Sivu lisätty omaan raporttiin ()

16 Käyvät arvot
2014 2013
Milj. e Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo
Konsernin rahoitusvarat
Rahoitusvarat 16 933 16 930 16 827 16 824
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 5 259 5 259 4 616 4 616
Muut varat 79 79 17 17
Käteiset varat 2 071 2 074 779 785
Yhteensä 24 343 24 342 22 240 22 242
Konsernin rahoitusvelat
Rahoitusvelat 2 517 2 423 2 273 2 193
Muut velat 90 90 26 26
Yhteensä 2 607 2 513 2 299 2 219
Taulukossa esitetään rahoitusvarojen ja –velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot tase-erittäin. Käypien arvojen arviointiperiaatteet esitetään tilinpäätösperiaatteissa.
Sijoitusarvopapereiden käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja. Jos noteerattua hintaa aktiivisilta markkinoilta ei ole saatavissa, käypä arvo arvioidaan diskontattujen rahavirtojen perusteella. Diskonttokorko saadaan markkinoilta saatavalta korkokäyrältä.
Johdannaissopimusten käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja, rahavirtojen diskonttausmenetelmää tai optiohinnoittelumalleja.
Lainojen ja muiden vastaavien rahoitusinstrumenttien, joilla ei ole hintanoteerausta toimivilla markkinoilla, käypä arvo määritellään diskontattujen rahavirtojen perusteella käyttäen markkinoilla noteerattavia korkoja. Markkinoilta saatavaa korkokäyrää oikaistaan rahoitusinstrumenttien muiden osatekijöiden, esim. luottoriskin perusteella.
Lyhytaikaisten korottomien saamisten ja velkojen käypänä arvona käytetään kirjanpitoarvoa.
Käyvät arvot ovat ns. puhtaita arvoja, joissa ei ole mukana siirtyvien korkojen osuutta.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano