Sivu lisätty omaan raporttiin ()

20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Valtioiden liikkeeseenlaskemat 64 47
Pankkien liikkeeseenlaskemat sijoitustodistukset - 223
Muut saamistodistukset 1 171 832
Yhteensä 1 234 1 101
Osakkeet ja osuudet
Listatut 3 768 3 290
Muut 121 22
Osakkeet ja osuudet yhteensä 3 890 3 312
Lainat ja muut saamiset 149 183
Muut rahoitusvarat 9 26
Henkivakuutustoiminnan sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset yhteensä 5 282 4 623
Segmenttien väliset eliminoinnit -23 -7
Konserni yhteensä 5 259 4 616
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevien osakkeiden ja osuuksien alkuperäinen hankintameno on 3 248 milj. euroa (2 646) ja saamistodistusten 1 246 milj. eur (1 089).
Muistiinpano
Lisää muistiinpano