Sivu lisätty omaan raporttiin ()

33 Ehdolliset velat ja sitoumukset
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Takaukset 7 28
Muut peruuttamattomat sitoumukset 10 14
Yhteensä 17 42
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset
2014 2013
Milj. e Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Vakuudeksi annettu omaisuus
Käteiset varat 0 1 1 1
Sijoitukset
- Sijoitusarvopaperit 238 136 270 131
Yhteensä 239 137 271 132
Milj. e 12/2014 12/2013
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Sijoitukset 25 39
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.
Milj. e 2014 2013
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 31 32
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 93 99
yli viiden vuoden kuluttua 59 78
Yhteensä 183 209
Kaudella kuluksi kirjatut ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat
- vähimmäisvuokrat -22 -25
- muuttuvat vuokrat - -11
Vuokrakulut yhteensä -22 -36
If Skadeförsäkring AB:llä ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:llä on keskinäisesti velvoittava vakuutus Pohjoismaisessa Ydinvakuutuspoolissa sekä If Skadeförsäkring AB:llä norjalaisessa Naturskadepoolenissa ja hollantilaisessa Terroripoolissa.
Kun Skandia-konsernin vahinkovakuutusliike siirrettiin If-konserniin 1.3.1999, If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring AB asettivat Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) hyväksi takuun. Kyseiset If-konsernin yhtiöt takasivat yhteisvastuullisesti, että Skandia-ryhmän yhtiöille korvataan kaikki sellaiset vaatimukset ja sitoumukset, jotka perustuvat Skandia-konsernista If-konserniin siirrettyyn vahinkovakuutustoimintaan liittyviin takuisiin ja muihin vastaaviin sitoumuksiin.
If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring AB ovat kumpikin solmineet Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Tryg-Baltica Forsikring AS:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Skandialle ja Tryg-Balticalle korvataan kaikki sellaiset vaatimukset, jotka liittyvät Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Vesta Forsikring AS:n Skandia Marine Insurance Companylle (UK), nyk. Marlon Insurance Company Ltd, antamiin takuisiin, ja joiden edunsaajana on Institute of London Underwriters. Marlon Insurance Company Ltd myytiin vuonna 2007, jolloin ostaja antoi Ifin hyväksi takuun koko määrästä, minkä If mahdollisesti joutuu korvaamaan em. sopimusten perusteella.
Tytäryhtiö IPSC Regionin myynnin yhteydessä annettiin tavanmukaiset myyjän vakuudet.
If Vahinkovakuutushtiö Oy:llä on voimassa olevia sitoumuksia yksityisille pääomarahastoille 10 milj. euroa, mikä vastaa enimmäissummaa, minkä yhtiö on sitoutunut rahastoihin investoimaan. Pääomakutsut näihin rahastoihin tapahtuvat useamman vuoden aikana, sitä mukaan kun rahastot suorittavat investointeja.
Tiettyjen Sammon kanssa yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien osalta If Skadeförsäkring Holding AB on sitoutunut korvaamaan Sammolle mahdolliset kustannukset, joita järjestelmien omistaja voi Sammolta vaatia.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2014 2013
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Sijoitussitoumukset 384 391
IT-hankinnat 2 3
Yhteensä 386 394
Milj. e 12/2014 12/2013
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Käteinen 72 6
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.
Lainaksi annetut arvopaperit
Kotimaiset osakkeet
Jäljellä oleva hankintameno 23 14
Käypä arvo 19 4
Lainat ovat milloin tahansa keskeytettävissä ja niistä on saatu turvaava vakuus.
Milj. e 2014 2013
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 2 2
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 9 8
yli viiden vuoden kuluessa 8 9
Yhteensä 19 19
Ei-purettavissa olevista edelleenvuokraussopimuksista odotettavissa olevien saatavien vuokrien kokonaismäärä 0 1
Kaudella kuluksi kirjatut vuokrat ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat eriteltynä
- vähimmäisvuokrat -2 -3
- edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat 0 0
Vuokrakulut yhteensä -2 -3
Omistusyhteisö
Milj. e 2014 2013
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Sijoitussitoumukset 0 1
Milj. e 2014 2013
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 1 1
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 2
Yhteensä 2 3
Konsernilla oli vuoden 2014 lopussa vuokralle otettuja tiloja yhteensä 171 598 m2 (178 877). Vuokrasopimukset on tehty pääosin 3 - 10 vuodeksi.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano