Sivu lisätty omaan raporttiin ()

36 Kannustinjärjestelmät
Johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät 2011 I - 2014 I
Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä 2011 I - 2014 I Sammon johdolle ja asiantuntijoille. Sammon hallitus on valtuuttanut konsernijohtajan päättämään kannustinjärjestelmään kuuluvista henkilöistä ja heille tulevien suorituspalkkion määräytymisperusteena olevien bonusyksiköiden määrästä. Ohjelmissa konsernin johtoryhmän jäsenten osalta päätöksen jaettavien bonusyksiköiden määrästä tekee konsernin hallitus. Ohjelmien piiriin kuului vuoden 2014 lopussa noin 130 henkilöä.
Kannustepalkkion määrä riippuu Sammon A-osakkeen kurssikehityksestä sekä vakuutusliikkeen tuotosta (IM) ja riskisopeutetun pääoman tuotosta (RORAC). Yhden laskennallisen kannusteyksikön arvo on Sammon A-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi ohjelmien ehdoissa määrättynä ajankohtana vähennettynä lähtökurssilla, jota oikaistaan kannustimen maksupäivään mennessä maksetulla osakekohtaisella osingolla. Ohjelmien lähtökurssit ennen osinkoja ovat 18,37 - 38,26 euroa. Laskennallisen kannusteyksikön arvo on maksimissaan 33,37 - 57,26 euroa vähennettynä osinko-oikaistulla lähtökurssilla. Kaikissa ohjelmissa kannustepalkkio riippuu kahdesta mittarista. Mikäli vakuutusliikkeen tuotto on 6 prosenttia tai yli, kannustepalkkion tästä tunnusluvusta riippuva osuus maksetaan kokonaisuudessaan, ja, mikäli tuotto on 4 - 5,99 prosenttia, maksu on puolet täydestä määrästä. Tunnusluvun jäädessä alle 4 prosentin ei vakuutusliikkeen tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan. Lisäksi palkkiossa huomioidaan riskisopeutetun pääoman tuotto. Mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 4 prosenttia, maksetaan tästä tunnusluvusta riippuva osuus kokonaisuudessaan. Mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 2 prosenttia mutta vähemmän kuin riskitön tuotto + 4 prosenttia, maksetaan puolet täydestä määrästä. Mikäli tuotto jää tämän alle, ei riskisopeutetun pääoman tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan.
Kussakin ohjelmassa on kolme suorituskautta ja palkkiot maksetaan käteisenä kolmessa erässä. Kannustepalkkion saajan tulee valtuuttaa Sampo Oyj hankkimaan puolestaan Sammon A-osakkeita 60 prosentilla saamansa kannustepalkkion määrästä verojen ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet ovat luovutusrajoitusten alaisia kolme vuotta kannustepalkkion maksamisesta. Kannustepalkkiot saatetaan maksaa ennenaikaisesti liittyen mahdollisiin konsernirakenteen muutoksiin tai työsuhteen päättymiseen erikseen määritellyistä syistä. Ohjelmien käypä arvo arvioidaan käyttäen Black-Scholes -hinnoittelumallia.
2011 I 2011 I/2 2014 I
Ehdot hyväksytty *) 14.09.11 14.09.11 17.09.14
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2010 4 359 - -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2011 4 199 130 -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2012 4 134 100 -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2013 2 855 100 4 434
Kausi päättyy I 30 % Q2-2014 Q2-2015 Q2-2017
Kausi päättyy II 35 % Q2-2015 Q2-2016 Q2-2018
Kausi päättyy III 35 % Q2-2016 Q2-2017 Q2-2019
Maksuajankohta I 30 % 9-2014 9-2015 9-2017
Maksuajankohta II 35 % 9-2015 9-2016 9-2018
Maksuajankohta III 35 % 9-2016 9-2017 9-2019
Sampo A -kurssi ehtojen hyväksymispäivänä eur *) 18,10 18,10 37,22
Lähtökurssi eur **) 18,37 24,07 38,26
Lähtökurssi oikaistuna osingolla eur 31.12.2014 14,17 21,07 38,26
Sampo A -päätöskurssi 31.12.2014 38,82
Perusarvo yhteensä (milj. euroa) 43 1 1
Velka yhteensä 45
Raportointikauden kulu yhteensä ml. sivukulut (milj. euroa) 34
*) Kannustimien myöntämispäivät vaihtelevat
**) 10 päivän vaihdolla painotettu keskikurssi hyväksymispäivästä
Muistiinpano
Lisää muistiinpano