Sivu lisätty omaan raporttiin ()

3 Korvauskulut
Vahinkovakuutustoiminta
2014 2013
Milj. e Brutto Jälleenva-
kuuttajien
osuus
Netto Brutto Jälleenva-
kuuttajien
osuus
Netto
Vahinkovakuutus
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut
Maksetut korvaukset -1 643 14 -1 629 -1 718 21 -1 697
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -695 15 -680 -715 19 -696
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -594 11 -583 -633 13 -620
Korvausten selvittelykulut -8 - -8 -4 0 -4
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos -10 - -10 -7 0 -7
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut
yhteensä
-2 951 41 -2 910 -3 078 53 -3 025
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut
Maksetut korvaukset -1 199 181 -1 019 -1 274 165 -1 108
Eläkemuotoiset korvaukset -255 0 -255 -77 0 -77
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 798 -183 615 915 -140 775
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos 687 -21 666 508 -18 489
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä 32 -24 8 71 7 79
Maksetut korvaukset
Maksetut korvaukset -2 843 195 -2 648 -2 991 186 -2 805
Maksetut eläkemuotoiset korvaukset -127 - -127 -129 - -129
Maksetut korvaukset yhteensä -2 969 195 -2 774 -3 120 186 -2 935
Korvausvastuun muutos
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 103 -168 -65 199 -121 79
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -88 -10 -98 -126 -5 -131
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos 43 0 43 45 0 45
Korvausten selvittelykulut -8 - -8 -4 - -4
Korvausvastuun muutos yhteensä 50 -178 -128 114 -126 -11
Vahinkovakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -2 919 17 -2 902 -3 006 60 -2 946
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelka arvostetaan yleisten vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti. Huomioon otetaan odotettu inflaatio sekä kuolevuus. Vastaiset eläkesuoritukset diskontataan korolla, joka vastaa odotettavissa olevia sijoitustuottoja. Eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkautumisen johdosta vakuutustekniseen tulokseen lisätään vastaava sijoitustuotto. Suomen vahinkovakuutuksen piiriin kuuluvien tuntemattomien eläkevahinkojen korvausvastuu diskontataan. Vuonna 2014 korvausvastuu oli 257 milj. euroa (282). Diskonttaamaton määrä oli 388 milj. euroa (453). Valuuttakurssimuutokset kasvattivat diskontattua korvausvastuuta noin 16 milj. euroa. Todellista laskua 26 milj. euroa aiheutui mm. liikennevakuutuksen sekä tapaturmavakuutusten vastuuvelan määrittämisen mallimuutoksista.
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetyt korkokannat maittain (%):
2014 2013
Ruotsi 1,75 % 1,19 %
Suomi 2,00 % 2,50 %
Tanska 1,47 % 2,00 %
Henkivakuutustoiminta
Maksetut
korvaukset
Korvausvastuun
muutos
Korvauskulut
Milj. e 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -45 -50 1 -0 -44 -50
Muut vakuutukset -0 -0 -12 -0 -12 -0
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -177 -160 0 0 -177 -160
Yhteensä -223 -211 -11 0 -233 -210
Eläkevakuutus
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -350 -344 35 24 -316 -320
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -13 -12 -23 -16 -36 -29
Yhteensä -364 -357 12 8 -351 -349
Jälleenvakuutus -1 -1 1 -1 0 -2
Vakuutussopimukset yhteensä -587 -568 3 7 -585 -560
Jälleenvakuuttajien osuus 3 3 -0 -1 3 2
Vakuutussopimukset yhteensä -585 -565 3 7 -582 -559
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -0 -1 - - -0 -1
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -294 -172 - - -294 -172
Sijoitussopimukset yhteensä -294 -173 - - -294 -173
Henkivakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -879 -738 3 7 -876 -731
Maksetut korvaukset korvauslajeittain
Milj. e 2014 2013
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Takaisinostot -8 -10
Kuolemantapauskorvaukset -21 -21
Säästösummien takaisinmaksut -5 -9
Vahingonselvittelykulut -0 -0
Muut -10 -10
Yhteensä -45 -50
Sijoitussidonnainen henkivakuutus
Takaisinostot -114 -115
Kuolemantapauskorvaukset -50 -34
Säästösummien takaisinmaksut -13 -12
Vahingonselvittelykulut -0 0
Yhteensä -177 -160
Eläkevakuutus
Maksetut eläkkeet -319 -319
Takaisinostot -25 -20
Kuolemantapauskorvaukset -6 -5
Vahingonselvittelykulut -0 -0
Yhteensä -350 -344
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus
Takaisinostot -10 -9
Kuolemantapauskorvaukset -3 -4
Muut -0 -0
Yhteensä -13 -12
Jälleenvakuutussopimukset -1 -1
Vakuutussopimukset yhteensä -587 -569
Jälleenvakuuttajien osuus 3 3
Vakuutussopimukset yhteensä -585 -565
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Takaisinostot -0 -0
Säästösummien takaisinmaksut - -0
Yhteensä -0 -1
Sijoitussopimukset
Sijoitussidonnaiset kapitalisaatiosopimukset
Takaisinostot -316 -170
Säästösummien takaisinmaksut 22 -2
Yhteensä -294 -172
Sijoitussopimukset yhteensä -295 -173
Maksetut korvaukset, brutto -882 -741
Maksetut korvaukset, netto -879 -738
Segmenttien väliset eliminoinnit 8 -
Milj. e 2014 2013
Konserni yhteensä -3 771 -3 677
Muistiinpano
Lisää muistiinpano