325 21,25
Topdanmark A/S Tanska 371 846 30,41
Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,54
CAP Group AB Ruotsi 2 21,98
Urzus Group AS Norja 2 28,57
Svithun Assuranse AS Norja 1 33,00
Watercircles Skandinavia AS Norja 3 39,57
Contemi Holding AS Norja 0 28,57
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2013
Milj. e

Nimi
Kotipaikka Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Nordea Bank Abp Ruotsi 6 906 8 413 21,25
Topdanmark A/S Tanska 363 603 27,98
Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,50
Consulting AB Lennemark & Andersson Ruotsi 1 22,00
Urzus Group AS Norja 2 28,60
Svithun Assuranse AS (Norway) Norja 1 33,00
Watercircles Skandinavia AS (Norway) Norja 4 39,60
*) Julkisen hintanoteerauksen mukainen arvo
Muutokset sijoituksissa osakkuusyrityksiin
2014 2013
Milj. e Nordea Muut osakkuus-yritykset Yhteensä Nordea Muut osakkuus-yritykset Yhteensä
Osuudet 1.1. 6 906 375 7 282 6 687 362 7 049
Osuus kauden tuloksesta 680 54 735 635 51 686
Lisäykset - - 0 - 3 3
Vähennykset -370 -0 -370 -293 -0 -293
Muutokset osakkuusyrityksen omassa pääomassa -151 -47 -198 -123 -4 -128
Muuntoerot - -1 -1 - -36 -36
Osuudet 31.12. 7 065 382 7 447 6 906 375 7 282
Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon sisältyy liikearvoa 1 101 milj. e (1 102), josta Nordean osuus 978 milj. e (978).
Sammon omistus Nordeassa
Nordea on kansainvälinen pankki, jolla on johtava asema suuryrityspalveluissa sekä vähittäispankki- ja private banking -toiminnassa. Nordealla on noin 1 400 konttoria, puhelinpalvelu kaikissa Pohjoismaissa sekä verkkopankki. Konsernilla on myös Pohjoismaiden ja Itämeren alueen laajin jakeluverkosto.
Taloudellinen informaatio Nordeasta
Milj. e 2014 2013
Varat 669 342 630 434
Velat 639 505 601 225
Liikevaihto 10 224 9 891
Muut laajan tuloksen erät -1 042 -499
Laaja tulos 2 290 2 617
Osakkuusyritykseltä tilikaudella saadut osingot 370 293
Sammon osuus Nordean tuloksesta
Milj. e 2014 2013
Osuus Nordean tilikauden tuloksesta 708 662
Poisto asiakassuhteista -35 -35
Laskennallisen veron muutos 8 8
Osuus osakkuusyrityksen voitosta 680 635
15 Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat koostuvat sijoituksista johdannaissopimuksiin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista, lainoista ja muista saamisista sekä myytävissä olevista rahoitusvaroista. Omistusyhteisösegmentti sisältää lisäksi sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin.
Johdannaissopimuksia konsernissa voidaan tehdä sekä kaupankäynti- että suojaamistarkoituksessa. Käytettäviä instrumentteja ovat valuutta-, korko- ja osakejohdannaiset. Vahinko- ja henkivakuutustoiminnassa on tilikaudella sovellettu käyvän arvon suojausta.
Milj. e 2014 2013
Vahinkovakuutustoiminta
Johdannaissopimukset 42 5
Lainat ja muut saamiset 238 246
Myytävissä olevat rahoitusvarat 10 741 11 014
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 11 021 11 265
Henkivakuutustoiminta
Johdannaissopimukset 3 33
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 48 48
Lainat ja muut saamiset 27 19
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 587 5 023
Henkivakuutustoiminta yhteensä 5 665 5 122
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset 34 41
Lainat ja muut saamiset 1 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat 555 737
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisö yhteensä 2 959 3 148
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 715 -2 712
Konserni yhteensä 16 930 16 824
Vahinkovakuutustoiminta
Johdannaissopimukset
2014 2013
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 68 - -2 1 165 - 4
Pörssijohdannaiset
Korkofutuurit 85 - -1 85 1 1
Korkojohdannaiset yhteensä 153 - -3 1 250 1 5
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 2 714 41 20 2 147 4 20
Valuuttaoptiot, ostetut ja myydyt 294 2 1 42 0 -
Valuuttajohdannaiset yhteensä 3 008 42 21 2 189 4 20
Vahinkovakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 3 162 42 18 3 439 5 25
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2014 2013
Lainat ja muut saamiset
Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 1
Muut 237 245
Lainat ja muut saamiset yhteensä 238 246
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat 1 606 1 327
Pankkien liikkeeseen laskemat 3 031 2 741
Muut saamistodistukset 4 551 5 462
Saamistodistukset yhteensä 9 188 9 531
Osakkeet ja osuudet
Listatut 1 365 1 277
Muut 188 207
Osakkeet ja osuudet yhteensä 1 553 1 483
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 10 741 11 014
Vahinkovakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 243 milj. euroa (242).
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 11 021 11 265
Henkivakuutustoiminta
Johdannaissopimukset
2014 2013
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 1 443 - 19 5 978 25 7
Luottoriskinvaihtosopimukset 577 - 1 508 0 2
Yhteensä 2 019 - 20 6 486 25 10
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 1 184 1 14 955 7 1
OTC-valuuttaoptiot ostetut ja myydyt 193 2 1 0 0 0
Valuuttajohdannaiset yhteensä 1 377 3 15 955 7 1
Osakejohdannaiset
Pörssijohdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 1 0 0 1 0 0
Henkivakuutuksen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 3 398 3 35 7 441 32 11
Suojaavat johdannaissopimukset
Käypää arvoa suojaavat
Valuuttatermiinit 583 0 50 501 1 0
Koronvaihtosopimukset 0 0 0
Käypää arvoa suojaavat yhteensä 583 0 50 501 1 0
Henkivakuutuksen suojaavat johdannaissopimukset yhteensä 583 0 50 501 1 0
Henkivakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 3 981 3 86 7 942 33 11
Käyvän arvon suojaus
Käyvän arvon suojausta käytetään suojaamaan osaa myytävissä olevien rahoitusvarojen valuuttariskistä. Suojaussuhteen ulkopuolelle on jätetty termiinisopimusten korkoelementti. Käyvän arvon suojauksiksi luokiteltujen valuuttajohdannaisten nettotulos oli -74 (18) milj. euroa. Suojattavasta riskistä johtuva nettotulos myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon suojauksesta oli 74 (-18) milj. euroa.
Rahavirtojen suojaus
Rahavirtaa suojaavat korkojohdannaiset erääntyivät vertailutilikaudella 2013 eikä uusia rahavirran suojauksia ole aloitettu.
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2014 2013
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 1 11
Pankkien liikkeeseen laskemat 4 35
Muut saamistodistukset 43 -
Saamistodistukset yhteensä 47 46
Listatut osakkeet ja osuudet 2 2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä 48 48
Lainat ja muut saamiset
Jälleenvakuutustalletesaamiset - 1
Lainat 27 18
Lainat ja muut saamiset yhteensä 27 19
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 388 727
Pankkien liikkeeseen laskemat 889 632
Muut saamistodistukset 1 619 1 548
Saamistodistukset yhteensä 2 895 2 907
Osakkeet ja osuudet
Listatut 1 852 1 379
Muut 839 737
Osakkeet ja osuudet yhteensä 2 691 2 116
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 5 587 5 023
Henkivakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 41 milj. euroa (33).
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 5 665 5 122
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Saamistodistukset: Myytävissä olevista rahoitusmarkkinavälineistä on joukkovelkakirjalainasijoituksia 1 963 milj. euroa (2 553) ja rahamarkkinasijoituksia 932 milj. euroa (354).
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Osakkeet ja osuudet: Julkisesti noteeratuista myytävissä olevista osakkeista 632 miljoonaa (641) on pörssiosakkeita. Muihin kuin julkisesti noteerattuihin myytävissä oleviin osakkeisiin sisältyy pääomarahastosijoituksia 708 milj. euroa (640).
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset
2014 2013
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 800 23 - 800 26 -
Luottoriskinvaihtosopimukset - - - 20 0 -
Korkojohdannaiset yhteensä 800 23 0 820 26 -
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 3 1 0 21 0 1
Osakejohdannaiset
OTC-johdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 69 10 11 88 14 16
Omistusyhteisön johdannaissopimukset yhteensä 872 34 11 930 41 18
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2014 2013
Lainat ja muut saamiset
Talletukset 1 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Pankkien liikkeeseenlaskemat 110 350
Muut saamistodistukset 360 360
Saamistodistukset yhteensä 470 709
Osakkeet ja osuudet
Listatut 41 7
Muut 45 21
Osakkeet ja osuudet yhteensä 85 28
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 555 737
Omistusyhteisön myytävissä olevat arvopaperit eivät sisällä arvonalentumistappioita.
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisön rahoitusvarat yhteensä 2 959 3 148
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 715 -2 712
Milj. e 2014 2015
Konserni yhteensä 16 930 16 824
16 Käyvät arvot
2014 2013
Milj. e Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo
Konsernin rahoitusvarat
Rahoitusvarat 16 933 16 930 16 827 16 824
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 5 259 5 259 4 616 4 616
Muut varat 79 79 17 17
Käteiset varat 2 071 2 074 779 785
Yhteensä 24 343 24 342 22 240 22 242
Konsernin rahoitusvelat
Rahoitusvelat 2 517 2 423 2 273 2 193
Muut velat 90 90 26 26
Yhteensä 2 607 2 513 2 299 2 219
Taulukossa esitetään rahoitusvarojen ja –velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot tase-erittäin. Käypien arvojen arviointiperiaatteet esitetään tilinpäätösperiaatteissa.
Sijoitusarvopapereiden käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja. Jos noteerattua hintaa aktiivisilta markkinoilta ei ole saatavissa, käypä arvo arvioidaan diskontattujen rahavirtojen perusteella. Diskonttokorko saadaan markkinoilta saatavalta korkokäyrältä.
Johdannaissopimusten käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja, rahavirtojen diskonttausmenetelmää tai optiohinnoittelumalleja.
Lainojen ja muiden vastaavien rahoitusinstrumenttien, joilla ei ole hintanoteerausta toimivilla markkinoilla, käypä arvo määritellään diskontattujen rahavirtojen perusteella käyttäen markkinoilla noteerattavia korkoja. Markkinoilta saatavaa korkokäyrää oikaistaan rahoitusinstrumenttien muiden osatekijöiden, esim. luottoriskin perusteella.
Lyhytaikaisten korottomien saamisten ja velkojen käypänä arvona käytetään kirjanpitoarvoa.
Käyvät arvot ovat ns. puhtaita arvoja, joissa ei ole mukana siirtyvien korkojen osuutta.
17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia
Suurin osa Sampo-konsernin rahoitusinstrumenteista arvostetaan käypään arvoon. Näiden arvostus perustuu joko julkisiin hintanoteerauksiin tai arvostuksiin, jotka perustuvat saatavilla olevaan markkinainformaatioon. Mikäli näitä ei ole ollut käytettävissä, pienelle osalle instrumenteista on määritetty arvo muita menetelmiä käyttäen. Käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit on liitetiedoissa ryhmitelty kolmeen hierarkiatasoon perustuen mm. siihen, ovatko markkinat, joilla instrumentilla käydään kauppaa, toimivat tai ovatko arvostustekniikoissa käytettävät syöttötiedot objektiivisesti todennettavissa.
Tasolla 1 instrumentin arvostus perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuun hintaan, jota käytetään täysin samanlaisten rahoitusvarojen tai -velkojen arvostuksessa.
Tasolla 2 instrumentin arvostuksessa käytetään syöttötietoina lisäksi muita todennettavissa  olevia kuin toimivilla markkinoilla noteerattuja hintoja joko suoraan tai niistä johdettuna käyttäen arvostustekniikoita.
Tasolla 3 arvostus perustuu muihin kuin todennettavissa oleviin markkinahintoihin.
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2014
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 24 - 24
Valuuttajohdannaiset - 46 - 46
Osakejohdannaiset - 10 - 10
- 79 - 79
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 - - 2
Saamistodistukset 19 27 - 47
21 27 - 48
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 449 8 16 472
Saamistodistukset 543 645 24 1 212
Rahastot 2 464 896 57 3 417
Johdannaissopimukset - 9 - 9
3 456 1 558 96 5 110
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 1 658 - 228 1 887
Saamistodistukset 8 086 4 037 77 12 200
Rahastot 1 595 106 748 2 450
11 340 4 143 1 054 16 537
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 14 817 5 808 1 150 21 775
RAHOITUSVELAT 31.12.2014
Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset 2 21 - 23
Valuuttajohdannaiset - 87 - 87
Osakejohdannaiset - 11 - 11
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä 2 118 - 120
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2013
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 1 51 - 52
Muut korkojohdannaiset - 0 - 0
Valuuttajohdannaiset - 12 - 12
Osakejohdannaiset - 14 - 14
1 77 - 78
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 - - 2
Saamistodistukset - 46 0 46
2 46 0 48
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 324 2 13 339
Saamistodistukset 14 1 069 19 1 101
Rahastot 2 098 804 64 2 966
Johdannaissopimukset - 26 - 26
2 436 1 901 97 4 433
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 1 583 - 243 1 826
Saamistodistukset 1 874 10 858 39 12 770
Rahastot 993 124 720 1 836
4 449 10 981 1 002 16 432
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 6 887 13 006 1 099 20 992
RAHOITUSVELAT 31.12.2013
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 1 14 - 15
Valuuttajohdannaiset - 22 - 22
Osakejohdannaiset - 16 - 16
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä - 52 - 53
Siirrot tasojen 1 ja 2 välillä
Konserni otti viimeisellä kvartaalilla käyttöön BVAL Score tiedon hyödyntämisen tasojen määrittelyssä. Tässä johtuen tehtiin useampia luokittelumuutoksia tasolta kaksi tasolle yksi. Myytävissä olevia saamistodistuksia siirrettiin tilikauden aikana 5 438 (151) milj. euroa. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia saamistodistuksia siirrettiin puolestaan 19 milj. euroa. Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä osakkeita siirrettiin 68 milj. euroa ja saamistodistuksia 368 milj. euroa.
Käypien arvojen herkkyysanalyysi
Rahoitusvarojen ja -velkojen herkkyyttä valuuttakurssimuutoksille tarkastellaan liiketoiminta-alueittain eri kotivaluuttojen vuoksi. Vahinkovakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön heikkeneminen kotivaluuttaa (SEK) vastaan lisäisi tulosta 30 (12) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 13 (11) milj. euroa. Henkivakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan lisäisi tulosta 35 (14) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 94 (68) milj. euroa. Omistusyhteisössä kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan ei vaikuttaisi tulokseen, mutta vähentäisi omaa pääomaa 71 (15) milj. euroa.
Konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen herkkyysanalyysi eri markkinariskiskenaarioissa on esitetty alla. Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta instrumenttien käypään arvoon 31.12.2014.
Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja.
Sampo Oyj:n velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin.
Korko Osake Muut sijoitukset
1 %
tasoliike
alas
1 %
tasoliike
ylös
20 % alas 20 % alas
Vaikutus tulokseen -78 50 -0 -4
Vaikutus suoraan omaan pääomaan 186 -179 -625 -196
Kokonaisvaikutus 108 -130 -625 -200
18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/
tappiot yht.
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/
tappiot yht.
Ostot Myynnit Siirrot tasolta/
tasolle 1 ja 2
31.12. Kaudelle
kirjatut
voitot/
tappiot
rahoitus-
varoista
31.12.2014
RAHOITUSVARAT 2014
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 14 2 - 3 -3 - 16 1
Saamistodistukset 19 -1 - 18 -1 -10 24 0
Rahastot 64 0 - 30 -20 -18 57 1
97 1 - 51 -24 -28 96 2
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 243 11 1 30 -23 -33 228 -1
Saamistodistukset 39 2 2 10 -6 30 78 2
Rahastot 720 29 46 215 -262 - 748 62
1 002 42 49 255 -291 -3 1 054 64
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 099 43 49 306 -316 -31 1 150 66
2014
Milj. e Realisoi-
tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä 43 56 99
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista 10 56 66
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/
tappiot yht.
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/
tappiot yht.
Ostot Myynnit Siirrot tasolta/
tasolle 1 ja 2
31.12. Kaudelle
kirjatut
voitot/
tappiot
rahoitus-
varoista
31.12.2013
RAHOITUSVARAT 2013
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 14 -1 - 5 -4 - 14 -1
Saamistodistukset 17 1 - 2 -1 - 19 1
Rahastot 50 4 - 24 -13 - 64 3
81 4 - 31 -19 - 97 4
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 69 -1 3 176 -4 - 243 -3
Saamistodistukset 73 29 -21 6 -47 - 39 -1
Rahastot 894 -24 46 139 -335 - 720 19
1 036 4 27 320 -385 - 1 002 14
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 117 8 27 351 -404 - 1 099 18
2013
Milj. e Realisoi-tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä 8 32 40
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista -14 32 18
19 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi
2014 2013
Milj. e Kirjanpito-
arvo
Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Kirjanpito-
arvo
Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 228 -18 243 -23
Saamistodistukset 77 -4 39 -2
Rahastot 748 -148 720 -138
Yhteensä 1 054 -170 1 002 -163
Korkoinstrumenttien osalta rahoitusvarojen arvoa on testattu olettamalla korkotason nousevan 1 prosenttiyksiköllä kaikissa maturiteeteissa. Muiden omaisuuslajien osalta on oletettu hintojen laskevan 20 prosenttia. Sampo-konserni ei kanna sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä sijoitusriskejä, joten niiden osalta vaikutuksia ei ole esitetty. Edellä esitettyjen vaihtoehtoisten oletusten perusteella mahdollinen korkotason muutos aiheuttaisi saamistodistusten osalta 4 milj. euron (2) ja muiden instrumenttien mahdollinen hinnan alentuminen 166 milj. euron (161) arvostustappion konsernin muussa laajassa tuloksessa. Jokseenkin mahdollinen tulosvaikutus olisi näin konsernin omaan pääomaan suhteutettuna 1,6 prosenttia (1,5).
20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Valtioiden liikkeeseenlaskemat 64 47
Pankkien liikkeeseenlaskemat sijoitustodistukset - 223
Muut saamistodistukset 1 171 832
Yhteensä 1 234 1 101
Osakkeet ja osuudet
Listatut 3 768 3 290
Muut 121 22
Osakkeet ja osuudet yhteensä 3 890 3 312
Lainat ja muut saamiset 149 183
Muut rahoitusvarat 9 26
Henkivakuutustoiminnan sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset yhteensä 5 282 4 623
Segmenttien väliset eliminoinnit -23 -7
Konserni yhteensä 5 259 4 616
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevien osakkeiden ja osuuksien alkuperäinen hankintameno on 3 248 milj. euroa (2 646) ja saamistodistusten 1 246 milj. eur (1 089).
21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2014 aikana
Milj. e 1.1. Laajaan tulokseen kirjatut erät Omaan pääomaan kirjatut erät Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 15 0 - -0 15
Eläkevelvoitteet 66 -2 26 -5 85
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot -5 15 1 -2 8
Yhteensä 75 13 26 -7 107
Laskennallisten verojen netotus -22
Laskennalliset verosaamiset taseessa 86
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 294 -7 - -13 275
Käyvän arvon muutokset 202 7 25 -3 231
Muut veronalaiset tilapäiset erot 18 3 -0 -1 19
Yhteensä 514 3 25 -17 526
Laskennallisten verojen netotus -22
Laskennalliset verovelat taseessa 504
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2013 aikana
Milj. e 1.1. Laajaan tulokseen kirjatut erät Omaan pääomaan kirjatut erät Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 18 -3 - -0 15
Eläkevelvoitteet 65 -1 7 -5 65
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 0 -2 4 -5 -2
Yhteensä 83 -6 11 -10 78
Laskennallisten verojen netotus -10
Laskennalliset verosaamiset taseessa 68
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 337 -26 -0 -17 293
Käyvän arvon muutokset 197 -23 28 -0 202
Muut veronalaiset tilapäiset erot 13 10 -1 0 22
Yhteensä 547 -40 27 -17 518
Laskennallisten verojen netotus -10
Laskennalliset verovelat taseessa 508
Sampo Oyj:ssä on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 27 milj. euroa. Ensimmäiset tappiot vanhenevat vuonna 2021.

Henkivakuutustoiminnassa on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 3 milj. euroa.
22 Verot
Milj. e 2014 2013
Tulos ennen veroja 1 759 1 668
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla -352 -409
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat -16 19
Verovapaat tulot 3 5
Vähennyskelvottomat kulut -3 -3
Konserniyhdistelyt ja eliminoinnit 149 159
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista -1 -9
Verokannan muutokset 1 22
Verot aikaisemmilta tilikausilta -1 -1
Konsernin verot yhteensä -220 -216
23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät
Milj. e 2014 2013
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -174 -153
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Tilikauden voitot/tappiot 212 362
Luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut -140 -129
Rahavirtasuojaukset
Tilikauden voitot/tappiot - -0
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä -168 -70
Verot -15 -22
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä -285 -13
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -101 -21
Verot 26 7
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä -76 -14
24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
2014 2013
Ennen
veroja
Verovai-kutus Verojen jälkeen Ennen
veroja
Verovai-
kutus
Verojen jälkeen
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -174 - -174 -153 - -153
Myytävissä olevat rahoitusvarat 72 -15 57 233 -22 211
Rahavirtasuojaukset - - - -0 0 -0
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä -168 - -168 -70 - -70
Yhteensä -270 -15 -285 79 -22 -13
25 Muut varat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Korot 66 102
Saamiset ensivakuutustoiminnasta 1 103 1 119
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 34 45
Kauppahintasaamiset 2 3
Vakuutusten aktivoidut hankintamenot 1) 138 159
Potilasvakuutuksiin liittyvät varat 117 69
Muut 73 62
Vahinkovakuutustoiminnan muut varat yhteensä 1 533 1 559
Muista varoista pitkäaikaisten osuus on 122 milj. euroa (71).
Erä Muut koostuu mm. vuokratalletuksista, palkka- ja matkaennakoista sekä haltuun otetuista vahinkotavaroista.
1) Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos tilikaudella
Milj. e 2014 2013
1.1. 159 172
Nettomuutos tilikauden aikana -14 -3
Valuuttakurssierot -7 -10
31.12. 138 159
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Korot 30 36
Saamiset vakuutuksenottajilta 3 3
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 1 1
Kauppahintasaamiset 68 8
Johdannaiskaupan vakuudet 72 6
Muut 33 27
Henkivakuutustoiminnan muut varat yhteensä 208 81
Erä Muut koostuu mm. etukäteen maksetuista eläkkeistä ja saamisista yhteistoimintayhtiöiltä.
Omistusyhteisö
Milj. e 2014 2013
Korot 37 36
Kauppahintasaamiset 9 -
Muut 4 11
Omistusyhteisön muut varat yhteensä 50 47
Erä Muut sisältää mm. omaisuudenhoidon palveluveloitussaamiset.
Segmenttien väliset eliminoinnit -11 -10
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä 1 781 1 676
26 Käteiset varat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Kassa 281 250
Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) 167 33
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 448 282
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Kassa 389 179
Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) 469 44
Henkivakuutustoiminta yhteensä 858 222
Omistusyhteisö
Milj. e 2014 2013
Kassa 501 280
Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) 266 -
Omistusyhteisö yhteensä 768 280
Konserni yhteensä 2 074 785
27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Vahinkovakuutustoiminta
Vakuutussopimusvelkojen muutos
2014 2013
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Vakuutusmaksuvastuu
1.1. 2 065 43 2 022 2 107 55 2 053
Ostetut vakuutusomistukset - - 0 38 - -
Valuuttakurssierot -69 1 -68 -127 -2 -125
Vastuuvelan muutos 3 -3 -0 46 -10 55
31.12. 1 999 41 1 958 2 065 43 2 022
2014 2013
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Korvausvastuu
1.1. 7 435 377 7 058 7 747 522 7 225
Ostetut/myydyt vakuutusomistukset 45 - 45 61 0 61
Valuuttakurssierot -245 -2 -243 -314 -20 -294
Vastuuvelan muutos -50 -178 128 -59 -126 66
31.12. 7 185 197 6 988 7 435 377 7 058
Vakuutussopimusvelkojen jakautuminen
Milj. e 2014 2013
Vakuutusmaksuvastuu 1 999 2 065
Korvausvastuu 7 185 7 435
Tunnetut vahingot 1 609 1 770
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 3 298 3 538
Korvausten hoitokulut 269 271
Eläkemuotoiset korvaukset 2 009 1 856
Vahinkovakuutustoiminnan velat vakuutussopimuksista yhteensä 9 183 9 500
Jälleenvakuuttajien osuus
Vakuutusmaksuvastuu 41 43
Korvausvastuu 197 376
Tunnetut vahingot 98 270
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 98 107
Yhteensä 237 420
Koska vahinkovakuutustoiminta on alttiina useiden valuuttakurssien vaihtelulle, voi taseen lukujen vertailu eri vuosien välillä olla harhaanjohtavaa.
Korvauskulujen kehitys
Alla olevissa taulukoissa esitetään vahinkomenojen kehityssuunta eri vuosina. Taulukkojen ylemmästä osasta käy ilmi, miten arviot vahinkomenojen kokonaismäärästä per vahinkovuosi muuttuvat vuosittain. Taulukkojen alemmasta osasta käy ilmi, kuinka suuri osuus näistä sisältyy taseeseen. Lisätietoa vahinkovakuutustoiminnan vakuutusveloista löytyy tilinpäätöksen Riskienhallinta -osiosta.
Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 9 825 2 517 2 522 2 588 2 715 2 718 2 829 2 914 2 953 2 851 2 835
1 vuoden kuluttua 9 792 2 465 2 504 2 584 2 672 2 669 2 869 3 028 2 940 2 879
2 vuoden kuluttua 9 809 2 412 2 476 2 549 2 615 2 641 2 815 3 024 2 956
3 vuoden kuluttua 9 823 2 385 2 475 2 518 2 588 2 601 2 814 3 012
4 vuoden kuluttua 9 789 2 352 2 435 2 472 2 565 2 582 2 807
5 vuoden kuluttua 9 833 2 319 2 388 2 448 2 551 2 559
6 vuoden kuluttua 9 896 2 267 2 358 2 438 2 531
7 vuoden kuluttua 9 902 2 244 2 348 2 425
8 vuoden kuluttua 9 852 2 227 2 337
9 vuoden kuluttua 9 874 2 210
10 vuoden kuluttua 9 912
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 9 912 2 210 2 337 2 425 2 531 2 559 2 807 3 012 2 956 2 879 2 835 36 463
Kokonaan maksetut 7 349 2 013 2 110 2 169 2 271 2 261 2 470 2 590 2 475 2 268 1 572 29 548
Taseeseen sisältyvä velka 2 563 197 227 256 261 298 337 422 482 611 1 263 6 916
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 390 73 80 77 70 59 75 65 62 47 10 2 009
Velka korvausten hoitokuluista 269
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 185
Korvauskulut jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 9 070 2 375 2 418 2 490 2 598 2 604 2 691 2 756 2 756 2 801 2 795
1 vuoden kuluttua 9 022 2 318 2 390 2 480 2 567 2 572 2 738 2 829 2 741 2 829
2 vuoden kuluttua 9 025 2 264 2 363 2 453 2 513 2 542 2 696 2 816 2 758
3 vuoden kuluttua 9 032 2 244 2 367 2 422 2 487 2 515 2 689 2 810
4 vuoden kuluttua 8 999 2 213 2 330 2 379 2 468 2 498 2 686
5 vuoden kuluttua 8 998 2 181 2 289 2 355 2 455 2 474
6 vuoden kuluttua 9 076 2 141 2 261 2 348 2 437
7 vuoden kuluttua 9 086 2 120 2 252 2 335
8 vuoden kuluttua 9 049 2 104 2 243
9 vuoden kuluttua 9 074 2 087
10 vuoden kuluttua 9 121
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 9 121 2 087 2 243 2 335 2 437 2 474 2 686 2 810 2 758 2 829 2 795 34 575
Kokonaan maksetut 6 617 1 897 2 022 2 083 2 180 2 184 2 361 2 409 2 304 2 241 1 559 27 856
Taseeseen sisältyvä velka 2 504 191 221 252 257 290 325 402 454 588 1 236 6 719
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 390 73 80 77 70 59 75 65 62 47 10 2 009
Velka korvausten hoitokuluista 269
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 6 988
Henkivakuutustoiminta
Muiden kuin sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2014 3 924 4 3 928
Maksut 148 1 149
Korvaukset -397 -0 -397
Kuormitustulo -36 - -36
Laskuperustekorko 131 - 131
Asiakashyvitykset 0 - 0
Kannansiirto 1 337 - 1 337
Muut -48 -0 -48
31.12.2014 5 061 4 5 065
Jälleenvakuuttajien osuus -3 - -3
Velka 31.12.2014, netto 5 058 4 5 062
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2013 4 065 6 4 071
Maksut 159 0 159
Korvaukset -396 -1 -396
Kuormitustulo -37 -0 -37
Laskuperustekorko 139 0 139
Asiakashyvitykset 3 0 3
Muut -11 -1 -12
31.12.2013 3 924 4 3 927
Jälleenvakuuttajien osuus -3 - -3
Velka 31.12.2013, netto 3 921 4 3 925
Sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2014 3 095 1 522 4 617
Maksut 513 448 961
Korvaukset -191 -294 -485
Kuormitustulo -39 -21 -60
Muut 220 59 279
31.12.2014 3 599 1 714 5 312
1.1.2013 2 665 1 168 3 833
Maksut 469 440 909
Korvaukset -173 -172 -345
Kuormitustulo -36 -18 -54
Muut 169 104 274
31.12.2013 3 095 1 522 4 617
Vuoden alun ja lopun velka sisältää tulevien lisäetujen vastuun sekä korkotäydennysten vaikutuksen. Laskelma perustuu eriin ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Tarkempi erittely veloista löytyy konsernin Riskienhallinta -osiosta.
Milj. e 2014 2013
Vakuutussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu 2 625 1 969
Korvausvastuu 2 434 1 948
Velka muista vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksuvastuu - 0
Korvausvastuu - 1
Yhteensä 5 059 3 918
Jälleenvakuutussopimukset
Vakuutusmaksuvastuu 1 4
Korvausvastuu 0 2
Yhteensä 2 5
Vakuutussopimukset yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu 2 626 1 973
Korvausvastuu 2 434 1 951
Yhteensä 5 061 3 924
Sijoitussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu 4 4
Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu 2 631 1 976
Korvausvastuu 2 434 1 951
Henkivakuutustoiminnan velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä 5 065 3 927
Jälleenvakuuttajien osuus
Korvausvastuu -3 -3
Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta.
Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.
Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä 14 248 13 427
28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset 3 599 3 095
Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset 1 714 1 522
Yhteensä 5 312 4 617
Segmenttien väliset eliminoinnit -23 -7
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä 5 289 4 610
29 Rahoitusvelat
Segmenttien rahoitusvelat pitävät sisällään velat johdannaissopimuksista, liikkeeseen lasketut velkakirjat sekä muut rahoitusvelat.
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Johdannaissopimukset (liite 15) 24 25
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat
Euromääräiset lainat Maturiteetti Korko
Pääomalaina, 2005 (nimellisarvo 150 meur) ikuinen 4.94 % 150 150
Pääomalaina, 2011 (nimellisarvo 110 meur) 30 vuotta 6.00 % 109 109
Pääomalaina, 2013 (nimellisarvo 90 meur) ikuinen 4.70 % 90 90
Velat, joilla huonompi etuoikeus yhteensä 349 150
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä 373 174
Vuoden 2005 ja 2011 pääomalainoille maksetaan ensimmäiseltä 10 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen ne muuttuvat vaihtuvakorkoisiksi. 2013 liikkeeseen lasketulle uudelle pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 5,5 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoiseksi. Koron vaihtumisen yhteydessä voidaan myös suorittaa lainojen takaisinmaksu. Lainojen tarkoitus on turvata vakavaraisuutta ja ne sekä niiden ehdot ovat asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä. Lainat käytetään solvenssitarkoituksiin.
Vuosien 2005 ja 2011 pääomalainat on listattu Luxemburgin pörssissä.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Johdannaissopimukset (liite 15) 86 11
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat 100 100
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä 186 111
Mandatum Life laski vuonna 2002 liikkeelle pääomalainamuotoisen nimellisarvoltaan 100 milj. euron lainan. Laina on vaihtuvakorkoinen ja eräpäivätön. Korkoa voidaan maksaa vain jakokelpoisista omista varoista. Laina voidaan maksaa takaisin ainoastaan Finanssivalvonnan luvalla ja aikaisintaan vuonna 2012 tai kunakin seuraavana vuonna koronmaksupäivänä. Pääomalaina on kokonaisuudessaan Sampo Oyj:n salkussa.
Omistusyhteisö
Milj. e 2014 2013
Johdannaissopimukset (liite 15) 11 18
Liikkeeseen lasketut velkakirjat
Yritystodistukset 305 308
Joukkovelkakirjalainat *) 1 888 1 720
Yhteensä 2 192 2 027
Omistusyhteisön rahoitusvelat yhteensä 2 203 2 045
*) Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Omistusyhteisön joukkovelkakirjalainat kuuluvat tämän määrityksen mukaan tasolle 2.
Segmenttien väliset eliminoinnit -339 -336
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä 2 423 1 994
30 Varaukset
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014
Varaukset 1.1.2014 58
Valuuttakurssierot -3
Varausten lisäykset 21
Varauksista tilikaudella käytetty määrä -11
Käyttämättömien varausten peruutukset -2
Varaukset 31.12.2014 63
Varaukset enintään 1 vuosi 27
Varaukset yli 1 vuosi 36
Yhteensä 63
22 milj. euroa varauksesta koostuu varoista, jotka on tarkoitettu tulevien kustannusten kattamiseen joko jo toteutetuista tai suunnitteilla olevista organisaatiomuutoksista, joita tehokkaiden hallinto- ja korvauskäsittelyprosessien kehitys ja muutokset jakelukanavien rakenteessa aiheuttavat kaikkien liiketoiminta-alueiden osalta. Edellisen lisäksi erä pitää sisällään myös noin 37 milj. euron varauksen mahdollisiin oikeudenkäynteihin ja muihin epävarmoihin velvoitteisiin liittyen.
31 Eläkevelvoitteet
Eläkevelvoitteet
Sammolla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä vahinkovakuutustoiminnassa Ruotsissa ja Norjassa.
Konsernilla on lakisääteisten eläkevakuutusten lisäksi etuuspohjaisia vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Vakuutukset ovat konsernin sisäisiä ja sisältyvät Mandatum Lifen vastuuvelkaan. Vakuutusten määrä on vähäinen eikä niillä ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen tai omaan pääomaan.
Vahinkovakuutustoiminnan eläkevelvoitteet
Milj. e 2014 2013
Eläkevelvoitteen arvioitu laskennallinen nykyarvo, ml. sosiaalikustannukset 664 580
Eläkesijoitusten käypä arvo 399 385
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 265 195
1.1.2008 lähtien Ruotsin pääasiallinen etuuspohjainen eläkeohjelma on ollut suljettuna vuonna 1972 tai myöhemmin syntyneille uusille työntekijöille. Vastaava norjalainen eläkeohjelma on puolestaan ollut suljettuna 1.1.2007 alkaen kaikille uusille työntekijöille iästä riippumatta. Ko. eläke-etuudet koskevat Ruotsin vanhuus- ja leskeneläkettä sekä Norjan vanhuus-, lesken- ja sairaseläkettä. Yhteistä kaikille näille ohjelmille on, että etuuden piiriin kuuluvat työntekijät ja lesket ovat oikeutettuja takuueläkkeeseen, jonka määrä riippuu työntekijän palvelusajasta sekä eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta eläkkeelle siirtymishetkellä. Mittavin etuus koskee vanhuuseläkettä, millä tarkoitetaan sekä väliaikaista vanhuuseläkettä ennen ennakoitua eläkkeelle siirtymisikää sekä elinaikaista eläkettä, jota maksetaan ennakoidun eläkkeelle siirtymisajan jälkeen.
Ennenaikaista eläkettä voi normaalitapauksessa saada 62-vuotiaana Ruotsissa ja 65-vuotiaana Norjassa. Ruotsissa ennenaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 65 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneitä työntekijöitä, jotka ovat vuonna 2006 solmitun vakuutussektorin kollektiivisopimuksen piirissä. Norjassa ennenaikainen eläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia Ifin palveluksessa vuonna 2013 olevia työntekijöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai aikaisemmin.
Elinikäiseen eläkkeeseen liittyvä ennakoitu eläkkeelle siirtymisikä on 65 vuotta Ruotsissa ja 67 vuotta Norjassa. Ruotsissa elinaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 10 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta välillä 0 ja 7,5 ansiotuloperusmäärästä, 65 %:ia palkasta välillä 7,5 ja 20 ansiotulosperusmäärästä sekä 32,5 %:ia välillä 20 ja 30 ansiotuloperusmäärästä. Norjassa elinikäinen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta 12 ansiotuloperusmäärään asti, yhteenlaskettuna arvioidun lakisääteisen vanhuuseläkkeen kanssa. Vapaakirje- ja eläkemaksuissa ruotsalaisissa ohjelmissa huomioidaan normaalisti muutokset kuluttajahintaindekseissä. Mitään sopimusta ei kuitenkaan ole takaamassa etuuksien arvoa, joten maksettavat eläke-etuudet voivat näin joko nousta tai laskea. Norjalaisissa eläkemaksuissa huomioidaan nousut kuluttajahintaindekseissä 80-100-prosenttisesti.
Eläkkeet rahoitetaan ensisijaisesti vakuutuksilla, joissa vakuutuksenantajat määräävät vakuutusmaksun suuruuden ja maksavat eläke-etuudet. Ifin velvoitteet täytetään pääosin vakuutusmaksujen suorittamisella. Mikäli eläkemaksuihin tarkoitetut varat eivät olisikaan riittävät kattamaan taattuja eläke-etuuksia, If voi joutua maksamaan lisävakuutusmaksuja tai takaamaan eläkevelvoitteet jollain muulla tavalla. Vakuutettujen eläkeohjelmien lisäksi Norjassa on myös rahastoimattomia eläkeohjelmia, joissa If on vastuussa juoksevista maksuista.
Jotta vakuutetut eläke-etuudet saadaan katettua, hallitaan vastaavaa pääomaa osana vakuutuksenantajan sijoitussalkkua. Sijoitusomaisuuden ominaispiirteet analysoidaan suhteessa velvoitteiden ominaispiirteisiin. Tästä prosessista käytetään nimeä Asset Liability Management. Uudet ja olemassa olevat omaisuuskategoriat arvioidaan tasaisin väliajoin, jotta omaisuussalkut voidaan hajauttaa ennakoidun riskikorjatun tuoton optimoimiseksi. Mahdollinen ylijäämä, joka syntyy omaisuudenhoidosta, kertyy normaalisti Ifille ja/tai vakuutetulle eikä mitään omaisuusarvon siirtoa tapahdu muulle vakuutusyhteisölle.
Vakuutuksenantajat ja If yhdessä ovat vastuussa eläkeohjelmien valvonnasta, mukaanlukien sijoituspäätökset ja lisäsuoritukset. Eläkeohjelmiin kohdistuu suurelta osin samanlaiset olennaiset riskit liittyen lopullisten etuuksien määrään, ohjelmien varoihin liittyviin sijoitusriskeihin sekä siihen, että diskonttauskoron valinta vaikuttaa niiden arvoon tilinpäätöksessä.
Eläkevelvoitteet sekä verokaudelle lankeavat eläkekulut lasketaan vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti IAS 19 Eläkevelvoitteet standardin mukaisesti. Eläkeoikeuksien odotetaan karttuvan tasaisesti työssäoloaikana. Eläkevelvoitteen laskenta perustuu tulevaisuudessa odotettavissa oleviin eläkkeisiin ja laskennassa huomioidaan oletukset kuolevuudesta, henkilöstön vaihtuvuudesta ja palkkakehityksestä. Nimellisarvoisena laskettu velka diskontataan nykyarvoon markkinakorkoon perustuvalla korkokannalla, jossa on huomioitu eläkevelvoitteiden duraatio. Diskonttokoron määrittelyn pohjana käytetään vakuudellisia likvidejä kiinnitystodistuksia. Järjestelyihin kuuluvien varojen vähentämisen jälkeen kirjataan taseeseen nettovarat tai -velat.
Alla olevat taulukot sisältävät muutamia olennaisia oletuksia, eläkekulujen sekä omaisuus- ja velkaerien erittelyjä sekä herkkyysanalysin, josta käy ilmi velvoitteiden jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus näihin oletuksiin tilinpäätöshetkellä. Kirjanpitoarvoissa on mukana Ruotsin erityinen palkkavero (24,26 %) ja Norjan vastaava maksu (14,1 %).
Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta maittain
2014 2013
Ruotsi Norja Yhteensä Ruotsi Norja Yhteensä
Tuloslaskelmaan ja muihin laajan tulokseen eriin kirjattu määrä
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat kulut -5 -11 -16 -6 -10 -16
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat kulut -1 - -1 -0 - -0
Nettoeläkevelvoitteen korkokulu -1 -6 -7 -2 -5 -7
Yhteensä tuloslaskelmalla -7 -17 -24 -7 -15 -22
Nettoeläkevelvoitteen uudelleenarvostus ennen veroja -34 -71 -105 19 -40 -21
Yhteensä laajassa tuloslaskelmassa -40 -88 -129 12 -55 -43
Taseeseen kirjattu määrä
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman sosiaalikustannuksia 194 470 664 154 426 580
Eläkesijoitusten käypä arvo 140 259 399 124 261 385
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 55 211 265 30 165 195
2014 2013
Sijoitusomaisuusjakauma Ruotsi Norja Ruotsi Norja
Rahamarkkinavälineet, taso 1 40 % 52 % 34 % 49 %
Rahamarkkinavälineet, taso 2 1 % 13 % 3 % 12 %
Osakkeet, taso 1 28 % 9 % 31 % 8 %
Osakkeet, taso 3 8 % 3 % 0 % 3 %
Kiinteistöt, taso 3 10 % 9 % 10 % 11 %
Muut, taso 1 3 % 10 % 11 % 13 %
Muut, taso 2 6 % 4 % 0 % 1 %
Muut, taso 3 4 % 0 % 11 % 3 %
Laskettaessa etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden velvoitteita Ruotsissa ja Norjassa on käytetty seuraavia vakuutusmatemaattisia oletuksia:
Ruotsi Ruotsi Norja Norja
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Diskonttauskorko 2,75 % 4,00 % 2,75 % 4,00 %
Palkkakehitys 2,75 % 3,00 % 3,50 % 3,75 %
Hintainflaatio 1,75 % 2,00 % 2,00 % 2,25 %
Kuolevuustaulukko FFFS 2007:31 +1 vuosi FFFS 2007:31 +1 vuosi FFFS 2007:31 FFFS
2007:31
Eläkevelvoitteiden keskimääräinen duraatio 22 vuotta 20 vuotta 17 vuotta 16 vuotta
Odotetut kontribuutiot eläkejärjestelmään vuonna 2014 ja 2015 8 9 15 15
2014 2013
Herkkyysanalyysi jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutuksesta Ruotsi Norja Yhteensä Ruotsi Norja Yhteensä
Diskonttokorko, +0,5 % -23 -40 -63 -17 -34 -51
Diskonttokorko, -0,5 % 27 45 71 20 38 58
Palkkakehitys, +0,25 % 8 8 16 6 7 13
Palkkakehitys, -0,25 % -7 -8 -15 -5 -7 -12
Odotettu elinikä, + 1 vuosi 7 15 22 5 13 18
2014 2013
Milj. e Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä
Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman sosiaalikustannuksia 620 44 664 532 490 1 022
Eläkesijoitusten käypä arvo 399 - 399 385 - 385
Erittely taseeseen kirjatun nettovelvoitteen muutoksesta
Milj. e 2014 2013
Eläkevelvoitteet
Tilikauden alussa 580 595
Tilikauden aikana ansaitut 16 16
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot 1 0
Korkokulut 23 21
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, taloudelliset olettamukset 123 -22
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, demografiset olettamukset - 67
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, kokemukseen perustuvat oikaisut -3 -15
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot -48 -57
Maksetut eläkkeet ja sosiaalikulut -27 -26
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 31.12. 664 580
Eläkesijoitukset
Tilikauden alussa 385 392
Korkotuotto 15 15
Ero todellisen tuoton ja lasketun korkotuoton välillä 15 8
Maksut 29 24
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot -29 -38
Maksetut eläkkeet -17 -16
Eläkesijoitukset 31.12. 399 385
Muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Konsernissa on muita lyhytaikaisia henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä, joiden ehdot vaihtelevat maa-, liiketoiminta-alue tai yhtiökohtaisesti. Palkkiot kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolta ne syntyvät. Arvio konsernissa vuodelta 2014 maksettavista tulospalkkioista sosiaalikuluineen on 66 milj. euroa.
32 Muut velat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Velat ensivakuutustoiminnasta 155 148
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 37 49
Potilasvakuutuksiin liittyvät velat 115 68
Verovelat 85 113
Siirtovelat 27 197
Muut 284 119
Vahinkovakuutustoiminnan muut velat yhteensä 702 694
Muista veloista pitkäaikaisten osuus on 102 milj. euroa (57).
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätysvelat sekä velat tapaturmavakuutuksen ja eläke-etuuksien perusteella maksettavista sosiaalikuluista, vakuutusmaksuverot sekä muut siirtovelat.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Korot 8 7
Verot 23 18
Velat ensivakuutustoiminnasta 7 6
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 4 5
Kauppahintavelat 90 26
Saadut vakuudet 35 31
Muut 43 37
Henkivakuutustoiminnan muut velat yhteensä 209 129
Erä Saadut vakuudet sisältää johdannaiskaupasta ja osakelainauksesta syntyvän vakuusvaatimuksen vakuudeksi hyväksyttävät varat.
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat, ostovelat sekä velat yhteistoimintayhtiöille.
Omistusyhteisö
Milj. e 2014 2013
Korot 34 34
Johdannaiskaupan vakuudet 47 47
Osingonjakovelka 30 26
Muut 24 21
Omistusyhteisön muut velat yhteensä 134 129
Erä Muut sisältää mm. kannustinjärjestelmiin ja suoritepalkkioihin liittyvät varaukset.
Segmenttien väliset eliminoinnit -11 -11
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä 1 035 941
33 Ehdolliset velat ja sitoumukset
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Takaukset 7 28
Muut peruuttamattomat sitoumukset 10 14
Yhteensä 17 42
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset
2014 2013
Milj. e Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Vakuudeksi annettu omaisuus
Käteiset varat 0 1 1 1
Sijoitukset
- Sijoitusarvopaperit 238 136 270 131
Yhteensä 239 137 271 132
Milj. e 12/2014 12/2013
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Sijoitukset 25 39
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.
Milj. e 2014 2013
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 31 32
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 93 99
yli viiden vuoden kuluttua 59 78
Yhteensä 183 209
Kaudella kuluksi kirjatut ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat
- vähimmäisvuokrat -22 -25
- muuttuvat vuokrat - -11
Vuokrakulut yhteensä -22 -36
If Skadeförsäkring AB:llä ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:llä on keskinäisesti velvoittava vakuutus Pohjoismaisessa Ydinvakuutuspoolissa sekä If Skadeförsäkring AB:llä norjalaisessa Naturskadepoolenissa ja hollantilaisessa Terroripoolissa.
Kun Skandia-konsernin vahinkovakuutusliike siirrettiin If-konserniin 1.3.1999, If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring AB asettivat Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) hyväksi takuun. Kyseiset If-konsernin yhtiöt takasivat yhteisvastuullisesti, että Skandia-ryhmän yhtiöille korvataan kaikki sellaiset vaatimukset ja sitoumukset, jotka perustuvat Skandia-konsernista If-konserniin siirrettyyn vahinkovakuutustoimintaan liittyviin takuisiin ja muihin vastaaviin sitoumuksiin.
If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring AB ovat kumpikin solmineet Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Tryg-Baltica Forsikring AS:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Skandialle ja Tryg-Balticalle korvataan kaikki sellaiset vaatimukset, jotka liittyvät Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Vesta Forsikring AS:n Skandia Marine Insurance Companylle (UK), nyk. Marlon Insurance Company Ltd, antamiin takuisiin, ja joiden edunsaajana on Institute of London Underwriters. Marlon Insurance Company Ltd myytiin vuonna 2007, jolloin ostaja antoi Ifin hyväksi takuun koko määrästä, minkä If mahdollisesti joutuu korvaamaan em. sopimusten perusteella.
Tytäryhtiö IPSC Regionin myynnin yhteydessä annettiin tavanmukaiset myyjän vakuudet.
If Vahinkovakuutushtiö Oy:llä on voimassa olevia sitoumuksia yksityisille pääomarahastoille 10 milj. euroa, mikä vastaa enimmäissummaa, minkä yhtiö on sitoutunut rahastoihin investoimaan. Pääomakutsut näihin rahastoihin tapahtuvat useamman vuoden aikana, sitä mukaan kun rahastot suorittavat investointeja.
Tiettyjen Sammon kanssa yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien osalta If Skadeförsäkring Holding AB on sitoutunut korvaamaan Sammolle mahdolliset kustannukset, joita järjestelmien omistaja voi Sammolta vaatia.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Sijoitussitoumukset 384 391
IT-hankinnat 2 3
Yhteensä 386 394
Milj. e 12/2014 12/2013
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Käteinen 72 6
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.
Lainaksi annetut arvopaperit
Kotimaiset osakkeet
Jäljellä oleva hankintameno 23 14
Käypä arvo 19 4
Lainat ovat milloin tahansa keskeytettävissä ja niistä on saatu turvaava vakuus.
Milj. e 2014 2013
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 2 2
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 9 8
yli viiden vuoden kuluessa 8 9
Yhteensä 19 19
Ei-purettavissa olevista edelleenvuokraussopimuksista odotettavissa olevien saatavien vuokrien kokonaismäärä 0 1
Kaudella kuluksi kirjatut vuokrat ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat eriteltynä
- vähimmäisvuokrat -2 -3
- edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat 0 0
Vuokrakulut yhteensä -2 -3
Omistusyhteisö
Milj. e 2014 2013
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Sijoitussitoumukset 0 1
Milj. e 2014 2013
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 1 1
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 2
Yhteensä 2 3
Konsernilla oli vuoden 2014 lopussa vuokralle otettuja tiloja yhteensä 171 598 m2 (178 877). Vuokrasopimukset on tehty pääosin 3 - 10 vuodeksi.
34 Oma pääoma
Osakepääoma
Yhtiön osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa oli 560 000 000 osaketta, jotka jakautuivat 558 800 000 A-osakkeeseen sekä 1 200 000 B-osakkeeseen. Yhtiön osakepääomassa 98 milj. euroa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.

Tilikauden päättyessä konserniyhtiöiden hallussa ei ollut omia osakkeita.
Oman pääoman rahastot ja kertyneet voittovarat
Vararahasto
Vararahasto sisältää yhtiöjärjestyksen mukaisen tai yhtiökokouksen päätöksellä vapaasta omasta pääomasta siirretyn osuuden.
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.
Muut oman pääoman erät
Muut oman pääoman erät sisältävät myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutokset, rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutokset sekä muuntoerot. Muutokset oman pääoman rahastoissa ja kertyneissa voittovaroissa on esitetty konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla.
35 Lähipiiritiedot
Johtoon kuuluvat avainhenkilöt
Sampo-konsernin johtoon kuuluvia avainhenkilöitä ovat Sampo Oyj:n hallituksen jäsenet, Sampo-konsernin johtoryhmä sekä yhteisöt, joissa avainhenkilöillä on määräysvalta.
Johtoon kuuluville avainhenkilöille maksettu kompensaatio
Milj. e 2014 2013
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 8 7
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 3 3
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 10 10
Yhteensä 21 19
Lisäksi tilikaudella 2014 maksettiin myöhentämissäännöksen perusteella entisille johtoon kuuluville avainhenkilöille 134 779 euroa. Vuonna 2013 maksettiin vastaavia palkkioita 584 500 e.
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät tilikaudelle kirjatut palkat ja tulospalkkiot sosiaaliturvamaksuineen.
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet sisältävät TyEL-perusvakuutuksen perusteella tilikaudelle kirjatut maksut sekä vapaaehtoiset lisäeläkemaksut.
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien perusteella tilikaudelle kirjatut palkkiot (kts. liite 36).
Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden lähipiiriliiketoimet
Johtoon kuuluvilla avainhenkilöillä ei ole lainoja konserniyhtiöiltä.
Osakkuusyhtiöt
Lähipiirisaamiset ja -velat/osakkuusyhtiö Nordea
Milj. e 2014 2013
Varat 1 483 1 152
Velat 114 111
Konsernin saamiset Nordealta koostuvat pääosin pitkistä joukkovelkakirjasijoituksista sekä talletuksista. Lisäksi konsernilla on useita voimassaolevia johdannaissopimuksia liittyen konsernin sijoitusten ja velkojen riskienhallintaan.
36 Kannustinjärjestelmät
Johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät 2011 I - 2014 I
Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä 2011 I - 2014 I Sammon johdolle ja asiantuntijoille. Sammon hallitus on valtuuttanut konsernijohtajan päättämään kannustinjärjestelmään kuuluvista henkilöistä ja heille tulevien suorituspalkkion määräytymisperusteena olevien bonusyksiköiden määrästä. Ohjelmissa konsernin johtoryhmän jäsenten osalta päätöksen jaettavien bonusyksiköiden määrästä tekee konsernin hallitus. Ohjelmien piiriin kuului vuoden 2014 lopussa noin 130 henkilöä.
Kannustepalkkion määrä riippuu Sammon A-osakkeen kurssikehityksestä sekä vakuutusliikkeen tuotosta (IM) ja riskisopeutetun pääoman tuotosta (RORAC). Yhden laskennallisen kannusteyksikön arvo on Sammon A-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi ohjelmien ehdoissa määrättynä ajankohtana vähennettynä lähtökurssilla, jota oikaistaan kannustimen maksupäivään mennessä maksetulla osakekohtaisella osingolla. Ohjelmien lähtökurssit ennen osinkoja ovat 18,37 - 38,26 euroa. Laskennallisen kannusteyksikön arvo on maksimissaan 33,37 - 57,26 euroa vähennettynä osinko-oikaistulla lähtökurssilla. Kaikissa ohjelmissa kannustepalkkio riippuu kahdesta mittarista. Mikäli vakuutusliikkeen tuotto on 6 prosenttia tai yli, kannustepalkkion tästä tunnusluvusta riippuva osuus maksetaan kokonaisuudessaan, ja, mikäli tuotto on 4 - 5,99 prosenttia, maksu on puolet täydestä määrästä. Tunnusluvun jäädessä alle 4 prosentin ei vakuutusliikkeen tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan. Lisäksi palkkiossa huomioidaan riskisopeutetun pääoman tuotto. Mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 4 prosenttia, maksetaan tästä tunnusluvusta riippuva osuus kokonaisuudessaan. Mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 2 prosenttia mutta vähemmän kuin riskitön tuotto + 4 prosenttia, maksetaan puolet täydestä määrästä. Mikäli tuotto jää tämän alle, ei riskisopeutetun pääoman tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan.
Kussakin ohjelmassa on kolme suorituskautta ja palkkiot maksetaan käteisenä kolmessa erässä. Kannustepalkkion saajan tulee valtuuttaa Sampo Oyj hankkimaan puolestaan Sammon A-osakkeita 60 prosentilla saamansa kannustepalkkion määrästä verojen ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet ovat luovutusrajoitusten alaisia kolme vuotta kannustepalkkion maksamisesta. Kannustepalkkiot saatetaan maksaa ennenaikaisesti liittyen mahdollisiin konsernirakenteen muutoksiin tai työsuhteen päättymiseen erikseen määritellyistä syistä. Ohjelmien käypä arvo arvioidaan käyttäen Black-Scholes -hinnoittelumallia.
2011 I 2011 I/2 2014 I
Ehdot hyväksytty *) 14.09.11 14.09.11 17.09.14
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2010 4 359 - -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2011 4 199 130 -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2012 4 134 100 -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2013 2 855 100 4 434
Kausi päättyy I 30 % Q2-2014 Q2-2015 Q2-2017
Kausi päättyy II 35 % Q2-2015 Q2-2016 Q2-2018
Kausi päättyy III 35 % Q2-2016 Q2-2017 Q2-2019
Maksuajankohta I 30 % 9-2014 9-2015 9-2017
Maksuajankohta II 35 % 9-2015 9-2016 9-2018
Maksuajankohta III 35 % 9-2016 9-2017 9-2019
Sampo A -kurssi ehtojen hyväksymispäivänä eur *) 18,10 18,10 37,22
Lähtökurssi eur **) 18,37 24,07 38,26
Lähtökurssi oikaistuna osingolla eur 31.12.2014 14,17 21,07 38,26
Sampo A -päätöskurssi 31.12.2014 38,82
Perusarvo yhteensä (milj. euroa) 43 1 1
Velka yhteensä 45
Raportointikauden kulu yhteensä ml. sivukulut (milj. euroa) 34
*) Kannustimien myöntämispäivät vaihtelevat
**) 10 päivän vaihdolla painotettu keskikurssi hyväksymispäivästä
37 Tilintarkastajan palkkiot
Milj. e 2014 2013
Tilintarkastuspalkkiot -2 -2
Muut palkkiot -0 -0
Yhteensä -3 -3
38 Oikeudenkäynnit
Konsernin yritykset ovat osapuolina oikeudenkäynneissä, joissa käsittely on kesken 31.12.2014. Oikeudenkäynnit koskevat tavanomaisia liiketoimia. Yhtiöiden arvioiden mukaan ei ole todennäköistä, että yrityksille olisi oikeudenkäyntien tuloksena tulossa merkittäviä menetyksiä.
39 Sijoitukset tytäryhtiöissä
Nimi Konsernin omistus-
osuus %
Kirjanpito-
arvo
Vahinkovakuutustoiminta
If Skadeförsäkring Holding AB 100 1 886
If Skadeförsäkring AB 100 1 286
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 100 472
If P&C Insurance AS 100 47
AS If Kinnisvarahaldus 100 0
CJSC If Insurance 100 10
If Livförsäkring AB 100 8
Henkivakuutustoiminta
Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatum 100 484
Innova Palvelut Oy 100 3
Mandatum Life Palvelut Oy 100 2
Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy 100 1
Mandatum Life Fund Management S.A. 100 1
Mandatum Life Insurance Baltic SE 100 11
Muu toiminta
If IT Services A/S 100 0
Sampo Capital Oy 100 1
Ei sisällä konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä.
40 Sijoitukset muissa kuin tytär- ja osakkuusyhtiöissä
Vahinkovakuutustoiminta
Maa Osuus
osakkeista %
Kirjanpito-
arvo /
käypä arvo
Pörssiosakkeet
A P Moller - Maersk Tanska 0,03 % 9
ABB Sveitsi 0,18 % 74
Atlas Copco A+B Ruotsi 0,16 % 41
BB Tools Ruotsi 0,64 % 3
Be Group Ruotsi 6,34 % 3
Clas Ohlson Ruotsi 4,75 % 45
CTT Systems Ruotsi 4,08 % 2
Beijer Ab Gl Norja 0,44 % 3
Gunnebo AB Ruotsi 11,67 % 36
Hennes Mauritz B Ruotsi 0,16 % 94
Husqvarna AB Ruotsi 1,01 % 36
Husqvarna Ruotsi 0,39 % 14
Investor Ruotsi 0,13 % 29
Lindab Intl Ruotsi 4,94 % 27
Nederman Holding AB Ruotsi 9,90 % 21
Nobia AB Ruotsi 12,02 % 156
Nolato AB Ruotsi 0,92 % 5
Sandvik AB Ruotsi 0,31 % 32
Sectra AB Ruotsi 11,38 % 45
SSAB Ruotsi 0,05 % 2
SSAB Ruotsi 0,17 % 7
Svedbergs i Dalstrop Ruotsi 11,45 % 8
Teliasonera AB Ruotsi 0,34 % 79
VBG Group AB Ruotsi 3,94 % 6
Veidekke ASA Norja 9,06 % 99
Volvo AB Ruotsi 0,06 % 12
Volvo AB Ruotsi 0,36 % 66
Yara Intl ASA Norja 0,21 % 22
Marine Harvest ASA Norja 0,23 % 11
Pörssiyhtiöt yhteensä 985
Muut yhtiöt 168
Sijoitusrahastot
Aberdeen AM Luxemburg 29
Danske Invest Suomi 71
Danske Invest Suomi 51
DB Platinum Advisors Luxemburg 56
PEQ Eqt III Guernsey 1
PEQ Eqt IV Guernsey 3
Investec Asset Mgmt Iso-Britannia 49
Barclays Global Investment Irlanti 24
Blackrock Inc Yhdysvallat 61
Lyxor Int AM Ranska 0
PEQ Mandatum I Suomi 2
PEQ Mandatum II Suomi 2
PEQ Mandatum II Suomi 5
PEQ Private Egy mkt Suomi 3
PEQ Eqt Mid Market Suomi 5
Handelsbanken Fonder Ruotsi 24
Hermes Investment Irlanti 16
Sijoitusrahastot yhteensä 400
Vahinkovakuutustoiminnan osakkeet ja osuudet yhteensä 1 553
Henkivakuutustoiminta
Maa Osuus
osakkeista %
Kirjanpito-
arvo /
käypä arvo
Pörssiosakkeet
Amer Sports OYJ Suomi 4,30 % 82
Comptel OYJ Suomi 19,11 % 20
eQ OYJ Suomi 5,59 % 8
F-Secure OYJ Suomi 4,20 % 15
Kemira OYJ Suomi 0,82 % 13
Lassila & Tikanoja OYJ Suomi 5,62 % 33
Metso OYJ Suomi 0,99 % 37
Nokia OYJ Suomi 0,05 % 12
Nokian Renkaat OYJ Suomi 0,96 % 26
Norvestia OYJ B Suomi 12,41 % 13
Oriola-KD OYJ B Suomi 2,88 % 10
Outotec OYJ Suomi 0,81 % 7
Pöyry OYJ Suomi 3,47 % 6
Suominen OYJ Suomi 5,47 % 11
Teleste OYJ Suomi 8,84 % 9
Tikkurila OYJ Suomi 3,58 % 23
UPM-Kymmene OYJ Suomi 1,79 % 130
Vaisala OYJ A Suomi 4,24 % 14
Valmet Corp Suomi 1,00 % 15
Wärtsila OYJ Suomi 0,61 % 44
Yit OYJ Suomi 3,37 % 18
Yhteensä 546
Muut pörssiosakkeet Suomi 28
Pörssiyhtiöt yhteensä 574
Rahastot
Danske Invest Emerging Asia Fund G Suomi 25
Erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Parkki A Suomi 6
EVLI EUROPE-B Suomi 7
FIM EMERGING YIELD - ACC Suomi 8
FONDITA NORDIC MICRO CAP-B Suomi 6
FONDITA NORDIC SMALL CAP-B Suomi 6
Fourton Odysseus Suomi 43
FOURTON STAMINA NON-UCITS Suomi 20
KJK Fund SICAV-SIF Baltic States B1 C Suomi 12
OP-EMD Local CurrencyA Kasvu Suomi 24
OP-Euro A Suomi 14
OP-Eurooppa Pienyhtiöt A Suomi 5
OP-KEHITTYVA AASIA Suomi 5
OP-KORKOTUOTTO II A Suomi 19
OP-OBLIGAATIO TUOTTO-A Suomi 51
OP-Reaalikorko A Kasvu Suomi 7
OP-Yrityslaina A Suomi 11
TAALERITEHDAS ARVO MARK OS-A Suomi 9
Yhteensä 278
Pääomarahastot
Amanda III Eastern Private Equity L.P. Suomi 16
Amanda IV West L.P. Suomi 24
CapMan Hotels RE Ky Suomi 10
CapMan RE II Ky Suomi 6
Capman Real Estate I Ky Suomi 9
Capman Real Estate II Ky Suomi 8
Mandatum Private Equity Fund I L.P. Suomi 6
Sponsor Fund III Ky Suomi 6
Yhteensä 84
Muut osakkeet ja osuudet 62
Kotimaiset osakkeet ja osuudet yhteensä 999
Muut ulkomaiset yhtiöt
BenCo Insurance Holding B.V. Alankomaat 6,49 % 6
Cummins Inc Yhdysvallat 0,02 % 5
EI du Pont de Nemours & Co Yhdysvallat 0,01 % 5
Gap Inc/The Yhdysvallat 0,04 % 6
Pension Corporation Group Limited Guernsey 1,39 % 9
Yhteensä 31
Ulkomaiset rahastot
Prosperity Cub Fund Guernsey 34
Comgest Growth Asia Ex Japan USD I Acc Class Guernsey 52
DJ STOXX 600 OPT Healthcare Irlanti 28
HERMES ASIA EX-JP E-F-A EURO Irlanti 31
IRIDIAN-US EQUITY FUND-I Irlanti 43
NOMURA FDS IR-JP STR V-I JPY Irlanti 11
PIMCO GIS-Emerging Markets Bond Fund Irlanti 21
PIMCO-Global Investment Grade Credit Irlanti 23
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund Luxemburg 52
Allianz RCM Europe Equity Growth W Luxemburg 63
Danske Invest Europe High Dividend I Luxemburg 53
DB X-Trackers DAX UCITS ETF Luxemburg 53
FIDELITY FDS-JPN AGGRE-IJPY Luxemburg 6
FIDELITY-ASIAN HI YLD-A USD Luxemburg 14
LUX Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund SICAV-SIF G EUR Share Class Luxemburg 14
MFS MER-EUROPE SM COS-I1EUR Luxemburg 14
UBS LUX-CHINA OPPORTUNITY BA Luxemburg 6
UNIDEUTSCHLAND XS Saksa 21
ASHMORE-EMKT COR DB-I -ACC Iso-Britannia 10
Investec Emerging Markets Currency I Acc USD Iso-Britannia 10
INVESTEC GSF-ASIA PACIFIC-I Iso-Britannia 67
ISHARES CORE S&P 500 INDEX FUND Yhdysvallat 287
MFS European Value Fund Z Luxemburg 47
Prosperity Russia Domestic Fund Guernsey 14
The Forest Company Limited Guernsey 10
SPDR S&P INSURANCE ETF Yhdysvallat 16
Yhteensä 1 001
Ulkomaiset pääomarahastot
Avenue Special Situations Fund VI (C-Feeder), L.P. Caymansaaret 20
Financial Credit Investment I, L.P. Caymansaaret 11
Fortress Credit Opportunities Fund II (C) L.P. Caymansaaret 52
Fortress Credit Opportunities Fund III (C) L.P. Caymansaaret 32
Fortress Life Settlement Fund (C) L.P. Caymansaaret 6
Goldman Sachs Loan Partners I Offshore B, L.P. Caymansaaret 9
Highbridge Liquid Loan Opportunities Fund, L.P Caymansaaret 48
Highbridge Specialty Fund III Caymansaaret 34
Lunar Capital Partners III L.P. Caymansaaret 9
Mount Kellet Capital Partners (Cayman), L.P. Caymansaaret 25
Mount Kellett Capital Partners (Cayman) II, L.P. Caymansaaret 22
Petershill II Offshore LP Caymansaaret 12
Petershill Offshore LP Caymansaaret 22
Russia Partners II, L.P. Caymansaaret 8
Victory Park Capital Fund II (Cayman), L.P. Caymansaaret 19
Capman Buyout IX Fund A L.P. Guernsey 8
EQT Credit (No.1) L.P. Guernsey 17
EQT Credit (No.2) L.P. Guernsey 20
EQT IV ISS Co-investment L.P. Guernsey 10
EQT V (No.1) L.P. Guernsey 7
EQT VI (No.1) L.P. Guernsey 23
Gilde Buy-Out Fund III Guernsey 6
Permira IV L.P. 2 Guernsey 6
M&G Debt Opportunities Fund II Irlanti 13
Activa Capital Fund II FCPR Ranska 8
Verdane Capital VII K/S Tanska 14
Broad Street Loan Partners 2013 Europe L.P. Iso-Britannia 15
M&G Debt Opportunities Fund Iso-Britannia 22
HRJ Global Buy-out III (Asia) L.P. Yhdysvallat 6
Yhteensä 506
Muut osakkeet ja osuudet 155
Ulkomaiset osakkeet ja osuudet yhteensä 1 694
Henkivakuutustoiminnan osakkeet ja osuudet yhteensä 2 693
Omistusyhteisö
Maa Osuus
osakkeista %
Kirjanpito-
arvo /
käypä arvo
Pörssiosakkeet
Aktia OYJ Suomi 5,73 % 37
Muut Suomi 3
Kotimaiset muut kuin pörssiyhtiöt
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Suomi 80,28 % 14
Muut Suomi 28
Kotimaiset osakkeet ja osuudet yhteensä 82
Ulkomaiset pääomarahastot 3
Omistusyhteisön osakkeet ja osuudet yhteensä 85
Taulukko sisältää yli 5 milj. euron omistukset (käypä arvo) ja pörssiyhtiöistä lisäksi yli 5 prosenttia ylittävät omistukset.
Taulukko ei sisällä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevia omistuksia.
41 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Hallitus päätti 11. helmikuuta 2015 pidetyssä kokouksessa ehdottaa 16. huhtikuuta 2015 pidettävälle yhtiökokoukselle vuodelta 2014 jaettavan osingon määräksi 1,95 euroa osakkeelta (yht. 1 092 000 000 euroa). Maksettavat osingot kirjataan vuoden 2015 tilinpäätöksen omaan pääomaan kertyneiden voittovarojen vähennykseksi.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano