Sivu lisätty omaan raporttiin ()

2 Sijoitustoiminnan nettotuotot
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot -28 -5
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista
Osakkeet
Voitot/tappiot 0 6
Osinkotuotot 0 0
Yhteensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista 0 7
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 21 22
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 247 317
Arvonalentumistappiot -14 -0
Voitot/tappiot 18 13
Osakkeet
Voitot/tappiot 134 57
Arvonalentumistappiot -5 -4
Osinkotuotot 44 37
Yhteensä 424 419
Yhteensä rahoitusvaroista 417 443
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot -0 -0
Muut -0 -1
Yhteensä muista varoista -1 -1
Kulut muista kuin rahoitusveloista -4 -4
Diskonttauksen purkuvaikutus -45 -55
Palkkiokulut
Omaisuudenhoito -14 -15
Vahinkovakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 353 368
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät -133 milj. euroa (-63) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Henkivakuutustoiminta
Milj.e 2014 2013
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot -97 6
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 1 1
Voitot/tappiot 1 0
Osakkeet
Voitot/tappiot 0 0
Osinkotuotot 0 0
Yhteensä 2 2
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista
Saamistodistukset
Korkotuotot 58 46
Voitot/tappiot -10 -27
Osakkeet
Voitot/tappiot 213 210
Osinkotuotot 19 13
Lainat ja muut saamiset
Korkotuotot 3 -1
Muut rahoitusvarat
Voitot/tappiot -16 29
Yhteensä 267 270
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 2 1
Voitot/tappiot 42 -5
Yhteensä 44 -4
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 98 115
Voitot/tappiot 49 2
Osakkeet
Voitot/tappiot 107 111
Arvonalentumistappiot -41 -33
Osinkotuotot 89 87
Yhteensä 302 282
Yhteensä rahoitusvaroista 518 555
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot 3 1
Muut 5 2
Yhteensä muista varoista 8 2
Palkkiotuotot, netto
Omaisuudenhoito -14 -13
Palkkiotuotot 27 25
Yhteensä 13 11
Henkivakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 540 569
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 10 milj. euroa (70) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Omistusyhteisö
Milj. e 2014 2013
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot 1 8
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 0 1
Voitot/tappiot -4 -6
Yhteensä -4 -5
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 22 16
Voitot/tappiot 7 -
Osakkeet
Voitot/tappiot 2 5
Arvonalentumistappiot -1 -0
Osinkotuotot 2 1
Yhteensä 32 22
Yhteensä rahoitusvaroista 29 25
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot - 1
Muut -0 -0
Yhteensä muista varoista -0 1
Omistusyhteisön sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 29 26
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 2 milj. euroa (4) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Segmenttien väliset eliminoinnit -23 -18
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä 898 945
Muut tuotot ja kulut muodostuvat kiinteistösijoitusten vuokrista, hoitovastikkeista ja poistoista. Kaikki sijoituksista aiheutuvat tuotot ja kulut sisältyvät sijoitustoiminnan nettotuottoihin. Voitot/tappiot sisältävät myyntivoitot ja -tappiot sekä realisoituneet että realisoitumattomat arvostuserot sekä kurssivoitot ja -tappiot. Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumattomat arvostuserot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa omassa pääomassa. Käyvän arvon rahaston muutokset on eritelty oman pääoman muutoslaskelmassa. Vahinkovakuutustoiminnassa eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkuvaikutus on omana eränään. Eläkemuotoisten korvausten vastuu lasketaan käytössä olevien vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti siten, että oletettu inflaatio ja kuolevuus on huomioitu. Lisäksi vastuuta diskontattaessa on otettu huomioon sijoitustoiminnan oletettu nettotuotto. Diskonttauksen asteittaisen purkamisen seurauksena syntyvien eläkemuotoisten korvauskulujen lisäyksen kattamiseksi kohdistetaan eläkemuotoisiin korvauksiin laskennallinen sijoitustoiminnan nettotuotto.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano