Sivu lisätty omaan raporttiin ()

19 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi
2014 2013
Milj. e Kirjanpito-
arvo
Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Kirjanpito-
arvo
Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 228 -18 243 -23
Saamistodistukset 77 -4 39 -2
Rahastot 748 -148 720 -138
Yhteensä 1 054 -170 1 002 -163
Korkoinstrumenttien osalta rahoitusvarojen arvoa on testattu olettamalla korkotason nousevan 1 prosenttiyksiköllä kaikissa maturiteeteissa. Muiden omaisuuslajien osalta on oletettu hintojen laskevan 20 prosenttia. Sampo-konserni ei kanna sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä sijoitusriskejä, joten niiden osalta vaikutuksia ei ole esitetty. Edellä esitettyjen vaihtoehtoisten oletusten perusteella mahdollinen korkotason muutos aiheuttaisi saamistodistusten osalta 4 milj. euron (2) ja muiden instrumenttien mahdollinen hinnan alentuminen 166 milj. euron (161) arvostustappion konsernin muussa laajassa tuloksessa. Jokseenkin mahdollinen tulosvaikutus olisi näin konsernin omaan pääomaan suhteutettuna 1,6 prosenttia (1,5).
Muistiinpano
Lisää muistiinpano