Sivu lisätty omaan raporttiin ()

17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia
Suurin osa Sampo-konsernin rahoitusinstrumenteista arvostetaan käypään arvoon. Näiden arvostus perustuu joko julkisiin hintanoteerauksiin tai arvostuksiin, jotka perustuvat saatavilla olevaan markkinainformaatioon. Mikäli näitä ei ole ollut käytettävissä, pienelle osalle instrumenteista on määritetty arvo muita menetelmiä käyttäen. Käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit on liitetiedoissa ryhmitelty kolmeen hierarkiatasoon perustuen mm. siihen, ovatko markkinat, joilla instrumentilla käydään kauppaa, toimivat tai ovatko arvostustekniikoissa käytettävät syöttötiedot objektiivisesti todennettavissa.
Tasolla 1 instrumentin arvostus perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuun hintaan, jota käytetään täysin samanlaisten rahoitusvarojen tai -velkojen arvostuksessa.
Tasolla 2 instrumentin arvostuksessa käytetään syöttötietoina lisäksi muita todennettavissa  olevia kuin toimivilla markkinoilla noteerattuja hintoja joko suoraan tai niistä johdettuna käyttäen arvostustekniikoita.
Tasolla 3 arvostus perustuu muihin kuin todennettavissa oleviin markkinahintoihin.
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2014
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 24 - 24
Valuuttajohdannaiset - 46 - 46
Osakejohdannaiset - 10 - 10
- 79 - 79
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 - - 2
Saamistodistukset 19 27 - 47
21 27 - 48
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 449 8 16 472
Saamistodistukset 543 645 24 1 212
Rahastot 2 464 896 57 3 417
Johdannaissopimukset - 9 - 9
3 456 1 558 96 5 110
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 1 658 - 228 1 887
Saamistodistukset 8 086 4 037 77 12 200
Rahastot 1 595 106 748 2 450
11 340 4 143 1 054 16 537
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 14 817 5 808 1 150 21 775
RAHOITUSVELAT 31.12.2014
Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset 2 21 - 23
Valuuttajohdannaiset - 87 - 87
Osakejohdannaiset - 11 - 11
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä 2 118 - 120
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2013
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 1 51 - 52
Muut korkojohdannaiset - 0 - 0
Valuuttajohdannaiset - 12 - 12
Osakejohdannaiset - 14 - 14
1 77 - 78
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 - - 2
Saamistodistukset - 46 0 46
2 46 0 48
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 324 2 13 339
Saamistodistukset 14 1 069 19 1 101
Rahastot 2 098 804 64 2 966
Johdannaissopimukset - 26 - 26
2 436 1 901 97 4 433
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 1 583 - 243 1 826
Saamistodistukset 1 874 10 858 39 12 770
Rahastot 993 124 720 1 836
4 449 10 981 1 002 16 432
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 6 887 13 006 1 099 20 992
RAHOITUSVELAT 31.12.2013
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 1 14 - 15
Valuuttajohdannaiset - 22 - 22
Osakejohdannaiset - 16 - 16
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä - 52 - 53
Siirrot tasojen 1 ja 2 välillä
Konserni otti viimeisellä kvartaalilla käyttöön BVAL Score tiedon hyödyntämisen tasojen määrittelyssä. Tässä johtuen tehtiin useampia luokittelumuutoksia tasolta kaksi tasolle yksi. Myytävissä olevia saamistodistuksia siirrettiin tilikauden aikana 5 438 (151) milj. euroa. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia saamistodistuksia siirrettiin puolestaan 19 milj. euroa. Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä osakkeita siirrettiin 68 milj. euroa ja saamistodistuksia 368 milj. euroa.
Käypien arvojen herkkyysanalyysi
Rahoitusvarojen ja -velkojen herkkyyttä valuuttakurssimuutoksille tarkastellaan liiketoiminta-alueittain eri kotivaluuttojen vuoksi. Vahinkovakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön heikkeneminen kotivaluuttaa (SEK) vastaan lisäisi tulosta 30 (12) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 13 (11) milj. euroa. Henkivakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan lisäisi tulosta 35 (14) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 94 (68) milj. euroa. Omistusyhteisössä kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan ei vaikuttaisi tulokseen, mutta vähentäisi omaa pääomaa 71 (15) milj. euroa.
Konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen herkkyysanalyysi eri markkinariskiskenaarioissa on esitetty alla. Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta instrumenttien käypään arvoon 31.12.2014.
Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja.
Sampo Oyj:n velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin.
Korko Osake Muut sijoitukset
1 %
tasoliike
alas
1 %
tasoliike
ylös
20 % alas 20 % alas
Vaikutus tulokseen -78 50 -0 -4
Vaikutus suoraan omaan pääomaan 186 -179 -625 -196
Kokonaisvaikutus 108 -130 -625 -200
Muistiinpano
Lisää muistiinpano