Sivu lisätty omaan raporttiin ()

31 Eläkevelvoitteet
Eläkevelvoitteet
Sammolla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä vahinkovakuutustoiminnassa Ruotsissa ja Norjassa.
Konsernilla on lakisääteisten eläkevakuutusten lisäksi etuuspohjaisia vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Vakuutukset ovat konsernin sisäisiä ja sisältyvät Mandatum Lifen vastuuvelkaan. Vakuutusten määrä on vähäinen eikä niillä ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen tai omaan pääomaan.
Vahinkovakuutustoiminnan eläkevelvoitteet
Milj. e 2014 2013
Eläkevelvoitteen arvioitu laskennallinen nykyarvo, ml. sosiaalikustannukset 664 580
Eläkesijoitusten käypä arvo 399 385
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 265 195
1.1.2008 lähtien Ruotsin pääasiallinen etuuspohjainen eläkeohjelma on ollut suljettuna vuonna 1972 tai myöhemmin syntyneille uusille työntekijöille. Vastaava norjalainen eläkeohjelma on puolestaan ollut suljettuna 1.1.2007 alkaen kaikille uusille työntekijöille iästä riippumatta. Ko. eläke-etuudet koskevat Ruotsin vanhuus- ja leskeneläkettä sekä Norjan vanhuus-, lesken- ja sairaseläkettä. Yhteistä kaikille näille ohjelmille on, että etuuden piiriin kuuluvat työntekijät ja lesket ovat oikeutettuja takuueläkkeeseen, jonka määrä riippuu työntekijän palvelusajasta sekä eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta eläkkeelle siirtymishetkellä. Mittavin etuus koskee vanhuuseläkettä, millä tarkoitetaan sekä väliaikaista vanhuuseläkettä ennen ennakoitua eläkkeelle siirtymisikää sekä elinaikaista eläkettä, jota maksetaan ennakoidun eläkkeelle siirtymisajan jälkeen.
Ennenaikaista eläkettä voi normaalitapauksessa saada 62-vuotiaana Ruotsissa ja 65-vuotiaana Norjassa. Ruotsissa ennenaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 65 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneitä työntekijöitä, jotka ovat vuonna 2006 solmitun vakuutussektorin kollektiivisopimuksen piirissä. Norjassa ennenaikainen eläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia Ifin palveluksessa vuonna 2013 olevia työntekijöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai aikaisemmin.
Elinikäiseen eläkkeeseen liittyvä ennakoitu eläkkeelle siirtymisikä on 65 vuotta Ruotsissa ja 67 vuotta Norjassa. Ruotsissa elinaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 10 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta välillä 0 ja 7,5 ansiotuloperusmäärästä, 65 %:ia palkasta välillä 7,5 ja 20 ansiotulosperusmäärästä sekä 32,5 %:ia välillä 20 ja 30 ansiotuloperusmäärästä. Norjassa elinikäinen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta 12 ansiotuloperusmäärään asti, yhteenlaskettuna arvioidun lakisääteisen vanhuuseläkkeen kanssa. Vapaakirje- ja eläkemaksuissa ruotsalaisissa ohjelmissa huomioidaan normaalisti muutokset kuluttajahintaindekseissä. Mitään sopimusta ei kuitenkaan ole takaamassa etuuksien arvoa, joten maksettavat eläke-etuudet voivat näin joko nousta tai laskea. Norjalaisissa eläkemaksuissa huomioidaan nousut kuluttajahintaindekseissä 80-100-prosenttisesti.
Eläkkeet rahoitetaan ensisijaisesti vakuutuksilla, joissa vakuutuksenantajat määräävät vakuutusmaksun suuruuden ja maksavat eläke-etuudet. Ifin velvoitteet täytetään pääosin vakuutusmaksujen suorittamisella. Mikäli eläkemaksuihin tarkoitetut varat eivät olisikaan riittävät kattamaan taattuja eläke-etuuksia, If voi joutua maksamaan lisävakuutusmaksuja tai takaamaan eläkevelvoitteet jollain muulla tavalla. Vakuutettujen eläkeohjelmien lisäksi Norjassa on myös rahastoimattomia eläkeohjelmia, joissa If on vastuussa juoksevista maksuista.
Jotta vakuutetut eläke-etuudet saadaan katettua, hallitaan vastaavaa pääomaa osana vakuutuksenantajan sijoitussalkkua. Sijoitusomaisuuden ominaispiirteet analysoidaan suhteessa velvoitteiden ominaispiirteisiin. Tästä prosessista käytetään nimeä Asset Liability Management. Uudet ja olemassa olevat omaisuuskategoriat arvioidaan tasaisin väliajoin, jotta omaisuussalkut voidaan hajauttaa ennakoidun riskikorjatun tuoton optimoimiseksi. Mahdollinen ylijäämä, joka syntyy omaisuudenhoidosta, kertyy normaalisti Ifille ja/tai vakuutetulle eikä mitään omaisuusarvon siirtoa tapahdu muulle vakuutusyhteisölle.
Vakuutuksenantajat ja If yhdessä ovat vastuussa eläkeohjelmien valvonnasta, mukaanlukien sijoituspäätökset ja lisäsuoritukset. Eläkeohjelmiin kohdistuu suurelta osin samanlaiset olennaiset riskit liittyen lopullisten etuuksien määrään, ohjelmien varoihin liittyviin sijoitusriskeihin sekä siihen, että diskonttauskoron valinta vaikuttaa niiden arvoon tilinpäätöksessä.
Eläkevelvoitteet sekä verokaudelle lankeavat eläkekulut lasketaan vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti IAS 19 Eläkevelvoitteet standardin mukaisesti. Eläkeoikeuksien odotetaan karttuvan tasaisesti työssäoloaikana. Eläkevelvoitteen laskenta perustuu tulevaisuudessa odotettavissa oleviin eläkkeisiin ja laskennassa huomioidaan oletukset kuolevuudesta, henkilöstön vaihtuvuudesta ja palkkakehityksestä. Nimellisarvoisena laskettu velka diskontataan nykyarvoon markkinakorkoon perustuvalla korkokannalla, jossa on huomioitu eläkevelvoitteiden duraatio. Diskonttokoron määrittelyn pohjana käytetään vakuudellisia likvidejä kiinnitystodistuksia. Järjestelyihin kuuluvien varojen vähentämisen jälkeen kirjataan taseeseen nettovarat tai -velat.
Alla olevat taulukot sisältävät muutamia olennaisia oletuksia, eläkekulujen sekä omaisuus- ja velkaerien erittelyjä sekä herkkyysanalysin, josta käy ilmi velvoitteiden jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus näihin oletuksiin tilinpäätöshetkellä. Kirjanpitoarvoissa on mukana Ruotsin erityinen palkkavero (24,26 %) ja Norjan vastaava maksu (14,1 %).
Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta maittain
2014 2013
Ruotsi Norja Yhteensä Ruotsi Norja Yhteensä
Tuloslaskelmaan ja muihin laajan tulokseen eriin kirjattu määrä
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat kulut -5 -11 -16 -6 -10 -16
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat kulut -1 - -1 -0 - -0
Nettoeläkevelvoitteen korkokulu -1 -6 -7 -2 -5 -7
Yhteensä tuloslaskelmalla -7 -17 -24 -7 -15 -22
Nettoeläkevelvoitteen uudelleenarvostus ennen veroja -34 -71 -105 19 -40 -21
Yhteensä laajassa tuloslaskelmassa -40 -88 -129 12 -55 -43
Taseeseen kirjattu määrä
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman sosiaalikustannuksia 194 470 664 154 426 580
Eläkesijoitusten käypä arvo 140 259 399 124 261 385
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 55 211 265 30 165 195
2014 2013
Sijoitusomaisuusjakauma Ruotsi Norja Ruotsi Norja
Rahamarkkinavälineet, taso 1 40 % 52 % 34 % 49 %
Rahamarkkinavälineet, taso 2 1 % 13 % 3 % 12 %
Osakkeet, taso 1 28 % 9 % 31 % 8 %
Osakkeet, taso 3 8 % 3 % 0 % 3 %
Kiinteistöt, taso 3 10 % 9 % 10 % 11 %
Muut, taso 1 3 % 10 % 11 % 13 %
Muut, taso 2 6 % 4 % 0 % 1 %
Muut, taso 3 4 % 0 % 11 % 3 %
Laskettaessa etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden velvoitteita Ruotsissa ja Norjassa on käytetty seuraavia vakuutusmatemaattisia oletuksia:
Ruotsi Ruotsi Norja Norja
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Diskonttauskorko 2,75 % 4,00 % 2,75 % 4,00 %
Palkkakehitys 2,75 % 3,00 % 3,50 % 3,75 %
Hintainflaatio 1,75 % 2,00 % 2,00 % 2,25 %
Kuolevuustaulukko FFFS 2007:31 +1 vuosi FFFS 2007:31 +1 vuosi FFFS 2007:31 FFFS
2007:31
Eläkevelvoitteiden keskimääräinen duraatio 22 vuotta 20 vuotta 17 vuotta 16 vuotta
Odotetut kontribuutiot eläkejärjestelmään vuonna 2014 ja 2015 8 9 15 15
2014 2013
Herkkyysanalyysi jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutuksesta Ruotsi Norja Yhteensä Ruotsi Norja Yhteensä
Diskonttokorko, +0,5 % -23 -40 -63 -17 -34 -51
Diskonttokorko, -0,5 % 27 45 71 20 38 58
Palkkakehitys, +0,25 % 8 8 16 6 7 13
Palkkakehitys, -0,25 % -7 -8 -15 -5 -7 -12
Odotettu elinikä, + 1 vuosi 7 15 22 5 13 18
2014 2013
Milj. e Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä
Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman sosiaalikustannuksia 620 44 664 532 490 1 022
Eläkesijoitusten käypä arvo 399 - 399 385 - 385
Erittely taseeseen kirjatun nettovelvoitteen muutoksesta
Milj. e 2014 2013
Eläkevelvoitteet
Tilikauden alussa 580 595
Tilikauden aikana ansaitut 16 16
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot 1 0
Korkokulut 23 21
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, taloudelliset olettamukset 123 -22
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, demografiset olettamukset - 67
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, kokemukseen perustuvat oikaisut -3 -15
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot -48 -57
Maksetut eläkkeet ja sosiaalikulut -27 -26
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 31.12. 664 580
Eläkesijoitukset
Tilikauden alussa 385 392
Korkotuotto 15 15
Ero todellisen tuoton ja lasketun korkotuoton välillä 15 8
Maksut 29 24
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot -29 -38
Maksetut eläkkeet -17 -16
Eläkesijoitukset 31.12. 399 385
Muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Konsernissa on muita lyhytaikaisia henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä, joiden ehdot vaihtelevat maa-, liiketoiminta-alue tai yhtiökohtaisesti. Palkkiot kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolta ne syntyvät. Arvio konsernissa vuodelta 2014 maksettavista tulospalkkioista sosiaalikuluineen on 66 milj. euroa.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano