Sivu lisätty omaan raporttiin ()

15 Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat koostuvat sijoituksista johdannaissopimuksiin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista, lainoista ja muista saamisista sekä myytävissä olevista rahoitusvaroista. Omistusyhteisösegmentti sisältää lisäksi sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin.
Johdannaissopimuksia konsernissa voidaan tehdä sekä kaupankäynti- että suojaamistarkoituksessa. Käytettäviä instrumentteja ovat valuutta-, korko- ja osakejohdannaiset. Vahinko- ja henkivakuutustoiminnassa on tilikaudella sovellettu käyvän arvon suojausta.
Milj. e 2014 2013
Vahinkovakuutustoiminta
Johdannaissopimukset 42 5
Lainat ja muut saamiset 238 246
Myytävissä olevat rahoitusvarat 10 741 11 014
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 11 021 11 265
Henkivakuutustoiminta
Johdannaissopimukset 3 33
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 48 48
Lainat ja muut saamiset 27 19
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 587 5 023
Henkivakuutustoiminta yhteensä 5 665 5 122
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset 34 41
Lainat ja muut saamiset 1 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat 555 737
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisö yhteensä 2 959 3 148
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 715 -2 712
Konserni yhteensä 16 930 16 824
Vahinkovakuutustoiminta
Johdannaissopimukset
2014 2013
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 68 - -2 1 165 - 4
Pörssijohdannaiset
Korkofutuurit 85 - -1 85 1 1
Korkojohdannaiset yhteensä 153 - -3 1 250 1 5
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 2 714 41 20 2 147 4 20
Valuuttaoptiot, ostetut ja myydyt 294 2 1 42 0 -
Valuuttajohdannaiset yhteensä 3 008 42 21 2 189 4 20
Vahinkovakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 3 162 42 18 3 439 5 25
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2014 2013
Lainat ja muut saamiset
Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 1
Muut 237 245
Lainat ja muut saamiset yhteensä 238 246
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat 1 606 1 327
Pankkien liikkeeseen laskemat 3 031 2 741
Muut saamistodistukset 4 551 5 462
Saamistodistukset yhteensä 9 188 9 531
Osakkeet ja osuudet
Listatut 1 365 1 277
Muut 188 207
Osakkeet ja osuudet yhteensä 1 553 1 483
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 10 741 11 014
Vahinkovakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 243 milj. euroa (242).
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 11 021 11 265
Henkivakuutustoiminta
Johdannaissopimukset
2014 2013
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 1 443 - 19 5 978 25 7
Luottoriskinvaihtosopimukset 577 - 1 508 0 2
Yhteensä 2 019 - 20 6 486 25 10
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 1 184 1 14 955 7 1
OTC-valuuttaoptiot ostetut ja myydyt 193 2 1 0 0 0
Valuuttajohdannaiset yhteensä 1 377 3 15 955 7 1
Osakejohdannaiset
Pörssijohdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 1 0 0 1 0 0
Henkivakuutuksen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 3 398 3 35 7 441 32 11
Suojaavat johdannaissopimukset
Käypää arvoa suojaavat
Valuuttatermiinit 583 0 50 501 1 0
Koronvaihtosopimukset 0 0 0
Käypää arvoa suojaavat yhteensä 583 0 50 501 1 0
Henkivakuutuksen suojaavat johdannaissopimukset yhteensä 583 0 50 501 1 0
Henkivakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 3 981 3 86 7 942 33 11
Käyvän arvon suojaus
Käyvän arvon suojausta käytetään suojaamaan osaa myytävissä olevien rahoitusvarojen valuuttariskistä. Suojaussuhteen ulkopuolelle on jätetty termiinisopimusten korkoelementti. Käyvän arvon suojauksiksi luokiteltujen valuuttajohdannaisten nettotulos oli -74 (18) milj. euroa. Suojattavasta riskistä johtuva nettotulos myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon suojauksesta oli 74 (-18) milj. euroa.
Rahavirtojen suojaus
Rahavirtaa suojaavat korkojohdannaiset erääntyivät vertailutilikaudella 2013 eikä uusia rahavirran suojauksia ole aloitettu.
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2014 2013
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 1 11
Pankkien liikkeeseen laskemat 4 35
Muut saamistodistukset 43 -
Saamistodistukset yhteensä 47 46
Listatut osakkeet ja osuudet 2 2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä 48 48
Lainat ja muut saamiset
Jälleenvakuutustalletesaamiset - 1
Lainat 27 18
Lainat ja muut saamiset yhteensä 27 19
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 388 727
Pankkien liikkeeseen laskemat 889 632
Muut saamistodistukset 1 619 1 548
Saamistodistukset yhteensä 2 895 2 907
Osakkeet ja osuudet
Listatut 1 852 1 379
Muut 839 737
Osakkeet ja osuudet yhteensä 2 691 2 116
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 5 587 5 023
Henkivakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 41 milj. euroa (33).
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 5 665 5 122
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Saamistodistukset: Myytävissä olevista rahoitusmarkkinavälineistä on joukkovelkakirjalainasijoituksia 1 963 milj. euroa (2 553) ja rahamarkkinasijoituksia 932 milj. euroa (354).
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Osakkeet ja osuudet: Julkisesti noteeratuista myytävissä olevista osakkeista 632 miljoonaa (641) on pörssiosakkeita. Muihin kuin julkisesti noteerattuihin myytävissä oleviin osakkeisiin sisältyy pääomarahastosijoituksia 708 milj. euroa (640).
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset
2014 2013
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 800 23 - 800 26 -
Luottoriskinvaihtosopimukset - - - 20 0 -
Korkojohdannaiset yhteensä 800 23 0 820 26 -
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 3 1 0 21 0 1
Osakejohdannaiset
OTC-johdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 69 10 11 88 14 16
Omistusyhteisön johdannaissopimukset yhteensä 872 34 11 930 41 18
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2014 2013
Lainat ja muut saamiset
Talletukset 1 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Pankkien liikkeeseenlaskemat 110 350
Muut saamistodistukset 360 360
Saamistodistukset yhteensä 470 709
Osakkeet ja osuudet
Listatut 41 7
Muut 45 21
Osakkeet ja osuudet yhteensä 85 28
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 555 737
Omistusyhteisön myytävissä olevat arvopaperit eivät sisällä arvonalentumistappioita.
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisön rahoitusvarat yhteensä 2 959 3 148
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 715 -2 712
Milj. e 2014 2015
Konserni yhteensä 16 930 16 824
Muistiinpano
Lisää muistiinpano